Stor undersøgelse af borgernes tilfredshed med det præhospitale beredskab

Hvor tilfredse er borgerne med deres oplevelser, når de har haft brug for det præhospitale beredskab? Det skal en stor brugertilfredshedsundersøgelse vise. Undersøgelsen bliver landsdækkende, og i hver region skal der udsendes omkring 3.500 spørgeskemaer, som omfatter borgernes oplevelser i forbindelse med både 112-opkald, behandling i ambulancen og kørslen til hospitalet.

Det er de fem regioner, der har igangsat arbejdet med en national brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område. Et forsknings- og konsulenthus under Region Midtjylland er valgt til at gennemføre undersøgelsen.

En tværregional arbejdsgruppe har udarbejdet et koncept for undersøgelsen, der indeholder anbefalinger for undersøgelsens rammer, undersøgelsesdesign, omfang, datahåndtering, temaer samt forslag til spørgeskema.

Mulighed for sammenligning mellem regionerne

Formålet med undersøgelsen er at indsamle og analysere borgernes oplevelser af den præhospitale indsats i forbindelse med 112-opkald, behandling og eventuel transport til et hospital.

Resultaterne fra undersøgelsen vil blive sammenlignet på tværs af regionerne med henblik på benchmarking og forbedringstiltag. Undersøgelsens resultater sammenfattes i en national rapport med analyser og fordelinger på alle spørgsmål samt test for regionale forskelle. Herudover vil der blive udarbejdet en regional rapport til hver region med egne tal, hvor det bl.a. vil være muligt at få relevante svar opdelt for regionernes forskellige ambulanceoperatører.

Metodisk foretages undersøgelsen som en spørgeskemaundersøgelse med fælles dataindsamling, analyse og afrapportering med henblik på at sikre, at undersøgelsens resultater kan sammenlignes på tværs af regionerne.

Spørgeskemaet består af en række strukturerede spørgsmål omkring temaerne ”112-opkaldet”, ”Ambulancepersonalets indsats”, ”Ambulancen” og ”Overlevering/modtagelse på hospitalet”. Ved enkelte spørgsmål har borgeren mulighed for at uddybe svaret i et kommentarfelt.

Omfatter alle typer ambulancekørsler

Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen er alle borgere, der har kørt i ambulance med hastegrad A, B eller C, uanset rekvirent, i en nærmere afgrænset periode. Data til udtræk af de borgere, som skal indgå i undersøgelsen, hentes fra den præhospitale patientjournal og AMK-vagtcentralernes disponeringssystem.

Udgiften til undersøgelsen vil udgøre ca. 605.000 kr., hvilketog omfatter udvikling og test af spørgeskema, udsendelse af 3.500 spørgeskemaer pr. region i e-boks/papirpost, dataindsamling, analyse og afrapportering.

Undersøgelsens resultater forventes at foreligge i efteråret 2019.

Annonce