Stor uenighed mellem kommuner om nordsjællandske brandbesparelser

Brandstationen i Helsingør. Arkivfoto

Det nye Nordsjællands Brandvæsen skal spare 2,8 mio. kr. på det operative beredskab, men ejerkommunerne er havnet i en indædt strid om, hvor besparelserne skal findes. Alle kommuner med undtagelse af Helsingør peger således på, at brandstationen i Tikøb skal nedlægges, men Helsingør har konsulteret et advokatfirma og er indstillet på at nedlægge veto. Samtidig lægges der op til store ændringer i brandkøretøjernes placeringer.

Det nye Nordsjællands Brandvæsen dækker de fem kommuner Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør med over 200.000 borgere, og i øjeblikket arbejder kommunerne på en ny dimensioneringsplan for det samlede beredskab. Men ejerkommunerne har indtil videre ikke været i stand til at opnå enighed om, hvor de påkrævede besparelser skal findes, og i første omgang ser bolden ud til at lande hos Beredskabsstyrelsen.

I alt skal Nordsjællands Brandvæsen spare 6,3 mio. kr., og heraf skal de 2,8 mio. kr. findes på det operative beredskab gennem en tilpasning af den risikobaserede – eller snarere økonomibaserede – dimensionering. Og her peger fire af de fem kommuner, som tilsammen repræsenterer et solidt flertal i den fælles beredskabskommission, på, at den største del af besparelsen skal hentes ved at lukke hjælpebrandstationen i Tikøb, som ligger i Helsingør Kommune. Det har Helsingør Kommune modsat sig, og i stedet har kommunen foreslået en alternativ spareplan, som indebærer, at der skal ske en generel reduktion i antallet af køretøjer og brandfolk i Nordsjællands Brandvæsen, hvorefter udrykningerne vil skulle sammensættes fra flere stationer.

Beredskabsdirektør: Stationslukning giver det bedste beredskab

Den alternative plan har ikke fået opbakning fra beredskabsdirektør Lars Rosenwanger, som vurderer, at den oprindelige plan med en lukning af Tikøb-stationen skaber grundlaget for det bedste beredskab. Til trods for at modellen indebærer nedlæggelse af en brandstation, er det vurderingen, at det samlede serviceniveau bevares, og at omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det samlede beredskab på flere svage punkter.

Udover at sikre de krævede besparelser, så påpeger beredskabsdirektøren således, at planen giver mulighed for udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer, som er målrettet det aktuelle behov og med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomi og miljø. Desuden kommer der færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere udrykninger.

Mange ændringer i det lokale beredskab

Udover en lukning af stationen i Tikøb indeholder forslaget til ny dimensionering også en række andre ændringer i de forskellige kommuner.

I Allerød Kommune udgår den nuværende drejestige. Den flyttes i stedet til Birkerød, hvorfra den skal rykke ud ved brandmeldinger fra høje bygninger i Allerød. Desuden udgår stationens redningsvogn, og en del af materiellet flyttes til autosprøjten, mens avancerede redningsopgaver skal varetages af en ny redningsvogn med base i Hørsholm.

I Fredensborg Kommune udgår drejestigen, så stigeassistance fremover skal komme fra Helsingør eller Hørsholm. Desuden udgår den nuværende miljøtrailer. Til gengæld flyttes en slangetender fra Birkerød til Fredensborg. Om natten og i weekenden reduceres bemandingen med en holdleder og en brandmand.

I Helsingør Kommune erstattes en ældre autosprøjte, der er velegnet til indsats i svært tilgængelige områder som f.eks. midtbyens samme gader og Kronborg, af en ny HSE. Desuden erstattes den nuværende drejestige af en ny og nedbygget drejestige, som er mere velegnet til de svært tilgængelige områder. Den nuværende drejestige flyttes til Hørsholm, hvor den erstatter et pensionsmodent køretøj. Desuden udgår stationens miljøtrailer. Stationen i Espergærde skal i stedet for den nuværende autosprøjte have den nyere tanksprøjte fra den nedlagte station i Tikøb.

I Hørsholm Kommune betyder bortfaldet af den hidtidige kontrakt med det gamle Nordsjællands Brandvæsen, at stationens to tanksprøjter kan udgå. Til gengæld indsættes en ny, traditionel tankvogn, og hvis der er brug for yderligere vandforsyning, skal der trækkes på nabostationerne. Som nævnt får stationen en nyere drejestige fra Helsingør. Desuden indsættes en ny pionervogn med kran, som skal dække hele brandvæsenets område, mens den gamle pionervogn udfases. Bemandingen reduceres fra tre holdledere og ni brandfolk til én holdleder og syv brandfolk.

I Rudersdal Kommune, hvor der er stationer i Søllerød og Birkerød, får Birkerød en nyere drejestige fra Allerød. Søllerød skal ikke længere have en drejestige, men skal i stedet trække på assistance fra enten Birkerød eller Lyngby. Birkerøds slangetender flyttes som nævnt til Fredensborg, mens Søllerøds redningsvogn udgår. Bemandingen i Søllerød reduceres fra to holdledere og seks brandfolk til én holdleder og fem brandfolk.

I brandvæsenets som helhed reduceres antallet af indsatsledervagter fra fire til to.

Helsingør vil nedlægge veto

I sidste uge var den nye dimensioneringsplan til behandling i den fælles beredskabskommission, hvor den blev vedtaget med de fire kommuners 12 stemmer mod Helsingør Kommunes to stemmer. Dermed bliver planen nu sendt til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, hvorefter planen – sammen med Beredskabsstyrelsens udtalelse – skal behandles i de fem kommunalbestyrelser.

Hos Helsingør Kommune er meldingen, at der vurderes at være et massivt flertal imod den nye dimensioneringsplan, og kommunen har valgt at konsultere et advokatfirma. På den baggrund mener Helsingør, at kommunen kan nedlægge veto mod dimensioneringen – og at det så vil føre til, at hele dimensioneringsplanen bortfalder.

Dermed står Nordsjællands Brandvæsen i en situation, som mange af de andre beredskabsenheder formentlig vil opleve, nemlig at de enkelte ejerkommuner vil afvise besparelser, som rammer deres lokale brandstationer – uanset om der samlet set er tale om besparelser, som ud fra en samlet beredskabsmæssig vurdering er de mest velegnede.

Annonce