TV-program om ambulancefirma bragte ikke ukorrekte oplysninger

Det var helt i orden, at TV 2-programmet Station 2 sidste efterår bragte et kritisk indslag om ambulancefirmaet Ignis et Aqua ApS, hvor man blandt andet stillede spørgsmålstegn ved, om aktiviteterne i firmaet var videreført i et ny firma, Ambulancevagten ApS. Det var også i orden, at programmet fortalte, at den daværende Sundhedsstyrelse havde forbudt Ignis Et Aqua at køre ambulancevagter. Det slår Pressenævnet fast. 

Ignis Et Aqua havde klaget til Pressenævnet over et indslag i udsendelsen Station 2 den 15. oktober 2015 på TV 2, fordi selskabet mente, at god presseskik var tilsidesat. Ignis Et Aqua havde således klaget over, at udsendelsen indeholder ukorrekte oplysninger samt over TV 2’s redigering. Nu har Pressenævnet imidlertid afgjort, at der ikke er grundlag for at kritisere TV 2.

Vi bringer her Pressenævnets kendelse i uforkortet form:

“1 Sagsfremstilling
Forløbet forud for den påklagede udsendelse
I juli 2014 døde en travkusk på Charlottenlund Travbane. Det var Ignis Et Aqua, der var til stede som ambulancetjeneste under travløbet.

Sundhedsstyrelsen (siden oktober 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed) var efterfølgende på tilsynsbesøg hos Ignis Et Aqua den 12. september 2014. Ignis Et Aqua fik herefter tilsendt styrelsens foreløbige rapport og blev anmodet om at indsende eventuelle bemærkninger samt dokumentation for forskellige krav. Den 12. november 2014 fratrådte Ignis Et Aquas ansvarlige læge sin stilling i virksomheden. Ignis Et Aqua oplyste blandt andet herefter ved brev af 26. november 2014 til styrelsen, at der ikke ville blive udført opgaver, der krævede lægelig delegation, før der atter var en læge tilknyttet. I marts 2015 (datoen er ikke Pressenævnet bekendt) blev læge [Korpslægen] tilknyttet som korpslæge.

Af styrelsens endelige tilsynsrapport af 23. marts 2015 fremgår det, at styrelsen henstillede, at Ignis Et Aqua ikke måtte udføre opgaver, der krævede lægelig delegation. Såfremt Ignis Et Aqua igen ønskede at udføre opgaver, der krævede lægelig delegation, skulle styrelsen igen vurdere virksomheden. Af rapporten fremgår det blandt andet:
”[…] 5. Sundhedsstyrelsens samlede vurdering
Det er på baggrund af tilsynets forløb Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at
– De involverede medarbejdere fra Ignis Et Aqua ApS ved hændelsen den 13. juli 2014 [på Charlottenlund Travbane] som medhjælp for den overordnet ansvarlige læge handlede ikke korrekt ved ikke at følge den foreliggende instruks og instruktioner således som det forud for hændelsen er oplyst formidlet fra den overordnet ansvarlige læge.
[…]”

TV 2 omtalte i en Station 2-udsendelse den 21. maj 2015 Ignis Et Aquas aktiviteter.

Af mødereferat dateret 30. juni 2015 fremgår det, at Sundhedsstyrelsen og Ignis Et Aqua mødtes den 22. maj 2015. Under mødet indskærpede styrelsen, at der ikke måtte gennemføres nogen form for aktiviteter, som indebar eller kunne indebære delegation af lægeforbeholdt virksomhed uden Sundhedsstyrelsen vurdering. Ignis Et Aqua var efter mødet under skærpet tilsyn.
Af mødereferatet fremgår det blandt andet:
”[…] Der var enighed om, at motorløbsbekendtgørelsen var overtrådt, og at aktiviteterne ikke kunne fortsættes uden kvalificeret personale forstået som korrekt uddannet ambulancepersonale, og at en lægelig delegation ikke var nok i sig selv. Sundhedsstyrelsen fremhævede, at en genoptagelse af Ignis Et Aquas lægefaglige aktiviteter først kunne ske, når styrelsen havde fundet ambulanceinstrukser, redegørelser mv. fuldt tilfredsstillende ift. den fremtidige patientsikkerhed.
[…] SEPARAT MØDE MED [EJER] […] Sundhedsstyrelsen præciserede, at ambulancepersonalet ikke bare skal kunne varetage almindelig førstehjælp, men om nødvendigt kan foretage lægedelegeret behandling over for tilskadekomne.
[…] [Ejeren] tilføjede, at ansættelseskontrakter og uddannelsesbeviser nu var i orden, og at Sundhedsstyrelsen ville modtage alt materialet.
SEPARAT MØDE MED [KORPSLÆGE] […] Det blev klarlagt, at der fortsat ikke forelå et konkret ansættelsesbrev eller en egentlig ansættelseskontrakt [for korpslægen].
[…]”

