Nyt brandvæsen har store rekrutteringsproblemer

Arkivfoto

Det nye Søllerød-Hørsholm Brandvæsen, der overtager brandslukningen i Hørsholm Kommune pr. 1. januar 2005, har store problemer med at få rekrutteret tilstrækkeligt mange brandfolk til den nye brandstation i Hørsholm. Søllerød og Hørsholm kommuner står til at få en ekstraregning på omkring en halv million, men takket være en sindrig manøvre ender en del af ekstraregningen hos staten.

Selv om alle de nuværende brandfolk, der er ansat af Falck, for næsten et år siden deponerede deres opsigelser i protest mod kommunen, er det kommet helt bag på det nye Søllerød-Hørsholm Brandvæsen, at kun ganske få brandfolk har søgt jobs i det nye brandvæsen. Det fremgår af et internt notat, som BeredskabsInfo er i besiddelse af. Til trods for brandfolkenes meget klare udmelding om, at de ikke ville ansættes i det nye brandvæsen, så er der i brandvæsenets budget ikke afsat nogen midler til uddannelse af nye brandfolk.

Brandvæsenet havde tilsyneladende også ventet, at mange af Falcks fuldtidsansatte medarbejdere ville søge jobs som deltidsbrandfolk i brandvæsenet, men her er det kommet bag på brandvæsenets ledelse, at Falcks personalepolitik ikke tillader en sådan ansættelse. Ifølge notatet har Falcks adm. direktør, Allan Søgaard Larsen, meddelt borgmester Uffe Thorndal, Hørsholm, at fuldtidsansatte medarbejdere i Falck, der samtidig fungerer som deltidsbrandfolk, ikke må tage ansættelse i et kommunalt brandvæsen.

Mangler ca. 25 brandfolk

Brandstationen i Hørsholm har behov for tre holdledere og 18 brandfolk. Den bemanding forudsætter imidlertid, at alle brandfolkene både bor og arbejder i nærheden af brandstationen, så de kan stå til rådighed døgnet rundt. Og ifølge det interne notat fra brandvæsenet er det ikke realistisk på grund af pendler-problematikken, hvor mange har bopæl men ikke arbejdsplads i lokalområdet og omvendt. Derfor må det forventes, at der reelt er behov for fire-fem holdledere og 25-30 brandfolk for at sikre en tilstrækkelig vagtdækning.

Ifølge det interne notat er der på nuværende tidspunkt lavet ansættelsesaftaler med fire holdledere: En indsatsleder, som skifter funktion, en brandmand fra det kommunale beredskab, som uddannes til holdleder, og to brandfolk fra Søllerød, som uddannes til holdledere og flytter bopæl til Hørsholm. Derimod har man kun indgået aftale med fire-fem af de nuværende brandfolk, og der er således behov for at rekruttere ca. 25 nye brandfolk. Efter annoncering i lokalpressen har man fået henvendelser fra syv-otte kvalificerede ansøgere. Informationsmøder på Hørsholms materielgård og renseanlæg har ikke givet nogen kvalificerede ansøgere. Derimod har brandvæsenet fra Beredskabsstyrelsen fået oplysninger om uddannede brandfolk med bopæl i nærheden af brandstationen, og disse 23 er der rettet direkte henvendelse til.

Uddannelsen af de nye holdledere afholdes delvist indenfor brandvæsenets eget driftsbudget, men der kommer en ekstraudgift til vikardækning under uddannelsen på 60.000 kr. Brandvæsenet har indhentet tilbud på uddannelse af et hold med 18 brandfolk, og det vil koste 161.000 kr. Samlet vil uddannelse, vikardækning og løn til medarbejderne koste 491.000 kr., hvis uddannelsesbehovet viser sig at være 18 brandfolk, og der er tale om en ren ekstraudgift, idet der som nævnt ikke er budgetteret med nogen uddannelsesudgifter overhovedet.

På grund af de forventede udgifter til uddannelse har Søllerød og Hørsholm kommuner valgt, at den forventede besparelse på sammenlægningen af de to kommuners beredskab, 342.000 kr., i 2005 skal afsættes som garantisum til dækning af uddannelsesomkostningerne. Dette beløb er dog kun nok, hvis det viser sig, at nogle af de kommende medarbejdere i forvejen har en brandmandsuddannelse.

Statstilskud sparer 95.000 kr. pr. brandmand

De to kommuner har aftalt en fordelingsnøgle, som indebærer at både udgifter og et eventuelt overskud deles med 53% til Hørsholm Kommune og 47% til Søllerød Kommune. Næsten halvdelen af ekstraudgiften til uddannelse af brandfolk i Hørsholm skal dermed bæres af Søllerød Kommune.

Men en del af regningen ender også hos staten. Ifølge det interne notat fra Søllerød-Hørsholm Brandvæsen er det nemlig planen, at de nye brandfolk i første omgang formelt skal klassificeres som frivillige i redningsberedskabet (det tidligere civilforsvar). Og mens uddannelse af brandfolk er et rent kommunalt anliggende, så yder staten tilskud til uddannelse af frivillige, fordi der er et politisk ønske om at fremme brugen af frivillige. Ved at klassificere brandfolkene som frivillige får Søllerød-Hørsholm Brandvæsen et statstilskud til uddannelsen på 95.000 kr., og så snart uddannelsen er afsluttet, er det planen, at brandfolkene skifter status fra frivillige til ansatte.

Normalt får brandfolk løn under uddannelse, og hvis det er tilfældet kan de ifølge statens regler ikke klassificeres som frivillige. Men det problem løser Søllerød-Hørsholm Brandvæsen ved at brandvæsenet ikke udbetaler løn under uddannelsen – ifølge det interne notat udbetales i stedet et engangsbeløb på 15.000 kr., når brandfolkene efter endt uddannelse bliver ansat i brandvæsenet, og dermed ikke længere behøver at fremstå som frivillige.

Annonce