Statsforvaltningen: Region Syddanmark traf ulovlige afgørelser

Det var i strid med lovgivningen, da Region Syddanmark i flere tilfælde afviste at udlevere materiale om regionens kontrakt med BIOS. Det slår den statslige tilsynsmyndighed, Statsforvaltningen, fast. Men selv om Statsforvaltningen har givet Region Syddanmark besked på at træffe en ny – og denne gang lovlig – afgørelse, så forventer regionen, at det vil tage fire måneder at træffe den nye afgørelse. Lovgivningens krav er ellers maksimalt en uge.

Statsforvaltningen i Aabenraa har behandlet to sager om Region Syddanmarks overholdelse af offentlighedsloven i BIOS-sagen. Og i begge sager konkluderer den statslige tilsynsmyndighed, at Region Syddanmark ikke har overholdt lovgivningen.

I den ene sag, hvor BeredskabsInfo havde søgt aktindsigt i regionens korrespondance med BIOS samt opgørelser over responstider, antal beredskaber mv., afviste regionen af give aktindsigt, da man mente, at det ikke var nok, at ansøgningen om aktindsigt angav BIOS som emne. I stedet ønskede regionen en mere detaljeret beskrivelse af, hvilke dokumenter, som der blev søgt aktindsigt i. Men det er i strid med offentlighedsloven, slår Statsforvaltningen fast, og regionen bliver pålagt at genoptage sagen og træffe en ny – og denne gang lovlig – afgørelse. ”I relation til afgørelsen om afslag på aktindsigt i korrespondancen mellem BIOS og regionen, skal Region Syddanmark træffe en ny afgørelse i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven”, skriver Statsforvaltningen i afgørelsen.

Samtidig kritiserer Statsforvaltningen Region Syddanmark for ikke at have givet aktindsigt i interne dokumenter. For godt nok er interne dokumenter undtaget fra aktindsigt, men hvis de indeholder faktuelle oplysninger, så skal disse oplysninger udleveres. Og Statsforvaltningen peger på dokumenter, som regionen har undtaget, men som udelukkende består af faktuelle oplysninger. Også her skal Region Syddanmark således behandle sagen igen.

Endvidere mener Statsforvaltningen, at Region Syddanmark ikke har overholdt forvaltningsloven, som blandt andet stiller krav om, at myndigheder skal begrunde deres afgørelser. Men regionen har ikke oplyst, hvilke regler, som er begrundelsen for at undtage oplysninger om responstider fra aktindsigt. ”Statsforvaltningen kan derfor ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om afgørelsen var i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven”, skriver Statsforvaltningen.

Var ikke berettiget til at meddele afslag

Også i en anden sag vedrørende BIOS har Region Syddanmark handlet i strid med offentlighedsloven, konkluderer Statsforvaltningen. Her havde et medie søgt om aktindsigt i regionens interne opgørelse over manglende beredskaber, men regionen gav afslag. Igen var der dog tale om, at opgørelserne indeholdt faktuelle oplysninger:

”Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at en gennemgang af den manuelle opgørelse viser, at opgørelsen alene består af oplysninger om faktiske forhold i form af opgørelser over beredskabsbalancen for ambulancer, sygetransporter, akutbiler og akutlægebiler fordelt på antal pr. dag i perioden fra 1. september 2015 til og med 31. december 2015. Det er på baggrund heraf Statsforvaltningens opfattelse, at Region Syddanmark ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at meddele afslag på aktindsigt i opgørelsen”, skriver Statsforvaltningen i sin afgørelse, hvor tilsynsmyndigheden i øvrigt mener, at regionen henviser til irrelevante bestemmelser:

”Statsforvaltningen skal i øvrigt bemærke, at Region Syddanmarks henvisning til offentlighedslovens § 29, ikke ses at være relevant i denne sag”.

Fire måneders sagsbehandlingstid

Men selv om Region Syddanmark således har fået besked på at genoptage sagsbehandlingen og træffe en ny afgørelse, så er der ikke udsigt til, at det sker foreløbigt. Efter offentlighedsloven skal myndigheder ellers træffe afgørelser i aktindsigtssager inden syv arbejdsdage, med mindre det undtagelsesvist ikke er muligt på grund af en sags kompleksitet.

Statsforvaltningens afgørelse i den førstnævnte sag blev truffet i maj 2016, men ifølge afdelingschef i Region Syddanmark, Helene Vestergaard, forventer regionen først at kunne træffe en ny og lovlig afgørelse i slutningen af august – altså små fire måneder efter Statsforvaltningens afgørelse. På det tidspunkt vil det være 10 måneder siden, at den oprindelige ansøgning om aktindsigt blev indgivet.

Annonce