Ignis Et Aqua sendte den 24. maj 2015 følgende pressemeddelelse til TV 2:
”[…] Alle procedurer er nøje gennemgået i forbindelse med den aktuelle hændelse [på Charlottenlund Travbane] både internt og af Sundhedsstyrelsen med henblik på at få rettet op på uhensigtsmæssige procedurer. Det er dog væsentligt at bemærke at Sundhedsstyrelsen i rapporten konkluderer “Det er dog Sundhedsstyrelsens vurdering ud fra foreliggende oplysninger, at det ikke med sikkerhed kan fastslås, at forløbet kunne være endt anderledes, hvis ambulancemandskabet havde fulgt de foreliggende instrukser”.
I forbindelse med kritikken af os og andre små private ambulancefirmaer i medierne, vil vi gerne slå fast at det at en ambulance køres af regionernes beredskab, ikke er nogen garanti for at der ikke sker fejl eller såkaldte utilsigtede hændelser, hvilket der også er talrige eksempler på. I den forbindelse henvises blandt andet til TV 2 “Her er de 28 fejlsager” [her er indsat et link til artiklen ”Døde patienter: Her er de 28 fejlsager” bragt den 3. januar 2014 på TV 2s hjemmeside http://nyheder.tv2.dk, Pressenævnet.] […]

Omkring [Den tidligere medarbejder A], der i nyhederne stod frem med en påstand om, at han blev sendt ud som ambulancebehandler uden at have den tilstrækkelige uddannelse, skal det for god ordens skyld oplyses, at vedkommende overfor os havde påstået at være uddannet paramediciner i militæret, hvilket fremgår af hans e-mail. At vi ikke undersøgte grundigere, om han rent faktisk var i besiddelse af de påståede kompetencer er en klokkeklar fejl, og noget som vi har lært af, derfor er der også indført nye procedurer for ansættelse af personale.”

Af brev af 30. juni 2015 fra Sundhedsstyrelsen til Ignis Et Aqua fremgår det, at styrelsen ikke imødekom en anmodning om at tillade aktiviteter, der krævede lægelig delegation, da der ikke forelå en godkendt redegørelse om Ignis Et Aqua.

Af en meddelelse af 12. oktober 2015 fra Ignis Et Aqua til TV 2 fremgår det:
”Pressemeddelelse til Station 2
Jeg har valgt ikke at ville stille op til interview på baggrund af det interview Station 2 bragte i en tidligere udsendelse, hvor væsentlige dele af interviewet var fraklippet, sådan at mine udtalelser ikke fremkom i korrekt sammenhæng. Station 2 har endvidere heller ikke bragt den pressemeddelelse jeg lavede i forbindelse med den første af Station 2’s udsendelser.
Station 2 har meddelt at de ønsker et interview om følgende forhold:
[Station 2’s spørgsmål er indsat med kursiv skrifttype nedenfor, Pressenævnet.] 1. Hvad er der sket med Ignis et Aqua siden vores udsendelse i maj?
Omkring udviklingen i Ignis Et Aqua kan jeg oplyse, at vi desværre, på nuværende tidspunkt, ikke er færdige med at dokumentere de foretagne ændringer, som Sundhedsstyrelsen har forlangt og derfor fortsat har indstillet al aktivitet i forbindelse med ambulancevagter indtil vi har Sundhedsstyrelsens godkendelse.
2. Din rolle i Ambulancevagten ApS ([Ejeren]s rolle)?
Omkring firmaet Ambulancevagten ApS kan jeg oplyse, at jeg ikke har haft ledelsen i firmaet, men at jeg personligt har udført arbejde i firmaet som almindelig medarbejder. I øvrigt kan jeg oplyse, at alle regler er overholdt på de ture Ambulancevagten ApS har kørt, også ambulancebekendtgørelsens regler om mandskabets uddannelse, så det her handler ikke om patientsikkerhed, men om den pressehetz Station 2 åbenbart har valgt at køre. Ambulancevagten ApS har ikke noget at gøre med Ignis et Aqua, udover at dele garage.
3. Jeg vil vise dig optagelser foretaget over sommeren, hvor vi har filmet Ignis Et Aqua i aktivitet til motorløb
Station 2 har ikke ønsket at vise mig de optagelser de henviser til og jeg har derfor meget svært ved at kommentere disse. Det har derfor ikke været muligt for mig at komme med et ordentligt
svar, udover at Ignis Et Aqua i et par tilfælde har haft lånt ambulancer ud til andre ambulancefirmaer, i forbindelse med at de har løst de opgaver som Ignis Et Aqua oprindeligt var bestilt til.
Jeg er uforstående overfor Station 2 udelukkende interesserer sig for Ignis Et Aqua, både Station 2 og Sundhedsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at de forhold som har været kritiseret overfor Ignis Et Aqua gør sig gældende generelt for de mindre ambulancefirmaer, der typisk varetager ambulancevagten ved motorløb. Det er efterhånden almindelig kendt, at særligt et konkurrerende ambulancefirma har et ønske om at miskreditere mig og miskreditere Ignis Et Aqua og at dette firma har tæt kontakt til Station 2, som åbenbart stiller beredvilligt op til at hjælpe dette firma med at miskreditere både mig personligt og Ignis Et Aqua. Derudover henviser jeg til vores tidligere pressemeddelelse af den 24. maj 2015.”

