Erkender problemer med udrykningstider

Når det nye Søllerød-Hørsholm Brandvæsen i slutningen af året overtager brandslukningen i Hørsholm Kommune fra Falck, så vil brandvæsenet ikke kunne overholde udrykningstiderne i dele af Hørsholm Kommune. Det erkender kommunens beredskabschef nu. Hidtil har Hørsholm Kommune ellers fastholdt, at Søllerød-Hørsholm Brandvæsen vil kunne overholde lovgivningens krav til udrykningstider i hele kommunen.

I forbindelse med Søllerød-Hørsholm Brandvæsens overtagelse af brandslukningen vil den hidtidige Falck-station i Hørsholm blive nedlagt, og i stedet oprettes der en ny, kommunal brandstation. Den placeres imidlertid på en af Hørsholm Kommunes nordligste adresser. Det opvejes til en vis grad af, at den sydlige del af Hørsholm Kommune fremover skal dækkes fra Søllerøds nuværende brandstation i Nærum, der ligger nogle kilometer syd for kommunegrænsen. Men i visse dele af Hørsholm Kommune, bl.a. Rungsted, vil der være lang afstand til brandstationerne i både Hørsholm og Søllerød, og i Rungsted har modstanden mod placeringen af den nye brandstation være stor.

Hidtil har Hørsholm Kommune fastholdt, at Søllerød-Hørsholm Brandvæsen vil kunne overholde lovgivningens krav til udrykningstider i hele kommunen, og henvist til, at kommunen har foretaget prøvekørsler, der har vist, at der ikke er nogen problemer med udrykningstiderne. Kommunen har imidlertid ikke ønsket at fremlægge nærmere oplysninger om prøvekørslerne, og en serie prøvekørsler, som er foretaget af en gruppe borgere, tyder på, at udrykningstiderne i visse dele af kommunen vil blive overskredet med op til 25%. Det er blevet afvist af kommunen, og så sent som i februar fortalte Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse, at det kommunale brandvæsen i Hørsholm og Søllerød rykker ud fra den nærmeste af de to brandstationer og fortsat overholder lovens krav til udrykningstider. “Inden vi sidste sommer besluttede at etablere et fælles brandberedskab med Søllerød Kommune, fik vi foretaget nogle prøvekørsler. De viser, at lovens krav til udrykningstider bliver overholdt”, sagde borgmester Uffe Thorndahl (K) dengang.

Men nu er der tilsyneladende internt i Hørsholm Kommune opstået uenighed om, hvad kommunens prøvekørsler egentlig viser. I et brev til en af kritikerne af brandstationens placering, Nils W. Larsen fra Dansk Folkeparti, lægger kommunens beredskabschef, Leif B. Johansen, således afstand til borgmesterens udtalelser om, at prøvekørslerne viser, at lovens krav vil blive overholdt. “Jeg kan oplyse, at vores prøvekørsler viser, at der kan være et mindre problem for visse strækninger af Rungsted Strandvej”, skriver beredskabschefen.

Ifølge BeredskabsInfos oplysninger skyldes de ændrede signaler fra Hørsholm Kommune bl.a., at det endnu ikke er lykkedes for Søllerød-Hørsholm Brandvæsen at få kontrakt på driften af de to kommuners hjælpemiddeldepoter. Der har ellers været planen, at brandvæsenet skulle drive et fælles hjælpemiddeldepot, som skulle placeres på den nye brandstation i Hørsholm. Medarbejderne på hjælpemiddeldepotet skulle så fungere som brandfolk sideløbende med deres arbejde på depotet, hvilket ville løse to store problemer for Søllerød-Hørsholm Brandvæsen: Dels ville der blive behov for at rekruttere færre deltidsbrandfolk til at dække vagterne i dagtimerne, og dels ville man i praksis næsten få et 1-minutsberedskab, fordi medarbejderne på hjælpemiddeldepotet kunne rykke hurtigt ud, og den sparede tid ville gøre det lettere at overholde udrykningstiderne.

