Danmark bruger 2,5 mia. kr. på det præhospitale beredskab

2.471.026.000 kr. Så mange penge bruger de fem regioner årligt på det præhospitale beredskab i Danmark. Udgiftsposten er størst i Region Midtjylland, der bruger 596 mio. kr. om året, mens Region Nordjylland kun bruger 319 mio. kr. Ifølge Danske Regioner er der dog store variationer i regionernes politiske prioritering af det præhospitale område, ligesom konkurrencesituationen er forskellig fra region til region.

Det er Danske Regioner, som har lavet en opgørelse over de enkelte regioners udgifter til det præhospitale beredskab. Opgørelsen er lavet på baggrund af regionernes samlede udgifter til deres præhospitale funktioner i 2016, således som de er indrapporteret af regionerne. Det vil sige udgifter til ambulancer, akutbiler, akutlægebiler, helikoptere, diverse frivillige ordninger samt liggende patientbefordring og regionernes AMK-vagtcentraler mv.

Danske Regioner understreger, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, da der er forskel mellem regionerne i forhold til, om administrationsudgifter i form af bl.a. bygningsdrift og HR indgår. Det skyldes, at de præhospitale funktioner er organiseret forskelligt i regionerne, og derfor er det ikke muligt at udskille disse udgifter på sammenlignelig vis.

Men med de forbehold ser regionernes udgifter til det præhospitale beredskab således ud:

  • Region Hovedstaden: 565.938.000 kr.
  • Region Sjælland: 449.569.000 kr.
  • Region Syddanmark: 539.822.000 kr.
  • Region Midtjylland: 596.497.000 kr.
  • Region Nordjylland: 319.200.000 kr.

Samlet giver det en udgift på 2.471.026.000 kr. i 2016.

Om forskellen i de forskellige regioners omkostninger forklarer Danske Regioner:

”Der er variation i omkostningerne ved at drive det præhospitale beredskab. Omkostningerne afhænger først og fremmest af regionernes befolkningstæthed og geografi. Jo lavere befolkningstæthed, desto flere beredskaber er der brug for til at sikre hurtig respons, da udnyttelsesgraden af beredskaberne bliver mindre, hvis folk bor spredt ud på et større område. Derudover har den regionale konkurrencesituation på ambulancemarkedet og markedet for liggende patientbefordring i forbindelse med udbuddene indflydelse på omkostningerne. Endelig har den politiske prioritering af midler – både af nationale midler til øremærkede  indsatser og hvert regionråds egen prioritering – indflydelse på omkostningsniveauet.”

Annonce