Den påklagede udsendelse
TV 2 bragte den 15. oktober 2015 udsendelsen ”Station 2”. Udsendelsen omtalte beredskab og patientsikkerhed ved bl.a. heste- og motorsport. Af udsendelsen fremgår blandt andet følgende:
”[Tidskode 01.00-01.30] Speak: Dem, der bemander danske ambulancer, skal stå for sikkerheden til motorløb.
Mads Pedersen, motorkører: Det er mig og alle andres liv, der kan komme på spil.
Speak: Men nogle ambulancefirmaer lever ikke op til reglerne.
Henrik Kristensen, chefjurist, Styrelsen for patientsikkerhed: Det er alvorligt.
Speak: Vi afslører, hvordan et firma, trods påbud fra Sundhedsstyrelsen, kører videre.
[Udsendelsen fortsætter med andre indslag, inden man vender tilbage til Ignis Et Aquas forhold.] [Tidskode 14.30-16.00] Kvindelig vært (henvendt til kameraet): Ved sportsbegivenheder hyrer klubber ofte ambulancefirmaer, som skal hjælpe og behandle tilskadekomne ved uheld på banerne. Der er lovkrav om, hvilke ambulanceuddannelser de ansatte skal have.
Mandlig vært: Men i maj kunne vi afsløre, at firmaet Ignis Et Aqua ikke altid kørte med det lovpligtige personale. Firmaet begik blandt andet en række alvorlige fejl, da travkusken [Travkusken] døde af et hjerteanfald.
[…] Kvindelig vært: Efter vores program gik Sundhedsstyrelsen ind i sagen. De forbød firmaet at køre ambulancevagter.
Mandlig vært: Vi holdt øje med, om firmaet overholder det forbud.
[Man ser først en ambulance køre ind på en plads, og efterfølgende et igangværende motorløb. Imens teksten ”Nysumbanen 12. september 2015” vises på skærmen.] Speak: Et stort motorløb er i gang på Nysumbanen i Jylland. Et privat ambulancefirma står for sikkerheden, hvis kørere og tilskuere kommer til skade. Men der er et problem. Firmaet må slet ikke være der efter en række alvorlige fejl.
Mads Pedersen: Det er mig og alle andres liv, der kan komme på spil.
Henrik Kristensen: Det er alvorligt, og vi vil naturligvis bede om at få en nærmere forklaring på, hvad der er foregået.
[…] Mads Pedersen, motorkører: De bliver nødt til at vide, hvad det er, de har med at gøre. Det er mig og alle andres liv, der kan komme på spil. Ikke, at det gør det, men altså, når nu skaden sker, er det rart at vide, at de folk, der er der, de ved, hvad de har med at gøre.
[…] Speak: Når Mads Pedersen kører motorløb, står et ambulancefirma sammen med en læge for at hjælpe tilskuerne. Personalet skal have en helt særlig ambulanceuddannelse. Men i maj afslørede vi, at ikke alle overholder reglerne. Ignis Et Aqua kørte med uuddannet ambulancepersonale og stod bag alvorlige fejl i forbindelse med travkusken [Travkusken]s dødsfald på Charlottenlund Travbane.
[Travkuskens enke]: Jeg har indtryk af, at de stort set ikke har foretaget sig noget med [Travkusken], de kunne ligeså godt bare holde ham i hånden, det er måske kun det, de har gjort.
Speak: [Travkuskens enke]s mand døde af et hjerteanfald. Det kunne ikke bevises, om hans liv kunne være reddet, men faktum er, at ambulancepersonalet begik en række alvorlige fejl.
Henrik Kristensen: Vi fandt først og fremmest frem til, at redderne på stedet handlede kritisabelt ved at medtage kusken i ambulancen uden at ringe 112 og få anvisning på, hvordan de skulle behandle ham, og hvortil de skulle transportere patienten.
[Den tidligere medarbejder A], tidligere ansat i Ignis Et Aqua: Jeg var faktisk lige startet i firmaet.
Speak: Tidligere medarbejdere fortalte, at ansatte i firmaet ikke havde de nødvendige ambulanceuddannelser.
[Den tidligere medarbejder A]: Jeg var instruktør, og så fungerede jeg som ”ambulancebehandler”. [[Den tidligere medarbejder A] laver anførelsestegn i luften, når han siger ordet ”ambulancebehandler”.] Reporter: Men er du uddannet ambulancebehandler?
[Den tidligere medarbejder A]: Nej. Det er jeg ikke.
[Klip til et motorløb, hvor man ser ambulancepersonale afprøve en halskrave.] Speak: Og her afslørede vi Ignis Et Aqua i at køre ambulancevagter med et personale, der ikke havde de lovpligtige uddannelser og blev oplært i at bruge halskrave, imens løbet var i gang.