I forrige måned sagde socialforvaltningen i Søllerød Kommune imidlertid overraskende nej til at lade Søllerød-Hørsholm Brandvæsen overtage driften af Søllerøds hjælpemiddeldepot. Forvaltningens vurdering var, at brandvæsenets pris var for høj, og at det endvidere ville være uhensigtsmæssigt at placere hjælpemiddeldepotet på brandstationen i Hørsholm, fordi den meget nordlige placering ville være uhensigtsmæssig for hjælpemiddeldepotets brugere, der primært er ældre og handicappede. Sagen nåede dog aldrig til politisk behandling, fordi Hørsholm Kommune højest usædvanligt bad om, at nabokommunen udsatte behandlingen af sagen, således at der kunne optages nye forhandlinger, bl.a. om prisniveauet. Og dermed er det usikkert, om brandstationen i Hørsholm ender med at blive hjemsted for hjælpemiddeldepotet, og om brandstationen dermed får den reelle 1-minutsudrykning, som kan være afgørende for, om udrykningstiderne kan overholdes.

Hørsholm Kommune har endnu ikke meddelt, hvad kommunen vil gøre for at sikre, at udrykningstiderne også overholdes i Rungsted-området. I sit brev skriver beredskabschef Leif B. Johansen kun, at “vi mener, at der er flere løsningsmuligheder i forhold til udrykningstiden, hvorfor vi er i dialog med Beredskabsstyrelsen”. En af disse muligheder kunne være, at ændre Rungsted-områdets klassificering fra tættere bebyggelse til spredt bebyggelse. Så ændres kravene til udrykningstid nemlig fra 10 minutter til 15 minutter.

En sådan ændring var der allerede overvejelser om i 1998, hvor der var planer om at flytte Falck-stationen i Hørsholm til samme område, hvor den nye brandstation placeres. Dengang skulle stationen imidlertid dække både Hørsholm og den nordlige nabokommune Karlebo, og så ville en sådan placering være relativ central i slukningsområdet. Men i 1998 var man i Hørsholm Kommune bekymrede for, at placeringen godt nok ville give bedre udrykningstider i Karlebo, men at det ville ske på bekostninger af udrykningstiderne i Hørsholm. Derfor blev der også dengang foretaget prøvekørsler, og her vurderede beredskabschefen – der også dengang var Leif B. Johansen – at man fra den foreslåede placering af Falck-stationen ikke ville kunne nå frem til Rungsted på 10 minutter.

I et notat til kommunens daværende borgmester skrev beredskabschefen, at hvis Falck-stationen blev placeret i dette område, så ville man være nødt til enten at etablere et 1-minutsberedskab eller at oprette en hjælpebrandstation i Rungsted for at overholde udrykningstiderne. Om muligheden for at ændre klassificeringen af Rungsted til spredt bebyggelse skrev beredskabschefen dengang: “Under hensyntagen til områdets karakter med ca. 500 boliger, hvoraf mange har høj værdi, Rungsted Skole, Karen Blixen Museet, Forsikringshøjskolen med 100 værelser og Margrethelund med 35 beboere, kan jeg ikke anbefale, at området øst for jernbanen og syd for Rungstedvej ændrer karakter til benævnelsen ‘spredt bebyggelse'”.

Den kommende risikobaserede dimensionering af beredskabet, hvor de statslige krav til bl.a. udrykningstider afløses af en lokal risikovurdering, kan imidlertid blive løsningen på Hørsholm Kommunes problemer. I Rungsted venter man i hvert fald, at en kommende risikovurdering af Hørsholm Kommune under alle omstændigheder vil konkludere, at udrykningstiden i Rungsted kan sættes op, således at kommunen slipper for at skulle oprette en dyr hjælpebrandstation i Rungsted.

Annonce