Vejle Kommune ønsker et stærkt samarbejde med TrekantBrand

Med Vejle Kommunes beslutning om at udtræde af det fælleskommunale TrekantBrand er der startet en omfattende proces, der involverer både advokater og revisorer. Der skal udarbejdes en række nye dokumenter og aftaler, og det arbejde forankres i forskellige arbejdsgrupper. Vejle Kommune har desuden tilkendegivet, at man ønsker en stærk samarbejdsaftale, herunder om vagtcentralbetjeningen.

TrekantBrand har hyret revisions- og rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers og advokatfirmaet Horten til at yde konsulentbistand om Vejle Kommunes udtræden af brandvæsenet.

Blandt de opgaver, som nu skal løses, er udarbejdelsen af en udtrædelsesaftale, der kommer til at indeholde de overordnede principper om, hvordan Vejles udtræden håndteres. Senere skal der laves en tillægsaftale, der beskriver den konkrete fordeling af aktiver og passiver mv., herunder brandkøretøjerne. Endvidere skal der laves en samarbejdsaftale om bistand mellem TrekantBrand og Vejle Kommune, indtil der er vedtaget en ny risikobaseret dimensionering.

Vejle Kommune har i den fælles beredskabskommission tilkendegivet, at kommunen ønsker en stærk samarbejdsaftale, herunder om vagtcentralbetjening.

Arbejdet i dette såkaldte udtrædelsesspor forankres i en arbejdsgruppe, som kommer til at bestå af en direktør fra hver af de seks ejerkommuner samt beredskabsdirektøren.

Kommunaldirektører skal lave nye vedtægter

Et andet spor er vedtægtssporet, hvor det kun er de fem tilbageværende kommuner, som indgår. Der skal her laves nye vedtægter, som søges forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen og derefter forelægges de fem kommunalbestyrelser til godkendelse. Også her nedsættes en arbejdsgruppe, som består af kommunaldirektørerne for de fem kommuner samt beredskabsdirektøren efter behov.

Endelig vil der være et personalemæssigt spor. Dette spor håndteres overvejende i regi af MED-udvalget for TrekantBrand samt et midlertidigt oprettet kontaktforum med de tillidsrepræsentanter, som repræsenterer de medarbejdergrupper, der skal overdrages til Vejle Kommune.

Det bliver formentlig Kolding Kommune, der skal overtage Vejle Kommunes funktion som administrationskommune for TrekantBrand. Det vil sige, at det bliver Kolding Kommune, som skal levere en række administrative og it-mæssige serviceydelser til brandvæsenet.

Annonce