Præhospital millionpulje giver ikke styrkelse af beredskabet

Selv om der på finansloven for 2016 blev afsat 20 mio. kr. til at styrke det præhospitale beredskab i yderområderne, så kommer borgerne ikke til at opleve et styrket beredskab. Sundhedsministeren har nemlig valgt at fordele pengene til to eksisterende akutlægebiler, der altså blot videreføres som hidtil. Yderligere 1,5 mio. kr. går til akuthjælperordningerne i de fem regioner.

Med finanslovaftalen for 2016 satte regeringen og partierne bag aftalen 20 mio. kr. af til at styrke det akutte beredskab i de yderområder af Danmark, hvor der er relativ lang responstid. Fokus skulle være på de områder, hvor de tre danske lægehelikoptere, der er placeret i Skive, Billund og Ringsted, er lang tid om at nå frem.

Nu har sundheds- og ældreminister Sophie Løhde så fordelt de 20 mio. kr., og dermed står det klart, at der ikke som forudsat sker en styrkelse af det akutte beredskab. Ministeren har nemlig valgt at bruge den samlede pulje på 20 mio. kr. på at videreføre to akutlægebiler, som allerede er i drift. Pengene fordeles således med 13,5 mio. kr. til at videreføre den døgnbemandede akutlægebil i Hjørring og 6,5 mio. kr. til en ny forsøgsperiode for akutlægebilsordningen på Bornholm.

”Vi har et godt akutberedskab i Danmark. Men det er vigtigt, at vi sørger for hurtig akuthjælp til alle borgere, uanset hvor i landet de bor. Lighed i sundhed handler også om at være sikker på at få hjælp fra akutberedskabet til tiden, selvom man har bosat sig i et yderområde”, siger Sophie Løhde.

Kvalitetsløft til akuthjælperordninger

I den særlige satspuljeaftale for 2016 besluttede partierne bag aftalen endvidere at sætte 1,5 mio. kr. af til et generelt kvalitetsløft af akuthjælperne. De frivillige akuthjælpere findes i alle regioner, og der er tale om almindelige borgere, der i lokalområdet kan give en patient den første, livreddende indsats i tilfælde af f.eks. hjertestop, indtil ambulancen når frem.

Det fremgår af satspuljeaftalen, at akuthjælperordningerne bør understøttes af et mere generelt kvalitetsløft. Endvidere fremgår det af satspuljeaftalen, at de afsatte midler skal anvendes generelt til at udbrede akuthjælperordninger, herunder optimere driften og organiseringen af de regionale akuthjælperordninger, bl.a. med fokus på uddannelse af akuthjælperne.

Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget ansøgninger fra alle fem regioner med i alt syv projekter. Der er samlet set ansøgt om knap 3,4 mio. kr.

Følgende projekter får støtte:

  • Region Sjælland får 140.000 kr. til efter- og videreuddannelse af akuthjælpere samt 383.000 kr. til en forbedret teknisk løsning til udkald af akuthjælperne.
  • Region Syddanmark får 85.000 kr. til afprøvning af nye modeller for at få flere frivillige akuthjælpere. Derimod får regionen afslag på ønsket om 500.000 kr. til udbredelse af de nuværende akuthjælperes indsatsområder.
  • Region Midtjylland får 383.000 kr. til en ikke nærmere beskrevet indsats i forhold til regionens 112-førstehjælperordninger.
  • Region Nordjylland får 310.000 kr. til optimering af akuthjælpernes HLR (hjerte-lunge-redning) kompetencer.
  • Region Hovedstaden får 200.000 kr. til et projekt, der beskrives som ”Hjerteløber”. Det er væsentligt mindre end de 1,4 mio. kr., som regionen havde søgt om.

Annonce