Brandvæsen i hård strid med Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens holdninger mangler faglig dokumentation, er ikke faktuelt underbyggede og har ikke hjemmel i lovgivningen. Så hård er kritikken fra Trekantområdets Brandvæsen, efter at Beredskabsstyrelsen på en række punkter underkender brandvæsenets nye dimensioneringsplan. Der lægges op til voldsomme nedskæringer i beredskabet, og det bekymrer Beredskabsstyrelsen.

Trekantområdets Brandvæsen er det nye, fælleskommunale beredskab for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner, og i øjeblikket er brandvæsenet ved at færdiggøre planen for den fremtidige dimensionering af beredskabet i de seks kommuner. Og der lægges op til nogle af de mest vidtgående reduktioner i det operative beredskab, som endnu er set.

Overordnet betyder den nye dimensioneringsplan, at antallet af brandfolk på vagt reduceres fra i dag 138 til 88. Antallet af brandstationer vil være uændret, men fem stationer skal fremover kun rykke ud med en Hurtig Sluknings Enhed (HSE), der er bemandet med en holdleder og en brandmand. Det drejer sig om stationerne i Bredsten, Lunderskov, Stepping, Jels og Skodborg.

På de øvrige stationer erstattes alle autosprøjter af tanksprøjter, og antallet af primære køretøjer reduceres fra 25 til 22. Størst bliver ændringen dog på det, der betegnes som supplerende køretøjer, hvor 28 tankvogne og slangetendere reduceres til 10. Antallet af specialkøretøjer – bl.a. højderedningskøretøjer som redningslifte og stigevogne – reduceres fra 28 til syv.

En af de hårdest ramte brandstationer bliver Vejle, der godt nok bevarer bemandingen, men som mister to tankvogne, redningsvogn, bådberedskab, kemiberedskab og dykkerberedskab. I Fredericia erstattes to autosprøjte og en tanksprøjte af en enkelt tanksprøjte, og i Middelfart forsvinder bl.a. tankvogn, slangetender, redningslift og redningsvogn, således at det samlede beredskab fremover udgøres af en tanksprøjte. Det samme vil være tilfældet i Grindsted, hvor der fremover også kun skal være en tanksprøjte.

Som noget nyt vil der heller ikke blive afsendt slukningskøretøjer ved melding om skorstensbrand. Den opgave skal fremover løses af indsatslederne alene.

Usædvanlig kritik fra Beredskabsstyrelsen

Udsigten til den voldsomme reduktion af det operative beredskab har resulteret i en usædvanligt hård udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, der skal vurdere – men ikke godkende – dimensioneringsplanen.

I et udkast til udtalelsen påpeger Beredskabsstyrelsen, at der ikke er sket nogen ændringer i risikoprofilen i de seks kommuner – altså den risikoprofil, som har ført til det samlede beredskabs nuværende dimensionering. Og når risikoen er uændret, kan beredskabet ikke pludselig reduceres, mener styrelsen. ”Beredskabsstyrelsen finder derfor ikke, at den reduktion i redningsberedskabets robusthed, der vil være konsekvensen af de foreslåede ændringer i dimensioneringen, alene kan begrundes i resultatet af sammenlægningen af redningsberedskabet i de seks kommuner”, skriver Beredskabsstyrelsen.

”Det er endvidere Beredskabsstyrelsens vurdering, at der med den foreslåede placering af køretøjer kan opstå situationer, hvor der ikke kan iværksættes eller gennemføres en forsvarlig indsats”, lyder kritikken fra styrelsen, der påpeger, at der f.eks. i Grindsted vil kunne opstå situationer, hvor den lokale tanksprøjte løber tør for vand, inden tankvognen fra en nabostation er fremme, ligesom HSE’erne vil skulle varetage en førsteindsats i 12-15 minutter, inden de tunge slukningskøretøjer er fremme.

”Endelig finder Beredskabsstyrelsen, at det bør genovervejes, om det er fuldt forsvarligt alene at placere en tanksprøjte bemandet med 1 holdleder og 3 brandmænd i flere af de større byer. Det gælder især i Middelfart (med ca. 19.500 indbyggere), men også i Grindsted og Vejen (med hver ca. 9.500 indbyggere)”, skriver styrelsen.

