Politiet får mere kontrol med autohjælpsopgaver

Når der fremover skal udføres komplicerede autohjælpsopgaver på motorveje og motortrafikveje, vil autohjælpsfirmaerne skulle have en accept fra politiet, inden en del af kørebanen anvendes til opgaven. Det bliver følgen af en ændring af færdselsloven, som er under forberedelse. Ændringen betyder også, at der vil blive fastsat regler for brug af tavlevogne og muligvis endda kommer krav om, at mandskab, der anvender tavlevogne, skal have en særlig uddannelse.

Den planlagte ændring af færdselsloven skal øge sikkerheden ved reparation af havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje.

Det sker ved, at der bliver stillet krav om, at autohjælpsfirmaerne fremover skal underrette politiet, hvis det i forbindelse med en autohjælpsopgave er nødvendigt at inddrage en del af kørebanen. Behovet for at inddrage dele af kørebanen kan f.eks. opstå, hvis en reparation skal udføres på venstre side af et køretøj, som holder i nødsporet, eller hvis køretøjet holder helt eller delvist inde på kørebanen.

De nye regler vil gælde, hvad enten inddragelsen af kørebanen sker for at foretage en reparation på stedet eller for at bugsere et havareret køretøj væk. Når politiet har fået underretningen, vil det være op til politiet at beslutte, om autohjælpsfirmaet får lov til at iværksætte opgaven. Den beslutning vil afhænge af en konkret vurdering, hvor politiet blandt andet skal inddrage trafikintensiteten, tidspunktet på døgnet samt vejr- og vejforholdene i øvrigt.

Autohjælpsopgaver er forbundet med betydelig fare

Årsagen til, at regeringen vil skærpe færdselsloven, er, at det er forbundet med betydelig fare, at udføre arbejde på motorveje og lignende, uanset om der er tale om bjergning eller reparation af et havareret køretøj.

Men ved at gøre det obligatorisk at inddrage politiet, sikres det, at politiet får mulighed for at træffe de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, f.eks. at sikre, at der sker afspærring af en eller flere vognbaner, inden arbejdet påbegyndes. Det skal også ses i sammenhæng med, at reddere, der udfører autohjælp ved havari, ikke er bemyndigede til at foretage regulering af den øvrige færdsel på stedet i forbindelse med arbejdets udførelse. Som udgangspunkt tillader færdselsloven nemlig kun, at politiet – og i særlige tilfælde brandvæsenet – foretager færdselsregulering.

Med lovændringen vil det også blive præciseret, at der kun må udføres reparationsarbejde på stedet, hvis det er den fremgangsmåde, som sikrer, at køretøjet hurtigst bliver fjernet fra motorvejen. Hvis det havarerede køretøj kan fjernes hurtigere fra motorvejen ved at bugsere det væk, må der fremover ikke iværksættes reparation.

Det vil være den person, som står for autohjælpsopgaven, der er ansvarlig for, at politiet underrettes. Hvis kravet om underretning af politiet ikke overholdes, vil det kunne straffes med bøde.

Regler for tavlevogne

Samtidig med de nye regler for afspærring, vil regeringen også regulere brugen af tavlevogne. I første omgang sker det ved en bemyndigelse i færdselsloven, som vil give transportministeren mulighed for at udstede en bekendtgørelse om tavlevogne.

Den nye bekendtgørelse vil både komme til at indeholde regler om brug af tavlevogn og anden afmærkning i forbindelse med udførelse af autohjælp, dels i forbindelse med bortbugsering af et køretøj, dels ved udførelse af reparation på stedet. Der vil f.eks. kunne fastsættes nærmere regler om, i hvilke tilfælde der kan – eller skal – anvendes en tavlevogn til at advare de øvrige trafikanter. Ligeledes vil der kunne fastsættes nærmere regler for placering af tavlevogne, brug af anden afmærkning på stedet samt uddannelsesmæssige krav til personer, der opstiller og betjener tavlerne.

Regeringen forventer, at bekendtgørelsen vil indeholder regler, som indebærer, at de private autohjælpsfirmaer får lov til at anvende tavlevognene på en måde, som har karakter af færdselsregulering – der som nævnt ellers hidtil har været forbeholdt politiet.

De nye regler, der i øjeblikket er i høring, ventes at træde i kraft den 1. juli 2013.

Annonce