[…] Speak: Seks måneder efter mener Sundhedsstyrelsen stadig, at der kan være fare for patienterne, hvis firmaet kører til motorløb. Derfor er firmaet nu under skærpet tilsyn og må ikke køre til motorløb. Vi undersøger nu, om firmaet overholder dette.
[Man ser en person skrive ”Ignis Et Aqua” på en tavle, hvorefter hun sætter et billede op af en ambulance.] Reporter: Det her billede af en ambulance på motorvejen ved Aarhus er dukket op.
Speak: Vi kan genkende ambulancen for den tilhører nemlig Ignis Et Aqua, og vi filmede den, da vi i maj konfronterede [Ejeren].
[Der sættes tre billeder af henholdsvis en hjemmeside, et telefonnummer og en nummerplade op på tavlen, hvor der bl.a. står ”Ambulancevagten”.] Reporter: Hjemmesiden, telefonnummeret og nummerpladen på ambulancen tilhører Ignis Et Aqua. Men pludselig står der et nyt navn på siden, nemlig Ambulancevagten.
Speak: Ambulancevagten ApS er oprettet den 9. juli 2015. Ni dage efter Ignis Et Aqua fik forbud mod at køre.
Reporter: Ignis Et Aqua har en ambulancebehandler. Han er nu direktør i det nye firma. Ignis Et Aqua har også en juridisk repræsentant. Han er nu medstifter af det nye firma.
Speak: Det nye firma har altså en række lighedspunkter med det gamle.
[Klip til billeder af et motorløb.] Speak: Sidst i juli [2015] er der motorløb på Ørnedalsbanen i Jylland, og her dukker dette billede op. [Man ser billeder af en parkeret ambulance, og et billede af en ambulance som kører på en vej.] Ambulancen, der holder her, er identisk med den fra motorvejen. Bilen, nummerpladen og telefonnummeret tilhører Ignis Et Aqua.
Speak fortsætter: [Man ser et brev af 14. juni 2015 adresseret til Sundhedsstyrelsen.] Dokumenter fra Sundhedsstyrelsen viser, at Ignis Et Aqua faktisk har anmodet om at være til motorløbet, selvom de var under skærpet tilsyn. Firmaet fik nej, men her er de alligevel. [Man ser billeder af ambulance og personale til motorløbet.] Og det er ikke sidste gang, at de bryder forbuddet. 14 dage senere holder ambulancen på Nysumbanen i Nordjylland. Til stede er [Ejeren].
[Teksten ”Nysumbanen 12. september 2015” vises på skærmen.] Speak fortsætter: For at finde ud af hvad der foregår, tager vi selv ud til et motorløb på Nysumbanen. Det er tidlig morgen, og denne ambulance er netop ankommet. På passagersædet sidder direktøren for Ambulancevagten, og på førersædet sidder [Ejeren], der ejer Ignis Et Aqua. Bilen, nummerpladen og telefonnummeret på ambulancen tilhører fortsat Ignis Et Aqua.
[Man ser billeder af motorløbet, og ambulancepersonalet, som opholder sig på stedet.] Speak fortsætter: Løbet går i gang, og også her bærer de to ambulancemedarbejdere synligt ambulancetøj med logoer fra det gamle firma [på tøjet står der ”Ignis Et Aqua”]. I løbsprogrammet står der, at det er Brand og Redning fra Vallensbæk, altså Ignis Et Aqua, der står for redning. [Der vises et dokument, hvor følgende tekst er fremhævet: ”Redning: Brand og Redning Vallensbæk”.] Men på siden af ambulancen står det nye navn, nemlig Ambulancevagten. Den læge, der har ansvaret for, at alt er i orden med ambulancen og personalet, inspicerer den og taler med [Ejeren]. Lægen finder tilsyneladende alt i orden, men meget tyder på, at firmaet ikke har overholdt Sundhedsstyrelsens forbud, og det kan se ud som om, at [Ejeren] bruger et nyt firma til at køre videre. Vi tager til Sundhedsstyrelsen for at vise vores optagelser.
Henrik Kristensen: Det er jeg selvfølgelig meget ked af at se, fordi jeg mener ikke, at man så har overholdt den aftale, der var mellem Sundhedsstyrelsen og firmaet, om at de skulle indberette alle de aktiviteter, de havde. Enten selv eller for andre.
Reporter: Og hvordan ser I på det?
Henrik Kristensen: Det er alvorligt, og vi vil naturligvis bede om at få en nærmere forklaring på, hvad der er foregået.
Speak: Vi viser også dokumenterne og optagelserne, der giver mistanke om, at [Ejeren] kører videre i det nye firma og dermed omgår forbuddet.
Henrik Kristensen: Det kan godt se ud som om, det er en form for proforma i den her sammenhæng.
