Patienterne er godt tilfredse med det præhospitale beredskab i Midtjylland

99 ud af 100 patienter, der er blevet visiteret til en af Region Midtjyllands ambulancer, er enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de har fået. Det viser en stor undersøgelse, hvor næsten 3.500 patienter og pårørende har bedømt ambulancetjenestens indsats. I forhold til et tilsvarende undersøgelse fra 2012 er andelen af meget tilfredse svarpersoner steget.  

Det er anden gang, at Region Midtjylland spørger patienter, der er blevet hjulpet af en ambulance, hvad de synes om deres præhospitale forløb. Og undersøgelsen viser, at der stadig er stor tilfredshed med og tryghed ved den hjælp, som patienterne får.

”Vi er meget glade for, at Region Midtjyllands borgere fortsat føler sig trygge og er tilfredse med vores ydelser. Det er særlig glædeligt i en tid, hvor stadig flere borgere har brug for hjælp fra Region Midtjylland”, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Personalet gør forskellen

Undersøgelsen viser, at det langt hen ad vejen er personalets væremåde og indsats, der er afgørende for tilfredsheden – og her spiller særligt ambulancepersonalet en rolle. Patienterne føler sig trygge, hvis de mødes af ambulancepersonale, der er kompetent, omsorgsfuldt og respektfuldt. Herudover er det vigtigt at inddrage patienter og pårørende.

Det er samtidig vigtigt, at borgerne oplever forståelse og imødekommenhed, når de modtages på telefonen ved opkald til 112.

Målet med undersøgelsen er at lære, hvordan patienternes præhospitale forløb kan forbedres fra henvendelsen til Region Midtjylland, gennem ambulancepersonalets indsats til overleveringen til personalet på hospitalerne.

”Vi er langt, men der er stadig ting, der kan blive bedre. Patienternes svar viser os, at samarbejdet mellem ambulancepersonalet og hospitalet kan blive bedre. Vi kan også stadig blive bedre til at informere i hele kæden og til at drage omsorg om de pårørende, der er på stedet, når ambulancen kommer frem”, siger Bent Hansen.

”Vi ved, at det sidste kan være svært ved akut syge eller tilskadekomne patienter, da personalet helt naturligt har et stort fokus på patienten. Det betyder dog ikke, at der ikke skal arbejdes med det”, siger rådsformanden.

Positivt indtryk af ambulancetjenesten

Undersøgelsen viser, at hele 85 procent af svarpersonerne har et ”meget godt” samlet indtryk af ambulancetjenesten, hvilket er en forbedring i forhold til i 2012, hvor andelen var 83 procent. Andelen af svarpersoner, der har et ”godt” indtryk, er dog faldet tilsvarende fra 16 procent til 14 procent. Tilbage er – efter afrunding – så 1 procent, der har et ”dårligt”, og 1 procent, der har et ”meget dårligt” indtryk.

Hele 92 procent giver udtryk for, at de i høj grad et tilfredse med ambulancepersonalets evne til at møde patienten med respekt. Samme andel svarer, at de i høj grad følte sig trygge ved ambulancepersonalets håndtering af situationen samt ambulanceførerens kørsel.

Størst er utilfredsheden, når der spørges til, om hospitalspersonalet virkede forberedt på situationen, da patienten ankom. Her er det dog stadig 72 procent, som mener, at det i høj grad var tilfældet.

På spørgsmål vedrørende hjælpen i forbindelse med 112-opkaldet og ambulancepersonalets information, er der en signifikant stigning i andelen, der svarer ”I høj grad”, på henholdsvis tre og fire procentpoint fra 2012 til 2014. Tilfredsheden er modsat faldet fra 2012 til 2014 på spørgsmålene omhandlende overleveringen/modtagelsen på hospitalet. Tilbagegangen er størst i forhold til overgangen mellem ambulance og hospital, hvor andelen, som svarer ”I høj grad”, er faldet med fem procentpoint fra 90 procent i 2012 til 85 procent i 2014, mens der på spørgsmål om hospitalspersonalets forberedelse ved ankomsten er en tilbagegang på tre procentpoint.

Annonce