Ny dimensionering hos TrekantBrand: Stationer bevares, men færre brandfolk

Det første forsøg på at skabe en fælles dimensionering af beredskabet i TrekantBrand kuldsejlede efter massive protester. Men i andet forsøg lykkedes det, og i ejerkommunerne Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og Kolding er dimensioneringen nu godkendt enstemmigt. Alle stationer bevares, men der sker det, som Beredskabsstyrelsen kalder ”en ikke uvæsentlig reduktion” i antallet af brandfolk.

TrekantBrand har i den nye dimensioneringsplan valgt at bibeholde de eksisterende brandstationer, som fordeler sig på tre typer af stationer: Hovedstationer (Fredericia, Kolding og Vejle) med en bemanding på 2 holdledere og 10 brandfolk (2+10), lokalstationer (13 stk.) med en bemanding på 1+5 og nærstationer (4 stk.), med en bemanding på 1+3. På hovedstationerne vil der fortsat være et døgnberedskab på 1+3. Der vil også fortsat være 4 indsatsledere på vagt.

På lokalstationerne sker der dermed en ensretning af bemandingen, idet bemandingen hidtil har været større i nogle af kommunerne (1+6 eller 1+7). Samlet set reduceres det vagtsatte mandskab fra 26+129 til 23+107.

Beredskabsstyrelsen: Forsvarligt beredskab

Reduktionen har fået Beredskabsstyrelsen til at spørge TrekantBrand om, hvordan brandvæsenet finder det forsvarligt – med den udvikling, der finder sted i Trekantområdet – at foretage de planlagte ændringer i dimensioneringen. På det spørgsmål har TrekantBrand svaret:

”TrekantBrand finder i høj grad den nye samlede bemanding forsvarlig. Den ovenfor beskrevne reduktion i bemanding, skal ses i lyset af, at der nu er tale om et samlet beredskab, hvor der i langt højere grad kan trækkes på ressourcer på tværs indenfor beredskabet, og de enkelte kommuner dermed ikke længere har samme behov for selvstændigt at dimensionere sig til samtidighed, samt større og længerevarende hændelser. Det fremgår endvidere af side 41, at dimensioneringen er udtryk for en minimumsbemanding, der kan afgå indenfor 5 min. Det betyder ikke, at der ikke kan mobiliseres væsentligt mere mandskab, hvis der skulle opstå en større eller længerevarende hændelse. Dette blev senest demonstreret under branden på Randbøl hede, hvor mandskabet mødte talstærkt op.

Omdrejningspunktet i dimensioneringsplanen 2018, har været at standardisere og skabe større fleksibilitet, for derved at høste gevinsterne ved etableringen af de store fælles kommunale beredskabsenheder. Dette sker bl.a. gennem indførelsen af standardbemandinger, standard kapaciteter og en fælles pickliste. Endvidere styrkes evnen til at koordinere de samlede ressourcer ved større og længerevarende hændelser, idet vagtcentralen styrkes, og der indføres en operationschef funktion, der har til formål at sikre den nødvendige robusthed i det samlede beredskab, og løbende monitorere risici i området.

Dimensioneringen er ikke statisk, og vil kunne forhøjes ved særlige hændelser, eller ved identifikation af en konkret risiko. Dette sker eksempelvis ved Vorbasse marked, hvor der oprettes en midlertidig brandstation i området, eller nytårsaften, hvor der er forhøjet risiko.”

Det svar har Beredskabsstyrelsen taget til efterretning, og styrelsen ”vurderer på den baggrund, at TrekantBrand fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats”.

Det ledsages dog af en opfordring:

”Da der imidlertid er tale om en ikke uvæsentlig reduktion i dimensioneringen i forhold til den nuværende dimensionering, finder styrelsen, at TrekantBrand nøje bør følge udviklingen og løbende evaluere forløbet af de kommende indsatser, herunder også varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det endelige ansvar for at kunne foretage en forsvarlig indsats påhviler såvel den fælles beredskabskommission som de seks kommunalbestyrelser”.

Formand: Beredskabet skal være robust og forsvarligt dimensioneret

Byrådene i Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og senest Kolding har i november og december enstemmigt godkendt dimensioneringsplanens serviceniveau for TrekantBrand. Samlet er godkendelsen sket med stemmerne 154-0.

Formanden for beredskabskommissionen i TrekantBrand, borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune, er godt tilfreds med processen:

”Vi befinder os i et af landets største vækstområder, hvor vi vokser på alle parametre. Væksten kan blandt andet måles i befolkningstilvækst, og at vi dækker over 20 pct. af alle landets risikovirksomheder, Vestdanmarks internationale lufthavn mv.  Vores beredskab skal være robust og forsvarligt dimensioneret til disse opgaver”, understreger formanden.

”Vi råder samlet over 20 brandstationer og kan mobilisere ca. 500 brandfolk. Alle brandfolk har et meget stærkt engagement for beredskabet og deres virke som brandmand. Med en enstemmig godkendelse i seks byråd er det mere end bare godkendt, og samtidig kan alle vores brandfolk se sig selv i det nye fælles serviceniveau”, siger Ib Kristensen.

Peger godt fremad

TrekantBrand oplyser, at alle brandfolk har medvirket positivt i processen, og de har accepteret, at en sammensmeltning af seks kommuners beredskaber vil give forandringer for alle.

”Det har været en turbulent periode, og særligt det sidste halve år har været travlt, hvor vi har arbejdet frem mod et fælles serviceniveau. Vi ser frem til implementeringen, for der er ting, som peger godt fremad for et fælles brandvæsen”, siger Martin Langemose, tillidsrepræsentant for FOA.

Sikrer ét fælles brandvæsen

For direktøren for TrekantBrand, Jarl Vagn Hansen, er der nu nået en vigtig milepæl.

”Vi har lavet en ny fælles risikobaseret dimensionering, et fælles serviceniveau, og med det er der skabt et fælles fremtidigt grundlag, og det er meget vigtigt. For det utrænede øje kan det se ud som om, at der langt hen ad vejen er tale om det samme, men det er ingenlunde tilfældet. Med godkendelsen af serviceniveauet får vi nu ensrettet vores stationer i tre kategorier (nær-, lokal- og hovedstationer), ensrettet vores kapaciteter og sikret en ensartet udrykning i hele Trekantområdet fra nærmeste station uafhængigt af kommunegrænser. Vi skal nu i gang med en lang række initiativer i en egentlig implementeringsplan, som skal sikre ét fælles brandvæsen i Trekantområdet”, siger Jarl Vagn Hansen.

Annonce