Afviser at sende beredskabskommissions bekymringsnotat til styrelse

Google Streetview
Brandstationen i Gilleleje. Arkivfoto

En enig beredskabskommission i Gribskov Kommune er stærkt bekymret over dimensioneringen af det kommende Frederiksborg Brand og Redning, og det har kommissionen beskrevet i et notat. Et flertal i byrådet har imidlertid besluttet, at notatet ikke skal indsendes til Beredskabsstyrelsen sammen med planen for risikobaseret dimensionering.

Forslaget til risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning indebærer en række ændringer af beredskabet på de to brandstationer i Gribskov Kommune. I den lokale beredskabskommission har man godkendt, at dimensioneringsplanen sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, men samtidig ønskede kommissionen, at der blev medsendt et notat, der beskriver bekymringerne for beredskabet i Gribskov.

Nu har sagen så været behandlet i byrådet i Gribskov. På det tidspunkt var planen allerede sendt til udtalelse i Beredskabstyrelsen, så byrådet skulle alene stemme om, hvorvidt man kunne tage det til efterretning, at planen var blevet sendt forud for byrådsbehandlingen. Samtidig var der imidlertid stillet et ændringsforslag om, at beredskabskommissionens notat skulle medsendes til Beredskabsstyrelsen, men det forslag blev stemt ned. Fremsendelsen af den risikobaserede dimensionering til Beredskabsstyrelsen blev herefter taget til efterretning med stemmerne 14-9.

I notatet skriver beredskabskommissionen blandt andet følgende:

”Beredskabskommissionen udtrykte på mødet bekymring omkring at vagtholdene på brandstationerne i Helsinge og Gilleleje ændres fra 8 mand til 6 mand. Baggrunden for bekymringen er, at der så kan mangle et sikringshold for røgdykkerholdet, når der skal ske personredning eller indvendig slukning i bygninger. Det kan have betydning for brandmandskabets sikkerhed og/eller evnen til at udføre personredning og indvendig slukning.

Beredskabskommissionen udtrykte også bekymring omkring nedlæggelse af den ene af de to nuværende vandtankvogne på brandstationen i Gilleleje, og henviste til, at Beredskabsstyrelsen i deres udtalelse om dimensioneringsforslaget fra 2012, dengang vurderede at man lagde op til en markant reduktion i mængden af medbragt vand i perioden fra 2004 til 2012 på samlet 11.000 liter, nedlæggelse af 2 slangetendere og nedlæggelse af mere end 500 brandhaner. Beredskabsstyrelsen fandt dengang omfanget af denne samlede reduktion betænkelig. Styrelsen anbefalede i 2012, at kommunalbestyrelsen nøje overvejede disse reduktioner, og understregede, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabslovens § 15, stk. 1 og § 1, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen. Byrådet besluttede herefter at placere en ekstra vandtankvogn i Gilleleje, og det er denne vandtankvogn som nu foreslås nedlagt.

Beredskabskommissionen bemærkede samtidig at det samlede antal vandtankvogne i det nye sammenlagte beredskabs område ændres fra 13 til 6 vandtankvogne.

Endelig bemærkede beredskabskommissionen at der med model 2A fremover bliver langt fra Gribskov Kommune til nærmeste redningsvogn med tungt frigørelsesmateriel”.

[Tilføjelse 1. december 2015: Ifølge Gribskov Kommune har man konstateret, at beredskabskommissionens bekymringsnotat – uanset byrådets beslutning – faktisk blev medsendt til Beredskabsstyrelsen, da udkastet til dimensioneringsplan blev sendt til udtalelse hos styrelsen forud for byrådsmødet. Dermed indgår notatet i det samlede materiale, som Beredskabsstyrelsen skal tage stilling til.]

Annonce