Brandvæsen: Styrelse mangler faglig dokumentation

I et svar til Beredskabsstyrelsen har Trekantområdets Brandvæsen imidlertid valgt at kaste handsken.

Når det gælder styrelsens kritik af, at køretøjer kan løbe tør for vand inden assistancen er fremme, skriver Trekantområdets Brandvæsen, at der ”mangler faglig dokumentation for Beredskabsstyrelsens opfattelse”. I et konkret regneeksempel påpeger brandvæsenet således, at der vil gå 12,5 minutter, inden tanksprøjten i Grindsted er tom, mens assistancen vil være fremme efter 11,53 minutter i Grindsted by, hvis der tages højde for, at der skal bruges tid på situationsbedømmelse, inden tanksprøjtens indsats påbegyndes. ”Det er dermed TrekantBrands samlede konklusion, at tankvognen i udgangspunktet altid vil være fremme før tanksprøjten er tom for vand”, skriver brandvæsenet.

Også når det gælder HSE’ernes førsteindsats bemærker brandvæsenet, at ”TrekantBrand finder, at der ikke er faglig dokumentation for Beredskabsstyrelsens holdning, og ser ikke, at denne er faktuelt underbygget”. Brandvæsenet skriver videre: ”Det er TrekantBrands klare opfattelse, at ingen må iværksætte en førsteindsats der ikke er forsvarlig. Det stiller krav til mandskabet, eksempelvis holdlederens situationsbedømmelse, samt ikke mindst mandskabets uddannelse. Det er derfor af stor vigtighed, at der uddannes korrekt i brug af HSE, og derfor også til hvilket materiel/udstyr der er på køretøjet. Hvis den fremtidige HSE er udstyret med skæreslukker med strålerør, og en tilstrækkelig vandtank, vil HSE kunne være i indsats i det nødvendige omfang”.

Heller ikke Beredskabsstyrelsens kritik af den reducerede bemanding i Middelfart, Grindsted og Vejen gør indtryk på Trekantområdets Brandvæsen:

”TrekantBrand finder, at der ikke er faglig dokumentation for Beredskabsstyrelsens holdning. Middelfart har ifølge Beredskabsstyrelsen 19.500 indbyggere. Rettelig er det for de to nabobyer Middelfart og Strib. Desuden har Grindsted og Vejen ifølge Beredskabsstyrelsen 9.500 indbyggere. TrekantBrand er af den opfattelse at dimensionering alene efter indbyggertal, blev afskaffet ved indførelse af den risikobaserede dimensionering i 2005. Der er tale om, at de gennemførte analyser viser, at det tilstrækkelige beredskab til de almindeligt forekommende hændelser i områderne kan håndteres af en tanksprøjte med holdleder og tre brandfolk”, skriver brandvæsenet.

Regler er ikke skærpet

Beredskabsstyrelsen har også anført, at områder med færre indbyggere end 1.500 ikke generelt kan betragtes som tyndt befolkede områder. Derfor bør responstiden ikke – som ellers foreslået i dimensioneringsplanen – overstige 15 minutter. Her mener Trekantområdets Brandvæsen imidlertid, at styrelsen udtaler sig om noget, der ikke er hjemmel til i lovgivningen.

”TrekantBrand kan oplyse, at der så vidt vides ikke er sket en skærpelse af regelsættet på området. Med udkastet bliver der ikke ændret på responstiden i noget område i forhold til tidligere. TrekantBrand anerkender dog Beredskabsstyrelsens generelle opfattelse om, hvad der kan betragtes som tyndt befolket. Det kan tilføjes, at eksempelvis Vorbasse med 1.300 indbyggere tidligere har haft samme responstid som der vil være i fremtiden. Hvis Beredskabsstyrelsen er af den opfattelse, at responstiden er for lang i Vorbasse, betyder det, at TrekantBrand skal flytte en eksisterende station, eller oprette en ny station til forbedret dækning af området. Dette er ikke i overensstemmelse med, at Beredskabsstyrelsen tidligere har accepteret dækningen i området, men nu skærper kravene uden hjemmel i lovgivning eller bekendtgørelser”, skriver brandvæsenet.

Det bliver nu op til de seks kommunalbestyrelser, om de vil godkende dimensioneringsplanen. Beredskabsstyrelsens endelig udtalelse skal vedlægges planen, når politikerne skal tage stilling til sagen.

Annonce