[…] Speak: Imens Sundhedsstyrelsen har sat en stor undersøgelse i gang, vil vi se nærmere på, hvilken aktivitet der er i de to firmaer. Her i Vallensbæk har Ignis Et Aqua holdt til i mange år. Nu er her tomt og ser lukket ud. Der er ingen ambulancer eller ansatte at se. Vi kører nu ud til den adresse, der er opgivet på Ambulancevagten på CVR-registret. Det er her i Rødovre, og der er til gengæld aktivitet. Vi ser hurtigt [Ejeren] fra det gamle firma og en ansat. I garagen står også to af hans ambulancer, og på pladsen holder der flere akutbiler. Bemærk logoerne på siden; Ignis Et Aqua. Også trailere og andre køretøjer bærer navnet Ignis Et Aqua. I løbet af august og september opholder vi os ved adressen flere gange. Hver gang vi er der, er [Ejeren] til stede ligesom hans to ambulancer og akutbiler. På intet tidspunkt ser vi Ambulancevagtens direktør, og [eller] noget der indikerer, at det er det nye firma, der er aktivt her. Vi ved også, at det gamle firma og [Ejeren] fortsat kører ud til motorløb trods Sundhedsstyrelsens forbud.
Speak fortsætter: En af dem der har deltaget i løb, hvor [Ejeren]s firma har stået for sikkerheden, er Mads Pedersen. Men han anede ikke, at dem, der skulle hjælpe ham, hvis nu noget skulle gå galt, var standset af Sundhedsstyrelsen.
Mads Pedersen: Jamen, jeg synes, det er noget svineri, at man bare går stik imod reglerne og så bare bliver ved med at køre. […] Speak: Det er banernes ansvar, at sikkerheden er i orden. Derfor fik alle klubber også en mail fra deres forbund, DASU, der advarede mod at bruge Ignis Et Aqua, fordi de ikke kunne fremvise dokumentation for de ansattes uddannelser. Alligevel kan vi konstatere, at firmaet er blevet brugt i mindst tre tilfælde. Vi ringer til klubberne og spørger hvorfor. Det var Frederikshavn Sæby Auto Sport, der stod for løbet på Ørnedalen.
Reporter (pr. telefon): I har brugt Ignis Et Aqua, Brand og Redning ude fra Vallensbæk på Sjælland. Er det rigtigt?
[Den baneansvarlige], Frederikshavn Sæby Auto Sport: Det er rigtigt.
Reporter: Det er det, ja.
[Den baneansvarlige]: Her sidste gang skulle han også have været der, men der meldte han afbud pga. sygdom.
Speak: Næstformanden for klubben bekræfter altså, at det ikke var det nye firma Ambulancevagten, der var hyret, men derimod det gamle Ignis Et Aqua.
[…] Speak: På Nysumbanen vil formanden derimod ikke tale med os.
[…] Speak: Ingen af de to klubber vil deltage i et tv-interview. Vi vil gerne have kontakt til Ambulancevagtens direktør, men han vil heller ikke tale med os. Han skriver i en mail, at firmaet lukker. [Man ser billedet af et dokument, hvor ordene ”Ignis og Ambulancevagten begge lukker” er fremhævet.] Vi tager ud til det nye firma i Rødovre.
[Reporter går hen imod en parkeret akutbil.] Reporter: Vi går ind nu. Han sidder i bilen. I den røde bil. Jeg går om på hans side.
Speak: Vi vil gerne have svar på, hvorfor [Ejeren] kører videre med det nye firma ved angiveligt at køre under et nyt firmanavn. Igen er han på adressen og sidder her i sin akutbil fra Ignis Et Aqua.
[Reporteren nærmer sig bilen. Man ser [Ejeren] sidde i bilen. Reporteren banker på ruden, hvorefter [Ejeren] vinker, starter bilen og kører væk fra pladsen].
Speak: [Ejeren] kører væk uden at høre, hvorfor vi opsøger ham i firmaet.
Reporter: [Læser op fra tekst og logoer på en postkasse.] Der står Brand og Redning, Ambulancetjenesten på postkassen. Ignis Et Aqua. Ikke noget Ambulancevagten ApS overhovedet.
Speak: Vi ringer flere gange til ham uden held. [Man hører telefonsvaren.] Imens vi venter på svar fra [Ejeren], tager vi ind til Sundhedsstyrelsen for at høre, hvad de har fundet ud af, siden vi sidst var på besøg.
Henrik Kristensen: Vi har rettet henvendelse først og fremmest til Ambulancevagten, og de har oplyst os, at firmaet nu er under afvikling. Vi har også rettet henvendelse til Ignis Et Aqua, og de oplyser os, at de heller ikke fortsætter deres aktiviteter lige nu.
[…] Speak: Efterfølgende har [Ejeren] sendt os en mail, hvor han afviser, at det gamle og det nye firma hænger sammen. Han skriver, at han nu vil sælge sine ambulancer og gå på pension. Han vil stadig ikke stille op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han mener, han er blevet udsat for pressehetz. Både det gamle firma Ignis Et Aqua og det nye Ambulancevagten bliver altså nu lukket.
[…]”

