Vestsjællands Brandvæsen klar med effektiviseringskatalog

Falcks brandstation i Holbæk

Der skal ikke nedlægges brandstationer. Men på en lang række andre områder kan der hentes en effektiviseringsgevinst, efter at fem kommuner er gået sammen i Vestsjællands Brandvæsen. Det fremgår af et nyt effektiviseringskatalog fra brandvæsenets ledelse. Fokus ser især ud til at blive på besparelser ved selv at indkøbe køretøjer og andet materiel til Falck-brandstationerne.

I alt skal Vestsjællands Brandvæsen spare 6,4 mio. kr. som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Den fælles beredskabskommission har besluttet, at 70 pct. af besparelserne skal findes i år, mens de resterende 30 pct. udmøntes i 2017.

I 2016 vil ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen hente de krævede besparelser ved at reducere antallet af indsatsledervagter fra seks til fem, reducere antallet af medarbejdere i det forebyggende beredskab og administrationen, reducere omkostningerne til Falck, ændre opgavetilrettelæggelsen på nogle brandstationer samt reducere i omkostningerne til materiel og udstyr. Sammen med allerede gennemførte besparelser på 2 mio. kr. skal det reducere budgettet med i alt ca. 4,5 mio. kr. Forventningen er, at det kan ske uden at reducere serviceniveauet i det operative og forebyggende beredskab.

Kigger på strukturelle besparelser

I den næste fase, hvor der skal findes besparelser på yderligere 1,9 mio. kr., skal der i højere grad kigges på strukturelle og langsigtede besparelser. Her har ledelsen udarbejdet et sparekatalog, hvor der bl.a. opereres med en besparelse på 500.000 kr. ved at reducere det almindelige materiel på brandstationerne, især Holbæk, Sorø og Kalundborg. Et tilsvarende beløb kan hentes på specialmateriel i form af drejestiger, redningsvogne og miljøvogne. Endelig kan der spares 200.000 kr. ved at reducere mængden af materiel i øvrigt.

Når det gælder bygninger, vil der fra årsskiftet blive opnået en besparelse, fordi administrationen flyttes fra lokaler i Svebølle til brandstationen i Kalundborg. I Holbæk er den lokale administrationen indtil videre flyttet til Falck-stationen, hvor man bor vederlagsfrit, fordi medarbejderne indgår i det operative beredskab, som har rekrutteringsproblemer. Den fremtidige placering skal overvejes, når Falck-kontrakten udløber ved årets udgang, men i alt kan samplacering af administration og brandstationer give en besparelse på 385.000 kr.

Ændringer på stationerne kan give store besparelser

En egentlig nedlæggelse af brandstationer vil kunne give en årlig besparelse på 500.000 kr. I kataloget nævnes også en konkret mulighed for at flytte brandstationen i Ruds Vedby til Dianalund, fordi det nye princip om, at nærmeste køretøj sendes til alle hændelser, indebærer, at halvdelen af stationens udrykninger fremover skal varetages af stationen i Gørlev. Derefter vil en placering i Dianalund være mere optimal i forhold til responstiderne. Der nævnes også mulighed for at spare 250.000 kr. ved at reducere huslejen på de stationer, der i dag er for store i forhold til mængden af materiel, evt. ved en flytning til mindre lokaler.

På administrationen vil der kunne spares 800.000 kr. om året ved at en stilling som specialkonsulent ikke genbesættes, når en tidligere beredskabschef fratræder i maj 2017. På det forebyggende beredskab er der reducere med fire medarbejdere sammenlignet med den hidtidige bemanding i kommunerne. Og på det operative beredskab kan man spare 500.000 kr. om året ved at reducere antallet af tilfælde, hvor hele mandskabet tilkaldes, samt ved at reducere antallet af deltidsbrandfolk ved naturlig afgang. Desuden kan der spares 300.000 kr. ved at reducere antallet af indsatsledervagter yderligere, nemlig fra fem til fire vagter, ligesom der kan spares 50.000 kr., hvis det frivillige beredskab i højere grad anvendes ved mandskabskrævende opgaver.

Overvejer hjemtagning af materiel

Den største besparelse vil dog kunne hentes ved at hjemtage køretøjer, bygninger, mundering mv., som i dag indgår i brandvæsenets kontrakter med Falck. Besparelsen kan opnås, fordi Vestsjællands Brandvæsen som offentlig institution skal betale mindre i rente ved leasing end f.eks. Falck skal, ligesom brandvæsenet kan afskrive anskaffelserne over længere tid. Dermed er der potentiale for en besparelse på 1 mio. kr.

Når det gælder aftaler med naboberedskaberne, vil en reduceret brug af Roskilde Brandvæsen i Lejre Kommune kunne spare 300.000 kr., mens et samarbejde med Frederiksborg Brand og Redning med fælles drift af stationerne i Kr. Hyllinge og Skibby også kan give en besparelse på 300.000 kr. Endelig kan der hentes 100.000 kr. på ekstra gebyrer, 250.000 kr. på kursusaktivitet og 100.000 kr. ved at lade brandvæsenet overtage leverance og eftersyn af slukningsudstyr til kommunale institutioner.

Vil gennemføre temadrøftelse

Indtil videre har den fælles beredskabskommission tilkendegivet, at man ikke ønsker, at der arbejdes videre med planer om at lukke brandstationer. Derudover ønsker man, at arbejdet med at hjemtage materielindkøb igangsættes.

Senere skal der imidlertid gennemføres en nærmere temadrøftelse om den videre effektiviseringsproces.

Annonce