Roskilde Amt vil have ny kontrakt med Falck

Roskilde Amt vil efter en nærmere analyse af ambulancetjenesten have ændret den nuværende standardaftale mellem Falck og Amtsrådsforeningen, som de enkelte amters aftaler med Falck bygger på. Efter Roskilde Amts mening bygger den nuværende aftale på en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur, der ikke giver Falck et incitament til at udføre opgaverne så billigt som muligt for Roskilde Amt.

Amtets kontrakt med Falck blev fornyet den 1. januar 2001. I forbindelse med kontraktfornyelsen blev det stigende tidsforbrug på landsplan og i Roskilde Amt drøftet generelt. Et stigende tidsforbrug kan skyldes flere kørsler eller at der bruges mere tid pr. kørsel. Det blev dengang indgående drøftet om det stigende tidsforbrug pr. kørsel skyldes, at redderne brugte mere tid på skadestedet – hvilket var Roskilde Amts opfattelse – eller det skyldes, at redderne bruger mere tid ved aflevering af patienten på sygehuset fordi sygehusene sparer og vælter opgaver over på Falck-redderne – hvilket var Falcks opfattelse.

Da der ikke fandtes statistikoplysninger, der kunne af- eller bekræfte påstandene, blev det aftalt, at der skulle foretages en tidsregistrering af tidsforbruget på skadestedet og ved aflevering. Da man i øvrigt kender starttidpunktet på udrykningen og sluttidspunktet, har man herved en fuldstændigt registrering af den enkelte udrykning: Tiden fra alarmeringen og frem til ulykkesstedet (responstiden), tiden på skadestedet, transporttiden til sygehus, aflevering af patienten til sygehuset og endelig tilbagekørsel til stationen/ny opgave. 4. kvartal af 2002 er det første tidsrum hvor man har den nye, detaljerede statistik.

Antallet af kørsler i Roskilde Amt har i de sidste år været stort set konstant, mens tidsforbruget pr. kørsel har været stigende fra 2,0 time i 1999 til 2,2 time i 2001/02. Forvaltningen har på denne baggrund iværksat et analysearbejde og gennemgang af regninger med henblik på at finde årsagen til det stigende tidsforbrug. Den væsentligste årsag til det stigende tidsforbrug er efter forvaltningens opfattelse, at den gældende kontrakt, som er svarende til standardkontrakten mellem Falck og Amtsrådsforeningen, ikke giver Falck noget incitament til at effektivisere driften for Roskilde Amt. Det hænger ifølge amtet sammen med at en driftsoptimering for Falck ikke er det samme som en optimering for Roskilde Amt. Forskellen ligger blandt andet i, at når Falck bruger ambulancer fra fjernereliggende stationer, vil det dels give pres på responstiderne og dermed pres på ønsker om akutbiler, dels vil det give større tidsforbrug og dermed større udgifter for amtet – men for Falck vil det derimod give en bedre udnyttelse af vogn- og personelkapaciteten i Falck.

Et andet væsentligt forhold er, at et stigende tidsforbrug afregnes til gennemsnitspriser for Roskilde Amt, hvorimod der er tale om marginale omkostninger for Falck. Sundhedsforvaltningen understreger, at den konkrete analyse ikke i sig selv kan sige noget om udviklingen i tidsforbruget hos Falck, da der alene er tale om et kvartal. Men når der foretages en sammenligning med Roskilde Brandvæsen i samme periode, ses det, at Falck bruger mere tid på skadestedet, mere tid ved aflevering og mere tid ved returkørsel.

Det øgede tidsforbrug er efter forvaltningens opfattelse en følge af incitamentsstrukturen, idet der ikke er noget incitament til at “skynde sig”, herunder færdigmelde turene hurtigt. Amtets gennemgang af samtlige 3.206 regninger fra Falck i 4. kvartal 2002 resulterede i en tilbagebetaling på 25.914 kr. ud af en samlet sum på 5,3 mio. kr. Desuden skete der en tilbagebetaling for automatisk udkaldte ambulancer i forbindelse med brand.

Roskilde Amt har også besluttet at Falck skal ophøre med automatisk at afsende korpsets redningsvagt, hvilket har resulteret i en tilbagebetaling på godt 17.000 kr. for 2001.

I sundhedsforvaltningens drøftelser med Falck har Falck været afvisende over for en genforhandling af kontrakten, så længe Falck forhandler med Amtsrådsforeningen om en ny standardaftale, der formentlig også vil komme til at indeholde en helt ny afregningsstruktur. Roskilde Amt har derfor valgt at sende synspunkterne og materialet fra Roskilde Amt til Amtsrådsforeningen med henblik på, at det indgår i forhandlingerne. Det var oprindeligt ventet, at en ny standardaftale ville være klar i løbet af foråret, men nu ventes den tidligst klar sidst på sommeren.

Annonce