Mandskabsmangel: Indsatsledere skal kunne fungere som holdledere

Mangel på uddannede holdledere gør, at der i øjeblikket er risiko for, at brandstationerne i Faxe og Vordingborg må rykke ud uden holdledere. I disse situationer vil indsatslederen i stedet skulle varetage funktionen som teknisk leder. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning betegner det som en nødløsning, der imidlertid er fagligt forsvarlig – og lovlig.  

Gennem noget tid har Midt- og Sydsjællands Brand & Redning haft udfordringer med vagtdækning af holdlederfunktionen på brandstationerne i Faxe og Vordingborg.

I Faxe har man i øjeblikket kun to holdledere i beredskabet, og det har vist sig vanskeligt at finde nye holdledere, der både har lysten og evnerne, kollegernes opbakning samt mulighed for at tage den fem ugers holdlederuddannelse i Tinglev. Især den tidskrævende uddannelse er et problem for mange deltidsbrandfolk, der vanskeligt kan trække fem uger ud af både arbejdsliv og privatliv. Der er dog to holdledere på vej, men de afslutter først uddannelsen i oktober og november.

I Vordingborg er problemerne blevet mindre, da man nu er oppe på fire holdledere og har yderligere en på vej. Her er udfordringen dog, at flere af holdlederne i deres hovederhverv har skiftende arbejdstider og arbejder for langt væk fra brandstationen i Vordingborg. Derfor er der brug for yderligere to holdledere for at gøre vagtdækningen robust.

Nødløsning skal sikre teknisk ledelse

Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings ledelse erkender, at der i øjeblikket er risiko for, at der kan være perioder, hvor der ikke er en holdleder på vagt på brandstationerne i Faxe og Vordingborg. Ledelsen betegner dog risiko en som lille.

”I de situationer er det ud fra en risikovurdering og helhedsbetragtning på driften i [Midt- og Sydsjællands Brand & Redning] ledelsens vurdering, at det er forsvarligt at anvende en nødløsning, hvor indsatslederen også fungerer som holdleder”, oplyser beredskabet.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning vurderer, at nødløsningen med indsatsleder som holdleder vil være en afvigelse fra de serviceniveauer, der er fastsat i den risikobaserede dimensioneringsplan. Men samtidig vurderer beredskabet, at løsningen er lovlig. Det følger således af dimensioneringsbekendtgørelsen, at den tekniske ledelse af en indsats varetages af en indsatsleder eller en holdleder. Samtidig kræves det, at førsteudrykningen som minimum skal være bemandet med en holdleder og det for materiellets betjening nødvendige mandskab, og Midt- og Sydsjællands Brand & Redning vurderer, at indsatslederen som teknisk leder er en del af førsteudrykningen, selv om han kører i eget køretøj.

Problemer med afgangstider

De seneste tal fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning viser, at brandstationen i Faxe i maj 2020 afgik indenfor de krævede 5 minutter ved kun 40 pct. af udrykningerne. Set over de seneste 12 måneder er det tilsvarende tal dog 75 pct. I Vordingborg afgik 89 pct. af udrykningerne rettidigt i maj 2020, mens det for det seneste år er 53 pct. af udrykningerne.

I maj var Faxe-stationen dermed den station, der havde størst udfordringer med afgangstiderne. Også andre stationer havde dog store udfordringer, herunder Præstø (50 pct. rettidige), Næstved (65 pct. rettidige) og Haslev (67 pct. rettidige).

Annonce