Tv2.dk offentliggjorde samme dag artiklen ”Ambulancefirma kører videre trods forbud”, ligesom tv-udsendelsen ”Station 2” blev gjort tilgængelig på tv2play.dk.

Forløbet efter offentliggørelsen af udsendelsen
Af et høringsbrev af 11. februar 2016 fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Ignis Et Aqua fremgår det, at styrelsen har kompetence til at give påbud om, at visse krav skal opfyldes og at give påbud om midlertidigt at indstille en virksomhed helt eller delvist. Det fremgår videre, at det ikke er dokumenteret, at [Den tidligere medarbejder B], der var til stede på Charlottenlund Travbane i juli 2014, var uddannet ambulancebehandler.
Af Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside stps.dk under fanebladene Sundhedsprofessionelle og myndigheder/Tilsyn med områder/Offentliggørelse af påbud fremgår det, at styrelsen den 18. marts 2016 påbød Ignis Et Aqua midlertidigt at indstille al virksomhed, der indebærer eller kan indebære lægelig delegation. Af hjemmesiden fremgår bl.a. følgende:

”[…]

Begrundelse for påbuddet
Trods kritisabel tilsynsrapport af 23. marts 2015, der både omhandlede flere grundlæggende fejl under håndteringen den 13. juli 2014 af et konkret patientforløb, og flere kritisable organisatoriske forhold ved tilsynsbesøg 5. september 2014, har Ignis et Aquas ledelse/ved [Ejeren] i strid med flere henstillinger fra Styrelsen for Patientsikkerheds side fortsat med at udføre virksomhed, der indebar eller kunne indebære lægelig delegeret virksomhed, uden der var tilvejebragt de nødvendige lægefaglige instrukser for dette. I den sammenhæng har Ignis et Aqua ved deltagelse med ambulancemandskab ved motorløb med offentlig adgang udvist gentagen kritisabelt adfærd ved ikke at overholde kravene til ambulancemandskabets kompetencer samt i øvrigt ikke varetaget en forsvarlig ledelsesmæssig organisering af ambulancevirksomhedens aktiviteter. I et tilfælde er der desuden sket via uberettiget brug af et andet ambulancefirmas ambulance. Overtrædelserne og manglerne er af sådant omfang, at det giver bestyrket grundlag for at antage, at de sundhedsmæssige forhold i firmaet med hensyn til delegeret lægeforbeholdt behandling kan bringe patientsikkerheden i fare, hvis Ignis et Aqua ikke organiseres markant anderledes med ansættelse af fast tilknyttet korpslæge til at udstede forsvarlige og dækkende lægefaglige instrukser for lægeforbeholdt behandling og koordinering med det præhospitale beredskab samt i øvrigt til tæt at supervisere alle sundhedsfaglige aktiviteter.”

Yderligere oplysninger
Af udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) fremgår det, at selskabet Ignis Et Aqua ApS blev stiftet 15. september 2004. Ejeren af selskabet er [Ejeren], der sad i direktionen frem til den 30. december 2015. Det fremgår yderligere, at selskabet den 5. juli 2015 ændrede adresse fra Vallensbæk til Rødovre.
Af udskrift fra CVR-registret fremgår det yderligere, at selskabet Redningsvognene S.M.B.A. blev stiftet den 10. marts 2011. Selskabets direktør er [Direktør C], der også er Ignis Et Aquas juridiske rådgiver.

Det fremgår yderligere af udskrift fra CVR-registret, at selskabet Ambulancevagten ApS blev stiftet den 9. juli 2015 af selskabet Redningsvognene S.M.B.A. Selskabets direktør er [Direktør D]. Selskabet har adresse i Rødovre på samme adresse som Ignis Et Aqua.

2 Parternes synspunkter
2.1 Ignis Et Aquas synspunkter

Korrekte oplysninger
Ignis Et Aqua har anført, at TV 2’s påstand om, at Ignis Et Aqua havde fået forbud mod at køre, er faktuelt forkert og udokumenteret. Sundhedsstyrelsen havde alene givet en henstilling om at undlade ambulancedrift.

Derudover fremstår det i udsendelsen som om, at der efter TV 2’s tidligere Station 2-udsendelse den 21. maj 2015 fortsat ikke køres med personale, som lever op til Sundhedsstyrelsens krav. Denne påstand er også forkert og udokumenteret.
TV 2 bragte optagelser fra et motorløb, hvor firmaet Ambulancevagten ApS var til stede sammen med [Ejeren], ejer af Ignis Et Aqua, men dette forhold var der redegjort for i pressemeddelelse af 12. oktober 2015. Uanset, om det var Ambulancevagten ApS eller Ignis Et Aqua, der udførte opgaverne, var ambulancen bemandet med det korrekte personale, modsat TV 2’s fremstilling. Det fremstilles som om, at der var foretaget noget ulovligt, hvilket er forkert og udokumenteret.

