Politikere vedtager Københavns Brandvæsens spareplan

Google Maps

Politikerne i Københavns Kommunes økonomiudvalg har givet grønt lys til den spareplan, som Københavns Brandvæsen har udarbejdet. Det er udsigten til et underskud på 11 mio. kr., som har fået brandvæsenet til at foreslå en reduktion af det daglige beredskab i de perioder, hvor der er et stort sygefravær blandt brandfolkene. Spareplanen indebærer, at beredskabet kan reduceres med i alt seks mand, enten fordelt på tre stationer, der hver må undvære to mand, eller ved at Dæmningens brandstation nedlægger sit beredskab.

Nye beregninger fra brandvæsenet viser, at responstiderne i Dæmningens distrikt i disse perioder vil blive forøget med 2-4 minutter, og brandvæsenet understreger samtidig, at det skal være stor fokus på at sikre, at brandvæsenet kan overholde kravene i kontrakten med Vestegnens Brandvæsen.

Af de 11 mio. kr., som Københavns Brandvæsen skal spare, vil de 7 mio. kr. skulle findes i det daglige beredskab. Det skal ske ved at tillade, at det daglige beredskab – der normalt består af 63 brandfolk – reduceres med op til seks brandfolk i de perioder, hvor der er et ekstraordinært højt sygefravær. Dermed sparer brandvæsenet udgifter til indkaldelse af erstatningsmandskab.

I dagtimerne, hvor der er flest udrykninger, vil de reducerede bemanding gå ud over brandvæsenets såkaldte dagsprøjter, som er to ekstra autosprøjter, der anvendes til at dække beredskabet på de stationer, som f.eks. har øvelser. Her vil mandskab fra den ene dagsprøjte fremover blive flyttet til de brandstationer, der har højt sygefravær, så stationernes beredskab er intakt.

Konkret vurdering om stige eller autosprøjte rammes

Resten af døgnet vil der kunne tillades en reduktion af beredskabet med seks mand på de lokale stationer.

Ved et ekstraordinært sygefravær på to mand er det station Vesterbro, som reduceres fra otte til seks mand, ved fravær på fire mand reduceres også station Fælledvejen fra otte til seks mand og ved fravær på seks mand må station Tomsgården endvidere mangle to mand.

Det reducerede beredskab knyttes ikke til specifikke køretøjer. Det bliver i stedet en konkret vurdering, om konsekvensen skal være, at stationen ikke rykker ud med en stige, eller om bemandingen af autosprøjten i stedet skal reduceres til holdleder og tre mand.

Station Tomsgården varetager Københavns Brandvæsens kemikalieberedskab, og her vil en reduktion medføre, at der ved melding om kemikalieuheld skal afsendes assistance fra station Østerbro for at få det nødvendige antal brandfolk frem til skadestedet.

Responstid i Dæmningens distrikt øges med 2-4 minutter

En alternativ mulighed, som Københavns Brandvæsen efter en konkret vurdering kan anvende, er at man ved et ekstraordinært sygefravær på seks mand ikke fordeler beredskabsreduktionen på de tre stationer, men i stedet helt nedlægger beredskabet på station Dæmningen.

Her vil konsekvensen være en øget responstid på 2-4 minutter i Dæmningens distrikt, fordi hjælpen skal komme fra Vesterbro, Frederiksberg eller Tomsgården. Responstiden fra de tre nabostationer vurderes at være på 5-7 minutter – og dermed inden for det fastlagte serviceniveau på 10 minutter.

Imidlertid har Københavns Brandvæsen kontrakt med Vestegnens Brandvæsen om at levere 3. og 4. slukningstog i de fem vestegnskommuner, hvor Vestegnens Brandvæsen varetager brandslukningen. Her er kravet en responstid på maksimalt 20 minutter, men Københavns Brandvæsen vurderer, at det krav fortsat vil kunne overholdes, selv hvis Dæmningens brandstation ikke er bemandet. Brandvæsenet understreger dog, at operationscheferne vil være forpligtede til at have særlig fokus på, at brandvæsenet til enhver tid kan leve op til kontraktens responstidskrav.

Brandvæsen: Der vil kun mangle seks mand få gange om året

Københavns Brandvæsen vurderer, at situationer, hvor der mangler seks mand i beredskab, kun sjældent vil optræde – formentlig to-tre gange om året.

Samtidig understreger brandvæsenet, at afvigelserne fra den fastsatte bemanding kun vil ske, når brandvæsenets operative ledelse vurderer, at det er beredskabsmæssigt forsvarligt.

Beredskabsstyrelsen skal vurdere om dimensioneringsplan skal ændres

I denne uge blev spareplanen vedtaget af politikerne i Københavns Kommunes økonomiudvalg. Det skete i enighed.

Nu bliver spareplanen så sendt til Beredskabsstyrelsen, fordi Københavns Brandvæsen ønsker styrelsens vurdering af, om det reducerede beredskab har en sådan karakter, at det vil være nødvendigt at ændre dimensioneringsplanen for Københavns Kommune. I så fald skal der gennemføres en egentlig høring af Beredskabsstyrelsen, hvorefter borgerrepræsentationen skal godkende en ny dimensioneringsplan.

Annonce