Ingen større ændringer af dimensioneringen på Lolland

Den nuværende struktur med syv brandstationer videreføres i Lolland Kommunes nye dimensioneringsplan for beredskabet, der i det hele taget viderefører det eksisterende serviceniveau for det akutte beredskab. Beredskabsstyrelsen har da heller ikke haft indvendinger mod selve indholdet i planen, men på flere punkter er styrelsen og kommunen uenige om, hvilke oplysninger, som en dimensioneringsplan skal indeholde – og hvordan beredskabsloven skal fortolkes.

Lolland Kommune har umiddelbart inden sommerferien vedtaget den nye risikobaserede dimensionering, der altså indebærer, at der fortsat vil være syv brandstationer i Lolland Kommune: Beredskabsstationer i Maribo, Nakskov og Rødby, hjælpeberedskabsstation i Stokkemarke og ø-beredskaber på Askø, Femø og Fejø.

I Beredskabsstyrelsens obligatoriske udtalelse om dimensioneringsplanen, som politikerne fik forelagt sammen med dimensioneringsplanen, konkluderer styrelsen, at det fremsendte planforslag overordnet lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Styrelsen tilføjer dog, at planforslaget bør uddybes på en række punkter, inden det forelægges kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Og Lolland Brandvæsen har da også fulgt mange af Beredskabsstyrelens konkrete forslag. Men på andre punkter er brandvæsenet lodret uenig med de statslige myndigheder.

Ingen Falck-kontrakt som bilag

Beredskabsstyrelsen skriver i sin udtalelse, at Lolland Kommune skal medtage kommunens kontrakt med Falck som bilag til dimensioneringsplanen. Det mener styrelsen nemlig følger af § 13 i beredskabsloven, hvoraf det fremgår, at en kommune kan indgå aftale med en anden kommunalbestyrelse, med private redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver inden for kommunens redningsberedskab, og at ”aftalen skal fremgå af delplanen for det kommunale redningsberedskab, der indgår i kommunalbestyrelsens samlede plan for kommunens beredskab”.

Men Lolland Brandvæsen er uenig i Beredskabsstyrelsens fortolkning af beredskabsloven, og Falck-kontrakten er derfor ikke kommet med som bilag til dimensioneringsplanen. ”Lolland Brandvæsen opfatter ikke teksten i § 13 således, at den kontrakt, der er indgået med en leverandør, skal vedlægges som bilag. Det opfattes som værende tilstrækkeligt, at det er beskrevet, at der er en ekstern leverandør på dele af beredskabet. Det er jo alene kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for at leve op til den dimensionering, der er besluttet. Hvem, der løser opgaven, kan jo i princippet være underordnet. De dele af beredskabet, som kommunen har valgt at drive i eget regi, er jo kun beskrevet i dimensioneringsplanen. På den baggrund opfattes beskrivelsen i planen som værende tilstrækkelig”, skriver brandvæsenet i en kommentar.

Heller ikke Beredskabsstyrelsens ønske om, at dimensioneringsplanen udbygges med oplysninger om, hvor mange holdledere og brandfolk, som er tilknyttet Falck-stationerne, ønsker Lolland Brandvæsen at opfylde. ”Det er Lolland Brandvæsens opfattelse, at det er det til enhver tid tilrådighedværende mandskab, der er afgørende for bedømmelsen af brandvæsnets dimensionering, og ikke det totale antal af brandmænd i den samlede styrke på de enkelte stationer”, skriver brandvæsenet.

Oversigt over udrykningssammensætninger ville blive meget omfattende

Når det gælder udrykningssammensætninger og bemanding, har Beredskabsstyrelsen opfordret kommunen til at ændre dimensioneringsplanens oversigt over udrykningssammensætninger, således at den tager udgangspunkt i de meldinger, som kan modtages fra alarmcentralen, der anvender standardiserede meldinger baseret på den såkaldte 112-pickliste.

Men Lolland Brandvæsen påpeger, at der er meget få meldinger, hvor der ikke afsendes en udrykning bemandet med 1+7. Og brandvæsenet tilføjer: ”Da Lolland Kommune i forhold til 112-picklisten er opdelt i ni enkeltområder, af hensyn til udkaldesystemet, er dette et meget omfattende materiale, da der for hver enkelt hændelsestype i picklisten er sammensat en udrykning, som passer til opgaven for hvert af de ni områder. Hertil kommer, at der på nogle specielle udrykninger bliver sammensat udrykninger fra op til tre stationer. Det er vores opfattelse, at den mere overskuelige opgørelse over udrykningssammensætningerne, der bruges til daglig, er fuldt ud dækkende”, skriver brandvæsenet, der også afviser at supplere statistikkerne med oplysninger om udrykningernes fordeling på opgavetype (brand, redning, miljø mv.) og fordeling på måneder. ”Lolland Brandvæsen mener, at statistikberegningerne er fuldt ud tilstrækkelige”, skriver brandvæsenet.

Den nye dimensioneringsplan blev vedtaget af et enigt byråd.

Annonce