Vognmænd undrer sig over billigt tilbud fra brandvæsen

Brandstationen i Roskilde

Roskilde Kommune kan tilsyneladende spare omkring 30 procent ved at lade Roskilde Brandvæsen sørge for lastvognskørsel for kommunens materielgård. Det viser beregninger, som brandvæsenet har foretaget i forbindelse med et udbud af kørselsopgaven. Roskilde Brandvæsen kan opnå synergieffekter ved at udnytte eksisterende køretøjer, men brandvæsenets mulige indtog på markedet for lastvognskørsel undrer de lokale vognmænd, som frygter, at brandvæsenet er ved at udvikle et konglomerat, der på en række områder vil konkurrere med private virksomheder.

Materielgården i Roskilde har i sommerens løb haft sin lastvognskørsel i udbud. Der er tale om en opgave med en årlig omsætning på godt 1 mio. kr., og de indkomne tilbud fra private vognmænd lå på nogenlunde samme niveau som hidtil.

Imidlertid blev også Roskilde Brandvæsen opmærksom på udbuddet, og beregninger fra brandvæsenet viser, at man ved en hjemtagning af opgaven vil kunne opnå en besparelse på omkring 30 procent. Udover at kommunen betegner brandvæsenets pris som ”særdeles konkurrencedygtig” vil en hjemtagning også medføre, at kommunes samlede ressourcer udnyttes bedre. Roskilde Brandvæsen råder nemlig allerede over to køretøjer, som kan anvendes til opgaven, og køretøjernes kapacitet udnyttes ikke fuldt ud til deres primære opgave, som er nedtagning af nedlagte brandhaner. Dermed kan der opnås synergieffekter ved en hjemtagning, ligesom der kan ske en styrkelse af beredskabet, fordi både køretøjer og mandskab kan indgå i det daglige beredskab.

Roskilde Kommune var på den baggrund indstillet på at overlade opgaven til Roskilde Brandvæsen, og det skete da også pr. 1. oktober 2012, efter at kommunen havde valgt at annullere udbuddet. Men selv om annulleringen ikke var juridisk forkert, så har kommunen alligevel besluttet, at der skal gennemføres et nyt udbud, hvor Roskilde Brandvæsen kan afgive et egentligt tilbud. I det oprindelige udbud var det nemlig ikke anført, at Roskilde Kommune selv ville byde på opgaven – og den oplysning burde være fremgået, mener kommunens jurister.

Vognmænd: Lær os at spare 30 procent

Hos de lokale vognmænd, der altså nu er blevet konkurrenter til Roskilde Brandvæsen, er der imidlertid undren over det lave tilbud fra brandvæsenet.

”Roskilde Brandvæsen har tilsyneladende planer om at udvikle et konglomerat, som udover kerneydelsen brandslukning og redning også omfatter drift af entreprenørvirksomhed, persontransport, madkørsel og ikke mindst almindelig vognmandskørsel. I en tid, hvor staten udliciterer og konkurrenceudsætter næsten alle tænkelige transport-og serviceydelser, kan det undre, at en normalt så erhvervsvenlig kommune som Roskilde vil påføre det lokale erhvervsliv en så stor konkurrence, som tilfældet er med kørslen for materielgården”, siger Niels Erik Nielsen, der er direktør for Kjøbenhavns Vognmandslaug.

Niels Erik Nielsen har også et forslag til brandvæsenet: ”Hvis Roskilde Brandvæsen kan løfte alle deres opgaver med ca. 30 procent besparelse i forhold til private aktører, er der vist behov for, at de også går ind i undervisnings- og uddannelsesbranchen. Der er garanteret mange vognmænd, der gerne vil lære, hvordan man kan levere en sund forretning 30 % billigere”.

I det hele taget mener vognmændene, at det er problematisk, at et brandvæsen udvider sit arbejdsområde. ”Det undrer, når et kommunalt brandvæsen spreder aktiviteterne langt ud over, hvad der er kerneområdet, som det er sket med Roskilde Brandvæsen. I beredskabslovens § 12 står, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Opbygningen af beredskabet sker efter en lokal, risikobaseret dimensionering. Der står ikke noget om, at de skal drive entreprenørvirksomhed eller vognmandsforretning. Erfaringsmæssigt opnås de bedste resultater ved at koncentrere sig om det, man er god til – uanset om det er at slukke brande eller transportere gods”, siger Niels Erik Nielsen, som tilføjer, at vognmændene nøje følger udviklingen i Roskilde nøje og håber, at man kan få gode ideer til optimering af driften i en vognmandsforretning.

Ifølge Roskilde Kommune har Roskilde Brandvæsen foretaget beregningen af sin timepris på baggrund af samtlige direkte og indirekte omkostninger. Det er sket i henhold til den særlige bekendtgørelse om prissætninger af kommunale ydelser i konkurrence. I beregningerne indgår leasing af lastbil med kran samt andele af udgifter til et eventuelt ekstra køretøj ved spidsbelastning; servicering af køretøjet, herunder udgifter til eget værksted; vejafgifter og forsikringer; brændstof og reservedele; løn, herunder sociale ydelser, feriegodtgørelse og lønsumsafgift; forholdsmæssig andel af beredskabets administration og overhead samt beklædning og sikkerhedsudstyr.

Annonce