Slagelse må formentlig udtræde af Vestsjællands Brandvæsen

Slagelse Kommune må formentlig udtræde af det nye Vestsjællands Brandvæsen – i hvert fald midlertidigt. Det ser ud til at blive konsekvensen, efter at et flertal i byrådet har afvist at godkende brandvæsenets budget for 2016. I stedet ønsker flertallet en genforhandling af budgettet, men det vil i givet fald blokere for, at Vestsjællands Brandvæsen kan etableres fra årsskiftet.

Det er seks kommuner, som er gået sammen i Vestsjællands Brandvæsen, og det nye brandvæsen skal finde besparelser på 9 mio. kr. Kommunernes bidrag til brandvæsenet fastsættes imidlertid ud fra indbyggertallet, og det giver visse skævheder i forhold til de enkelte kommuners nuværende beredskabsudgifter.

I Slagelse Kommune er der budgetteret med beredskabsudgifter på 12,7 mio. kr. i 2016. Heri er indregnet den reduktion af bloktilskuddet på 2,9 mio. kr., som er en følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Men kommunens bidrag til det nye brandvæsen er fastsat til 16,5 mio. kr., svarende til en ekstraudgift på 3,8 mio. kr. Sammenlignet med de nuværende beredskabsudgifter udgør ekstraudgiften dog kun 0,9 mio. kr. Til en vis grad modsvares det af en engangsindtægt i 2016 på ca. 1,5 mio. kr. fra salg af materiel, som Vestsjællands Brandvæsen fremover skal lease. I de følgende år vil der dog stadig være en ekstraudgift på 2,7 mio. kr. om året.

Borgmester kom i mindretal

Udsigten til en ekstraregning bragte mandag aften borgmester Stén Knuth (V) i mindretal i byrådet. Et flertal var således ikke indstillet på at acceptere, at Slagelses deltagelse i Vestsjællands Brandvæsen fører til ekstra udgifter, og derfor kunne Vestsjællands Brandvæsens budgetforslag for 2016 ikke vedtages. I stedet vedtog byrådet med stemmerne 17 for og 14 imod, at Slagelse Kommune skal søge en genforhandling, som skal afsluttes inden udgangen af 1. kvartal 2016.

Borgmesteren Stén Knuth understregede på byrådsmødet, at Vestsjællands Brandvæsen skal have et vedtaget budget inden 1. januar 2016. Når Slagelse Kommune har sagt nej til budgettet, vil de øvrige kommuner inden årsskiftet skulle nå at behandle et revideret budget.

Med mindre en genforhandling allerede inden årsskiftet fører til, at Slagelse Kommunes betaling kan nedsættes, vil byrådet i Slagelse formentlig skulle afholde et ekstraordinært byrådsmøde inden nytår, hvor politikerne skal behandle spørgsmålet om Slagelse Kommunes eventuelle udtræden af Vestsjællands Brandvæsen. En sådan udtræden vil kunne være midlertidig, således at Slagelse ikke blokerer for de fem andre kommuner, eller permanent, således at kommunen viderefører sit eget beredskab. Hvis beredskabet videreføres i eget regi, vil kommunen dog selv skulle finde den besparelse på 2,9 mio. kr., som oprindeligt blev indregnet i budgettet for 2016.

Uforudsigelige konsekvenser

Ifølge en vurdering fra byrådssekretariatet i Slagelse Kommune er konsekvenserne af en udtræden af Vestsjællands Brandvæsen uforudsigelige. Sekretariatet henviser til, at der er indgået aftale om, at der skal etableres maksimalt 20 beredskabsenheder på landsplan, og at der ikke er ”plads til” at Slagelse udgør sin egen beredskabsenhed.

”Konsekvensen kan ikke forudsiges – kommer der i givet fald et regeringsindgreb, som tvinger Slagelse Kommune til at indgå i en af de kommende beredskabsenheder? Det er svært at forestille sig, at det kunne komme så langt. Kommunerne og Kommunernes Landsforening har brug for at vise, at regeringsindgreb ikke er nødvendige og ikke mindst at kunne fastholde, at i forhold til det aftalte, så er det staten der er bagud på vilje til at sikre beredskabsstrukturen i Danmark (de statslige beredskabscentre og lovgrundlaget)”, skriver byrådssekretariatet i vurderingen.

Den politiske styregruppe bag Vestsjællands Brandvæsen mødes fredag for at drøfte konsekvenserne af Slagelse Kommunes beslutning.

Annonce