Ny aftale skal gøre det lettere for Københavns Brandvæsen at vinde udbud

Hovedbrandstationen i København.

En ny aftale mellem Københavns Brandvæsen og Københavns Kommune skal gøre brandvæsenet mere konkurrencedygtigt og fleksibelt – og dermed også gøre det lettere for brandvæsenet at vinde fremtidige udbud indenfor både ambulancekørsel og brandslukning. Aftalen fastlægger også kommunens krav til brandvæsenet, herunder at brandvæsenet skal blive lidt hurtigere til at rykke ud.

Efter at Københavns Brandvæsen i 2009 tabte Region Hovedstadens udbud af den akutte ambulancekørsel, har brandvæsenet arbejdet på at blive mere konkurrencedygtigt, så brandvæsenet får bedre muligheder for at vinde fremtidige udbud indenfor beredskabet.

Københavns Brandvæsens ambition er, at brandvæsenets nuværende opgaveportefølje løbende skal udvides indenfor områder som ambuancekørsel, sygetransport, brand og redning samt auto- og radioservice.

Tvivl om udbud af ambulancekørslen

Ved det seneste udbud af ambulancekørslen i Region Hovedstaden mistede Københavns Brandvæsen i første omgang al ambulancekørslen, men efter Samaritens kollaps bevarede brandvæsenet alligevel en mindre del af det hidtidige beredskab.

Københavns Brandvæsen har tidligere givet udtryk for, at man er i tvivl om, hvorvidt der gennemføres et nyt udbud af ambulancekørslen, når den nuværende kontrakt med Region Hovedstaden udløber, hvilket senest sker den 31. august 2016. Ved det seneste udbud steg prisen nemlig med 50 %, og det taler efter Københavns Brandvæsens vurdering for, at Region Hovedstaden vælger at hjemtage opgaven. En del af forklaringen på prisstigningen er, at brandvæsenet valgte at lægge 7,5 % oveni prisen for at tage højde for, at brandvæsenet risikerer en bod, hvis målene for responstiderne ikke opfyldes.

Hvis der gennemføres et nyt udbud, så planlægger Københavns Brandvæsen imidlertid at byde på opgaven i flere områder end det ene område, som brandvæsenet i dag har kontrakt på.

På sigt vil Københavns Brandvæsen også udvide aktiviteter ved at byde på brandslukning i nabokommunerne og ved at servicere køretøjer for andre brandvæsener.

Brandvæsen skal forretningsgøres

Et led i bestræbelserne på at øge Københavns Brandvæsens konkurrenceevne er en ny selvforvaltningsaftale, som Københavns Brandvæsen er ved at indgå med kommunens økonomiudvalg og beredskabskommission.

Den nye aftale skal erstatte årlige virksomhedskontrakter, og med en varighed på tre år lægges der vægt på at sikre brandvæsenets fleksibilitet i opgaveløsningen – og derigennem øge forretningsgørelsen og konkurrenceevnen på de indtægtsdækkede aktiviteter. Brandvæsenet får således adgang til at spare op til investeringer ved at overføre overskud eller mindreforbrug til næste budgetår. Københavns Brandvæsen får også fleksibel låneadgang og sikres mod administrative besparelser, der forringer konkurrenceevnen.

Det fremgår af selvforvaltningsaftalen, at Københavns Brandvæsen er berettiget til at søge nye indtægtsmuligheder i form af opgaver, der giver brandvæsenet eller kommunen økonomisk incitament og ligger i forlængelse af Københavns Brandvæsens primærydelser. Brandvæsenet må selv byde på opgaver, som ikke overstiger 5 % af brandvæsenets årlige budget, mens bud på større opgaver skal godkendes politisk i kommunen. Begrænsningen gælder dog ikke, hvis der er tale om et område, hvor brandvæsenet i forvejen har en kontrakt.

Nye resultatkrav

I selvforvaltningsaftalen er der også fastlagt en række mål og resultatkrav, som brandvæsenet skal leve op til i år.

Et af målene er, at brandvæsenets udrykninger skal være hurtigere fremme. Hidtil har kravet været, at 97 % af udrykningerne skulle være fremme indenfor 10 minutter, og i 2011 overholdt brandvæsenet kravet, da 97,1 % af udrykningerne var maksimalt 10 minutter om at nå frem. Nu sættes målet så op til 98 %.

Også Københavns Brandvæsens alarmcentral skal blive en anelse hurtigere. Sidste år blev 94,6 % af alle kørsel 1-ture til brandvæsenets ildløstjeneste disponeret indenfor 1 minut, hvilket var langt bedre end målsætningen på 80 %. I år bliver målet sat op til 95 %.

På personaleområdet er der også skrappere krav til brandvæsenet, som skal reducere det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder fra 12,3 i 2011 til 11,3 i 2012. Desuden skal andelen af medarbejdere med en etnisk baggrund fra ikke-vestlige lande øges fra de nuværende 2 % til 2,6 %.

Et af de største projekter i 2012 bliver imidlertid en ny, stor analyse af sikkerheds- og sikringsområdet i kommunen. Analysen skal resultere i en business case, der skal indgå i kommunens budgetforhandlinger. Analysen skal kigge nærmere på nye opgaver til brandvæsenet indenfor overvågning af tyverialarmer, videoovervågning, overvågning af kommunens bygninger til forebyggelse af skader (hærværk, vandmålere, elevatorer, toiletter mv.), installation og drift af tyverialarmer, brandalarmer og videoovervågningsudstyr, vægtertjeneste på tværs af kommunen (herunder rundering i bygninger og lukkebesøg), skadeforebyggende tiltag i form af afdækning af ruder, døre etc., indkøb og service af beredskabsmateriel samt udarbejdelse af beredskabsplaner til kommunens institutioner.

Selvforvaltningsaftalen skal godkendes af politikerne tirsdag.

Annonce