Politiet skal undersøge »grøn bølge« til udrykningskøretøjer

De store byer er måske på vej til at få særlige “grøn bølge”-systemer til udrykningskøretøjer. Ifølge en ny udmøntningsplan for den politiske flerårsaftale om politiet skal Rigspolitiet nemlig snarest nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for vejmyndighederne, kommunerne, regionerne og politiet, der skal undersøge mulighederne for implementering af et egnet trafikreguleringssystem i storbyerne – med sigte på at øge redningskøretøjernes fremkommelighed i trafikken. Udmøntningsplanen sætter også penge af til politiets Tetra-radioer.

Erfaringerne fra kommunale forsøg med ny teknologi til regulering af trafiksignaler, som kan etablere “grøn bølge” for redningskøretøjer, samt internationale erfaringer skal indgå i arbejdet. I dag findes der således begrænsede systemer på Frederiksberg og i Nykøbing Falster, og her er erfaringerne indtil videre gode. Målet er, at der senest medio 2008 skal være udarbejdet en redegørelse og et beslutningsgrundlag om “grøn bølge” for redningskøretøjer i de store byer.

Udmøntningsplanen tager også højde for, at der i løbet af den politiske aftales løbetid (2007-2010) sker store ændringer på radioområdet. I første omgang skal der etableres én vagtcentral i hver politikreds, og de nye vagtcentraler skal være klar til at gå i drift senest den 1. oktober 2007. En forudsætning er dog, at det eksisterende radiosystem (THOR) tilpasses til den nye politikredsstruktur, og det er der afsat midler til.

Rigspolitiet vil samtidig udvikle og implementere nye IT-værktøjer til understøttelse af en moderne og effektiv beredskabsplanlægning og –disponering. Det er målsætningen, at den nye beredskabsteknologi skal implementeres i takt med, at der i lokalområderne bliver etableret et nyt beredskabsradiosystem. Økonomistyrelsen, der har ansvaret for udbuddet af adgang til radiosystemet, forventer at udbuddet er afsluttet medio 2007. Herefter forventes det, at der vil gå to-tre år, før radiosystemet er fuldt landsdækkende. Det er Rigspolitiets forventning, at politiet overgår til det nye system områdevist i takt med, at det bliver tilgængeligt. Politiet skal i takt med implementeringen af det nye beredskabsradiosystem indkøbe nye radioterminaler mv. og tilhørende disponerings- og GPS-systemer.

I forbindelse med det nye radiosystem har politiet også visioner om at indføre mobil sagsbehandling. Ifølge Rigspolitiet er en grundlæggende forudsætning for, at politiets sagsbehandling kan foregå effektivt og hurtigt, at den kan ske dér, hvor politiet skal løse sine opgaver. Det skal således f.eks. være muligt for politiet at foretage sagsbehandling på gerningsstederne. Udviklingen af den mobile løsning til sagsbehandling skal samtænkes med etableringen af det digitale radiosystem og anskaffelsen af nye radioer til politiet, således at de mulige synergieffekter, der er afledt af de store IT-investeringer, udnyttes fuldt ud. Målet er, at der delvist parallelt med udviklingen af politiets nye sagsbehandlingssystem, POLSAG, udvikles en mobil sagsbehandlingsløsning til politiet. Systemet forventes taget i brug i 2010.

Her kan begrænsningerne i Tetra-teknologien, som det nye radiosystem baseres på, dog hurtigt vise sig at blive et uoverstigeligt problem. Der er nemlig kun begrænset båndbredde til rådighed i den nuværende version af Tetra, og derfor vil transmission af større mængder data være et problem. En vision om at politiet fra et gerningssted f.eks. kan lave omfattende rapporter med billeder, videofilm og lydoptagelser af afhøringer og derefter transmittere dem via politiets kommende Tetra-radioer er således næppe realistisk. Og netop lagring og distribution af taleoptagelser i tilknytning til sager er et af de områder, som Rigspolitiet vil undersøge i de kommende år.

Annonce