Advokat: Groft uforsvarlig forretningsførelse hos Redningsgruppen

Der tegner sig et stadigt mere alvorligt billede af dispositionerne i den konkursramte Redningsgruppen, og en straffesag kan være på vej. Ifølge den advokat, der er kurator i konkursboet, har ledelsens adfærd været groft uforsvarlig, og blandt andet har ejeren ladet kunder foretage indbetalinger til hans egen bankkonto samt solgt pantsatte aktiver.  

Redningsgruppen gik konkurs sidste efterår, og advokat Christian Jul Madsen fra advokatfirmaet Kromann Reumert er af Skifteretten blevet udpeget som kurator i konkursboet. Og kurators gennemgang af den konkursramte koncern tyder på, at der er foretaget en række ulovlige dispositioner.

En gennemgang af økonomien i Redningsgruppen har vist, at der i praksis ikke er nogen aktiver. En overgang troede kurator, at der trods alt kunne hentes nogle penge ved at sælge en Audi A6, der tilhørte Redningsgruppen, men bilen var forsvundet. Den er i mellemtiden dukket op: Det viste sig, at den blev tilbageholdt på et værksted på grund af manglende betaling af regninger. Derfor har konkursboet ikke fået noget ud af det efterfølgende salg af Audi’en.

Redningsgruppen samlede gæld udgør 11,6 mio. kr., hvoraf 225.000 kr. skyldes til medarbejdere, mens resten primært er gæld til banker og andre kreditorer. Kurator vurderer ikke, at nogen af disse kreditorer nogensinde vil få en krone.

Hård kritik mod ledelsen

Kurator har som led i sit arbejde vurderet de dispositioner, som ledelsen i Redningsgruppen har foretaget. Ledelsen bestod af bestyrelsesformand og ejer Henrik Kalmer Svensk Meyer samt direktør Tom Bramminge Christensen. Selv om Tom Bramminge Christensen selv er advokat, får han hård kritik fra kollegaen Christian Jul Madsen:

”Selskabets ledelse har udvist en adfærd, der må betegnes som groft uforsvarlig forretningsførelse, idet der har være en generel sammenblanding af selskabets aktiver, faktureringer, betalinger, bogholderi mv. med koncernens øvrige selskaber og ejerens personlige økonomi. Endvidere er det konstateret, at der er udstedt fakturaer i et koncernselskabs navn og CVR-nummer, og at der på disse fakturaer er anvendt kontonumre, der ikke tilhører koncernen, hvorved koncernens midler er tilgået en ukendt tredjemand. Der er endvidere fundet oplysninger i relation til, at koncernens ejer ligeledes har modtaget indbetalinger fra kunder og lejere direkte til dennes private bankkonto, og derved dirigeret pengestrømme uden om selskaberne”, skriver kurator.

Ifølge kurator har det ikke været muligt at få oplysninger om, hvor Redningsgruppens midler er ført hen via det ukendte kontonummer, der er anvendt i forbindelse med fakturering af kunder. Den pågældende bank vil således kun bekræfte, at kontoen ikke tilhører nogen af selskaberne i Redningsgruppens koncern.

Men der er yderligere kritik af Redningsgruppens ledelse: ”Herudover har selskabet fortsat driften uagtet, at det måtte stå klart for ledelsen, at selskabet var insolvent, og ikke ville kunne honorere de forpligtelser, som selskabet har påtaget sig fra sommeren 2014 og indtil afsigelsen af konkursdekretet”, skriver kurator.

Solgte pantsatte aktiver

Kurator oplyser også, at Erhvervsstyrelsen har vurderet, at Redningsgruppen anvendte såkaldt ”rullende kapital” ved stiftelse af de mange datterselskaber i koncernen. Ved stiftelsen af et aktieselskab stilles der krav om, at der indskydes en vis kapital, f.eks. i form af aktiver, men Erhvervsstyrelsen mener, at stifteren har anvendt de samme aktiver ved stiftelse af flere forskellige selskaber, hvilket er ulovligt.

Konkret påpeger kurator også, at ledelsen ikke har overholdt forpligtelserne til at angive og afregne moms og A-skat, at ledelsen har solgt Redningsgruppens aktiver til underpris for at skaffe kapital, at der er sket aktivunddragelse, fordi man har solgt pantsatte aktiver uden at pengene gik til panthaveren, at bestyrelsen i væsentligt omfang har tilsidesat sin forpligtelse til at påse bogføring og risikostyring samt at ledelsen aktivt har modarbejdet kurators undersøgelser. I den forbindelse påpeger kurator, at direktøren, advokat Tom Bramminge Christensen, ikke har besvaret kurators henvendelser.

De mange forhold har medført, at kurator nu indstiller til Skifteretten, at både Tom Bramminge Christensen og Henrik Kalmer Svensk Meyer får en såkaldt konkurskarantæne, som indebærer, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelse. En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Ifølge kurator har ledelsen også udvist en adfærd, der udgør en overtrædelse af straffeloven, men den del af undersøgelserne fortsætter i den kommende tid, hvor kurator vil vurdere et eventuelt ledelsesansvar. Det vil også blive vurderet, om nogen af transaktionerne mellem Redningsgruppen og ledelsen kan omstødes. Endelig vil kurator vurdere, om Redningsgruppens revisor kan stilles til ansvar.

Redningsgruppen bestod ved konkursen af moderselskabet Redningsgruppen A/S Danmark Holding samt datterselskaberne RKDK Vagtcentral A/S, RKDK Autohjælp / Vejhjælp A/S og RGDK Brand & Redning A/S.

Annonce