Regeringen anser politisk aftale om brandfolks arbejdsmiljø for udmøntet

I 2018 blev der indgået en politisk aftale om at forbedre brandfolks arbejdsmiljø. Med aftalen skete der en styrkelse af indsatserne indenfor tilsyn, kommunikation, vejledning og forskning. Regeringen har nu meddelt Folketinget, at de anser aftalen for at være fuldt udmøntet. Der udstår dog at få resultaterne af et forskningsprojekt, som først afsluttes om to år.

Aftalen blev indgået mellem den daværende regering (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Det skete på baggrund af forskningsresultater, der viste, at brandfolk havde en øget mængde tjærestoffer på huden og en øget mængde tjærestoffer i urinen efter brandslukning. Der var derfor et behov for mere fokus på bl.a. hygiejneprocedurer.

Aftalen havde tre ben: Et styrket tilsyn, kommunikation og vejledning samt forskning. Ifølge en afrapportering fra regeringen er indsatserne vedrørende styrket tilsyn samt kommunikation og vejledning begge gennemført, mens forskningen er igangværende.

Arbejdstilsynets afrapportering til Folketinget om de tre ben gengives herunder.

Tilsynsindsatsen

I perioden fra august 2019 til september 2020 har Arbejdstilsynet gennemført målrettede tilsyn med 42 brandstationer fordelt over hele landet. Der har været fokus på hygiejneprocedurer på brand- og redningsstationer samt beredskabernes forebyggende foranstaltninger ift. brandfolks risiko for udsættelse for brænderøgspartikler under brandslukningen og ved efterslukningen.

På tilsynene er der kigget på den konkrete håndtering af forurenet materiel (f.eks. branddragt, hjelm, mikrofoner og røgdykkerudstyr) efter brandslukning, herunder om der på brandstationen er egnede faciliteter til vask af branddragter, og om de vaskes efter leverandørens anvisninger. I de tilfælde, hvor det første tilsynsbesøg viste, at der ikke var truffet tilstrækkelige forebyggelsesforanstaltninger ift. hygiejne mv., blev der aftalt et nyt tilsyn, hvor der blev fulgt op på, om forholdene var forbedret.

Arbejdstilsynet oplyser, at de er blevet taget godt imod og har haft en god dialog på alle de besøgte brandstationer. Det overordnede indtryk er, at beredskaberne har stor interesse for at skabe et sikkert arbejdsmiljø for deres ansatte og har fokus på at mindske udsættelse for sod og brænderøgspartikler for deres ansatte.

Konkret blev der på tilsynene konstateret en vis variation mellem stationerne i forhold til fokuspunkterne:

  • Nogle stationer havde professionelle vaskemaskiner, tørrerum samt adskillelse af rent og urent område, mens andre brugte små, slidte vaskemaskiner i områder, der ikke var tilstrækkeligt rengjort.
  • På nogen stationer var der en tydelig røglugt fra branddragter klar til brug, mens der på andre stationer ingen lugt var at spore.
  • På de fleste stationer var der gode badefaciliteter, mens enkelte stationer først skulle til at etablere dette.
  • På nogen stationer rengjorde brandfolkene ikke hjelm, mikrofoner og røgdykkerudstyr, når de kom tilbage på stationen, fordi de havde aftørret det ude på brandstedet, mens andre stationer var meget professionelle og rengjorde iltudstyr og hjelme i professionelle maskemaskiner.

Alle besøgte stationer havde retningslinjer for at mindske udsættelse for røgen ude på brandstedet, mens der for nogle stationer manglede planlægning og instruktion i personlig hygiejne, når de kom tilbage til stationen, herunder behovet for at gå i bad efter brandindsats. Alle besøgte brandstationer oplyste i den forbindelse, at de ville udbrede procedurerne vedr. ”ren brandmand” til alle deres andre brandstationer. ”Ren brandmand” er kommunikationskampagnen, som Arbejdstilsynet gennemførte i december 2019 til januar 2020.

Som opfølgning på tilsynsindsatsen har flere stationer valgt ikke at bruge deres små vaskemaskiner mere, men har indkøbt industrimaskiner eller får i stedet vasket deres branddragter hos professionelle vaskerier.

Arbejdstilsynet har ikke givet påbud under tilsynsindsatsen, da alle vejledningspunkter ved første besøg har været bragt i orden ved andet besøg.

Kommunikation og vejledning

Arbejdstilsynet lancerede den 13. december 2019 en kampagne til danske brandfolk og brandstationsledere. Med budskabet ”Tag ikke farlig sod med hjem – tag bad på stationen” satte kampagnen fokus på hygiejne og på sods kræftfremkaldende egenskaber.

Hovedkanalen i kampagnen var en kampagneplakat og et følgebrev, der blev leveret til alle bemandede brandstationer i Danmark. Plakaten er ifølge Arbejdstilsynet blevet positivt modtaget og hænger på de fleste besøgte brandstationer. Kampagnen er omtalt gennem flere nyhedskanaler i branchen og endvidere omtalt af flere af TV2’s regionale stationer.

Arbejdstilsynet har endvidere fået udarbejdet et online APV-værktøj rettet mod brandstationer og med fokus på forebyggelse af udsættelse for sod og brænderøgspartikler.

Arbejdstilsynet har ligeledes opdateret tilsynsunderstøttende materialer om, at branddragter skal rengøres professionelt, og at sod på huden skal undgås og fjernes hurtigst muligt.

Forskning

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har fået bevilliget 3 mio. kr. til forskningsprojektet ”Forebyggelse af sodpåvirkning ved brandslukning (BIOBRAND II).”

Formålet med projektet er at undersøge, om ændringer i arbejdsgange mindsker afsætningen af tjærestoffer på huden i forbindelse med brandslukning. Der gennemføres et kontrolleret forsøg på værnepligtige, som er ved at uddanne sig til redningsspecialister ved Beredskabsstyrelsen. I løbet af uddannelsen deltager de værnepligtige i to forskellige brandslukningskurser. Det ene af kurserne vil foregå, som det er sædvanlig praksis. På det andet kursus vil de værnepligtige få en specifik instruktion i, hvordan de kan undgå at få sod på huden.

Der måles tjærestofniveauer i urin og aftørret sod fra huden efter begge øvelsesforløb samt på en arbejdsdag, hvor der ikke foregår brandslukning. Desuden undersøges tjærestofeksponeringen på brandfolk på en række brandstationer forskellige steder i landet med forskellig praksis i forhold til hygiejne.

Resultaterne af projektet forventes at foreligge ved udgangen af 2022 eller begyndelsen af 2023.

Annonce