TV 2’s redigering

Ignis Et Aqua har blandt andet anført, at TV 2 ikke har bragt Ignis Et Aquas pressemeddelelser af henholdsvis 24. maj og 12. oktober 2015 i udsendelsen. Alene et meget kort og utilstrækkeligt uddrag blev bragt, hvorved budskabet blev forvansket, og det fremstår i udsendelsen som om, at ejeren af Ignis Et Aqua ikke ville forholde sig til TV 2’s beskyldninger mod selskabet.
TV 2 bragte heller ikke pressemeddelelserne på TV 2’s hjemmeside til trods for, at TV 2 bragte artikler den 15. oktober 2015 i tilknytning til udsendelsen Station 2.
Ignis Et Aqua ønsker pressemeddelelserne bragt af TV 2 i den næste Station 2-udsendelse og på TV 2’s hjemmeside i tilknytning til artiklerne vedrørende Ignis Et Aqua af 15. oktober 2015.

Råoptagelser
I forhold til interviewet med Mads Pedersen har Ignis Et Aqua anført, at det fremstilles forvansket. Kun Mads Pedersens udtalelser bringes, således fremgår de spørgsmål, journalisten stillede, ikke. Det må være almindelig logik, at man kan få folk til at svare næsten hvad som helst ved at stille de rigtige spørgsmål.
TV 2’s afvisning af at fremlægge råoptagelserne med det fulde interview kan ikke retfærdiggøres af redaktørens redigeringsret og må tages som udtryk for, at TV 2 ønsker at skjule interviewets reelle indhold, samt at interviewet er blevet fremstillet forvansket. Bevisbyrden for, at interviewet ikke fremstår forvansket, må påhvile TV 2.

Ignis Et Aqua mener på baggrund af ovenstående, at TV 2 skal pålægges at beklage den manglende overholdelse af god presseskik og berigtige de faktuelle fejl.

2.2 TV 2’s synspunkter
TV 2 har indledningsvis anført, at dækningen af beredskab og patientsikkerhed til sport er et emne af offentlig interesse. TV 2 har afvist at have handlet i strid med god presseskik.

Korrekte oplysninger
Der er efter TV 2’s opfattelse tilstrækkelig dækning, når det i udsendelsen anføres, at Sundhedsstyrelsen har forbudt Ignis Et Aqua at køre ambulancevagter, at selskabet er under skærpet tilsyn og ikke må køre til motorløb. TV 2 har i den forbindelse henvist til mødet mellem Sundhedsstyrelsen og Ignis Et Aqua den 22. maj 2015, herunder Ignis Et Aquas korpslæges opfattelse af Sundhedsstyrelsens budskab.
Det er fuldt berettiget at researche og stille spørgsmål til, om der er tale om en omgåelse af Sundhedsstyrelsens tydelige anvisninger.
Det anføres ikke i udsendelsen, at der køres med personale, som ikke lever op til Sundhedsstyrelsens krav.
Den virksomhed, som Ignis Et Aqua og/eller Ambulancetjenesten udfører, karakteriseres ikke i udsendelsen som ulovlig.

TV 2’s redigering
TV 2 har blandt andet anført, at Pressenævnet efter medieansvarsloven ikke har hjemmel til at pålægge TV 2 at offentliggøre pressemeddelelser. Det bemærkes i den anledning, at TV 2 efter det almindelige princip om redigeringsret er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe og på hvilken måde.
Ignis Et Aqua må anses at være kommet til orde i relevant omfang, idet det gengives i udsendelsen, at det gamle selskab Ignis Et Aqua og det nye selskab Ambulancevagten ApS ikke hænger sammen ud over, at selskaberne deler garage.

Råoptagelser
Hvad angår interviewet, er det ligeledes inden for redigeringsretten at redigere indholdet, og det afvises, at interviewpersonen (Mads Pedersen) skulle være ”lagt ord i munden”. Der er derfor ikke grundlag for at antage, at TV 2 har tilsidesat god presseskik i forhold til Ignis Et Aqua.

TV 2 har afslutningsvis henvist til Styrelsen for Patientsikkerheds påbud af 18. marts 2016, hvorefter ambulancefirmaet Ignis Et Aqua midlertidigt påbydes at indstille al virksomhed.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:
Hanne Schmidt, Christian Jensen, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik
Ignis Et Aqua har klaget over brugen af ordet ”forbud”, over at klagers pressemeddelelser ikke i større omfang er inddraget i udsendelsen samt over TV 2’s redigering af interviewet med Mads Pedersen.

Offentlig interesse
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jf. punkt B.1.
Pressenævnet finder, at der er en samfundsmæssig interesse i, hvorvidt ambulancepersonale har de fornødne faglige kompetencer, og nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2 for at omtale Ignis Et Aquas aktiviteter.

Korrekt information
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, jf. punkt A.1.
Der er klaget over, at det fremstilles som om, at der fortsat køres med personale, som ikke lever op til Sundhedsstyrelsens krav, og at Ignis Et Aqua skulle have foretaget noget ulovligt ved motorløbet 12. september 2015, hvor selskabet Ambulancevagten ApS var til stede.

