Arbejdet med københavnsk 10-punktsplan afsluttet

Falck-stationen i Hvidovre

Arbejdet med den 10-punktsplan, som de københavnske reddere og Falcks ledelse blev enige om efter de omfattende strejker tidligere på året, er nu afsluttet, og fra begge sider understreges det, at drøftelserne er foregået i en konstruktiv tone, og at det lover godt for samarbejdet om håndteringen af fremtidige udfordringer. En række punkter i planen er endeligt afklaret, mens andre punkter kræver en løbende dialog mellem parterne.

10-punktsplanen blev under reddernes overenskomststridige arbejdsnedlæggelse forhandlet på plads mellem redderne og Falcks ledelse, og den omfatter en række punkter, som parterne er enige om er problematiske. Efterfølgende er planen blevet bearbejdet i en række arbejdsgrupper, ligesom der har været afholdt møder mellem Falcks regionale ledelse og repræsentanter for redderne.

Status på de enkelte punkter
  1. Ferieafvikling. Her er der atter blevet mulighed for at søge ferie juleaften og nytårsaften efter de gamle regler, og der igangsættes en dialog om den fremtidige ferieafvikling.
  2. Sværvognssetup. Her har de berørte reddere indtaget de oprindelige vagter, og fremtidige medarbejdere i sværvognsgruppen i Hvidovre ansættes som grundlæggende reddere.
  3. Pauser. Redderne har ønsket mere respekt for deres behov for at afholde pauser, og her er der allerede sket en markant forbedring i forhold til sommeren, men der er stadig mulighed for at nedbringe antallet af afbrudte og ikke-afholdte pauser. Det skal drøftes i regionens vagtplanudvalg.
  4. Afspadseringsproblematik. Der er der indført mulighed for at anvende online-værktøjer ved afspadsering/vagtbytte, og der føres drøftelser om en række andre forhold.
  5. Elever. Her er der blandt andet drøftet tiltag, som skal sikre, at redderelever fastholdes både under uddannelsen og efter endt uddannelse. Der skal gennemføres fokusgruppe-interviews med redderelever. Det skal undersøges, hvorfor nogle elever efter endt uddannelse søger væk fra Falck – og hvorfor mange tidligere ansatte omvendt vælger at komme tilbage til Falck.
  6. Køb af ydelser hos andre beredskaber. Her er køb hos underleverandører, primært Københavns Brandvæsen, nu meget begrænset, og parterne er enige om, at der ved kørsel 1 fortsat rekvireres ekstern assistance for at sikre, at responstiderne holdes på et så lavt niveau som muligt.
  7. Beslutningsprocesser vedrørende DPC (Driftsplanlægningscenteret). Her drøftes problemstilling mellem fællestillidsmand og planlægningschef.
  8. Stop for behandlerflugt. Manglen på behandlere i hovedstadsområdet har ført til drøftelser om tiltag, der kan fastholde behandlere, og den gennemførte specialisering betegnes af parterne som et tiltag med positiv effekt. Det skal suppleres med drøftelser om blandt andet øgede kompetencer indenfor ambulancetjenesten, ambulancernes tilstand samt de fysiske rammer på stationerne.
  9. Personale- og seniorpolitik. Her har målsætningen været, at uddybe personalepolitikkens formuleringer om seniorer med konkrete handlinger og tiltag, så det bliver attraktivt for ansatte at fortsætte beskæftigelsen i korpset. Emnet er dog så komplekst, at arbejdsgruppen har bedt om yderligere tid til at behandle de enkelte elementer.
  10. Udvikling eller afvikling. Her har redderne søgt en præcisering af, hvilke ydelsesområder, der er i udvikling i Falck, og hvilke der ikke vil blive prioriteret i den fremtidige produktudvikling. Redderne har et udtalt ønske om at blive inddraget i udviklingen af ydelserne. Disse drøftelser videreføres mellem parterne.

Annonce