Selskabet Ambulancevagten ApS
På baggrund af oplysningerne fra Det Centrale Virksomhedsregister lægges det til grund, at selskaberne Ignis Et Aqua og Ambulancevagten ApS havde samme adresse. I TV 2-udsendelsen oplyses det, at telefonnummeret er identisk for de to selskaber, og ambulancemandskabet under motorløbet på Nysumbanen 12. september 2015 ankom i ambulancer med titlen ”Ambulancevagten”, mens de var iklædt tøj med teksten ”Ignis Et Aqua”.
Pressenævnet udtaler på baggrund af oplysningerne i CVR-registret og sammenfaldet af personer og maskinel ikke kritik af TV 2 for at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Ignis Et Aquas aktiviteter fortsatte i selskabet Ambulancevagten ApS, der var stiftet 9. juli 2015.

Begrebet ”forbud”
På baggrund af korrespondancen fra Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedsstyrelsen) lægger Pressenævnet til grund, at styrelsens sanktionsmuligheder er 1) at give påbud om at visse sundhedsmæssige krav skal opfyldes, og 2) at give påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvis.
Sundhedsstyrelsen gav den 23. marts 2015 Ignis Et Aqua et påbud, hvori der blev opstillet sundhedsmæssige krav til virksomheden, hvis driften skulle fortsætte. Sundhedsstyrelsen gentog under mødet den 22. maj 2015, at der ikke måtte gennemføres nogen aktiviteter, der indebar eller kunne indebære en læges delegation af lægefaglige opgaver til en anden person (delegation af lægeforbeholdt virksomhed) uden styrelsens vurdering.
På tidspunktet for motorløbet den 12. september 2015 på Nysumbanen havde Ignis Et Aqua efter det oplyste fortsat dette påbud, og styrelsen havde således ikke ophævet påbuddet. Påbuddet er i udsendelsen den 15. oktober 2015 omtalt som et ”forbud”.
Pressenævnet lægger herefter til grund, at Ignis Et Aqua ikke havde opfyldt de krav, der var stillet af Sundhedsstyrelsen, og at selskabet således i henhold til styrelsens afgørelser ikke måtte genoptage aktivitet, der kræver lægelig delegation. Pressenævnet finder herefter, at der var tilstrækkelig dækning i de faktiske forhold til, at TV 2 i udsendelsen den 15. oktober 2015 kunne oplyse, at styrelsen havde forbudt Ignis Et Aqua at køre ambulancevagter.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af TV 2 for at anvende ordet ”forbud”.

Personalets uddannelse
Som sagen foreligger oplyst, har nævnet ikke mulighed for at vurdere, hvilke konkrete tilfælde Styrelsen for Patientsikkerhed henviser til i kritikken i sine afgørelser. Nævnet kan derfor ikke tage stilling til, hvorvidt ambulancemandskabet under det konkret omtalte motorløb på Nysumbanen den 12. september 2015 levede op til styrelsens krav.
Styrelsen for Patientsikkerheds påbud af 18. marts 2016 om at indstille al virksomhed var blandt andet begrundet i, at Ignis Et Aqua havde udvist ”gentagen kritisabel adfærd ved ikke at overholde kravene til ambulancemandskabets kompetencer”, herunder blandt andet fordi [Den tidligere medarbejder B] ikke havde den fornødne uddannelse, da han arbejdede i forbindelse med dødsfaldet på Charlottenlund Travbane i juli 2014. På denne baggrund finder Pressenævnet imidlertid ikke grundlag for at kritisere TV 2 for omtalen af de ansattes uddannelser.

Redigering
Ignis Et Aqua har klaget over, at TV 2 ikke har bragt selskabets pressemeddelelser, herunder at Ignis Et Aquas synspunkter er forvanskede. Det samme gør sig gældende for Mads Pedersens synspunkter.

Pressenævnet bemærker i den forbindelse, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at undlade oplysninger, der for en af parterne forekommer centrale, så længe det samlede indtryk giver et retvisende billede.
Pressenævnet finder, at TV 2 ikke har overskredet de vide rammer for redigering ved at undlade at bringe Ignis Et Aquas pressemeddelelser i fuld længde, men kun de væsentligste dele af de fremsendte synspunkter. Nævnet finder således, at dødsfaldet på Charlottenlund Travbane i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds rapport af 23. marts 2015 er korrekt beskrevet, og at redaktøren ved ikke at omtale andre selskabers fejl ikke har overskredet grænserne for redigering. Nævnet finder heller ikke grundlag for at fastslå, at Ignis Et Aquas pressemeddelelse fremstår forvansket i udsendelsen.

Råoptagelser
TV 2 har under sagen afvist at fremlægge råoptagelser af TV 2’s interview med Mads Pedersen. Det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge et medie at fremlægge råmateriale. Dette forhold henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.
Pressenævnet har derfor ikke mulighed for at tage stilling til, om Mads Pedersens udtalelser er fremstillet forvansket. Det bemærkes, at Mads Pedersen ikke har klaget til Pressenævnet over udsendelsen.

Pressenævnet udtaler ikke kritik.”

Annonce