Brand- og redningsfolk får pris for indsats ved togulykken på Storebæltsbroen

De 21 prismodtagere, som blev hædret fredag, sammen med beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard og viceberedskabsdirektør Rene Cording Jensen fra Beredskab Fyn. Foto: Emil Vendelbo Stegemejer

Den Danske Redningsberedskabspris 2020 er blevet tildelt 35 ansatte og frivillige, som deltog i førsteindsatsen ved togulykken på Storebæltsbroen den 2. januar 2019. Modtagerne er 24 brand- og redningsfolk fra Beredskab Fyn og Falck Nyborg samt 11 fra Slagelse Brand og Redning og Falck Korsør.

Ulykken skete, da en sættevogn rev sig løs fra et godstog og ramte et modkørende passagertog. Otte passagerer omkom og 16 blev kvæstede ved ulykken, der i var den værste togulykke i Danmark i 30 år. Den omfattende og tragiske togulykke krævede store mandskabsstyrker fra blandt andet brandstationerne i Nyborg, Korsør og Slagelse.

Indsatsen blev vanskeliggjort af nedfaldne køreledninger, voldsomme skader på passagertoget, tilskadekomne passagerer og særdeles vanskelige vejr- og arbejdsforhold på Storebæltsbroen.

I prisindstillingen lyder det blandt andet:

”Vejrliget og de ekstreme arbejdsvilkår til trods, lykkedes det den erfarne og beslutsomme indsatsleder og de veltrænede og professionelle brandfolk samt frivillige at løse opgaven på særdeles flot vis og så hurtigt, som det var menneskeligt muligt at gøre det under hensyntagen til egen – og passagerernes sikkerhed. Kort sagt en enestående indsats ydet af Beredskabet.”

Prisen uddeles normalt i forbindelse med mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk i Holmens Kirke den første fredag i oktober. På grund af risiko for coronasmitte blev proceduren ændret i år. Prisen blev således fredag overrakt ved en mindre højtidelighed i Nyborg. Her blev prisen overrakt til 21 af de 24 prismodtagere fra Beredskab Fyn og Falck Nyborg (tre kunne ikke deltage). På grund af corona-situationen i Slagelse Kommune får de 11 prismodtagere fra Slagelse Brand og Redning og Falck Korsør overrakt prisen ved en senere lejlighed.

Den Danske Redningsberedskabspris kan tildeles enten en enkeltperson eller et hold. Prisen kan tildeles for en indsats, hvor der reddes liv, ejendom og/eller miljø. Prismodtagerne skal have brugt de kompetencer, de har fået gennem uddannelse, øvelse og indsats. Og der lægges vægt på handlekraft, vilje og evnen til at træffe de rigtige beslutninger.

Prismodtagere fra Beredskab Fyn

Jesper Domar Rossen – Indsatsleder brand/ansat ved Beredskab Fyn
Stefan Sparvath – Holdleder/ansat ved Falck Nyborg
Lars Buch – Holdleder/ansat ved Falck Nyborg
Søren Christensen – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Andreas Kristiansen – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Nick Just Hansen – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Rune Johansen – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Benjamin Meier-Andersen – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Kenneth Katborg – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg (kunne ikke deltage ved overrækkelsen)
Thomas Christiansen – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Frank Villa – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg (kunne ikke deltage ved overrækkelsen)
Michael Wagner – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Jakob Thorenfeldt – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Poul Erik Bagge – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Martin Frederiksen – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Henrik Magnussen – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Steen Jørgensen – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Vinoshi Srimurugan – Brandmand/ansat ved Falck Nyborg
Holdleder Brian Nielsen, ansat ved Beredskab Fyn
Camilla Funck, frivillig fra Beredskab Fyn
Mads Dissing-Larsen, frivillig fra Beredskab Fyn
Søren Nygaard Hansen, frivillig fra Beredskab Fyn (kunne ikke deltage ved overrækkelsen)
Jakob Knudsen, frivillig fra Beredskab Fyn
Stig Helmut Pedersen, frivillig fra Beredskab Fyn

Prismodtagere fra Slagelse Brand og Redning

Indsatsleder: Rene Kofoed, ansat ved Slagelse Brand og Redning
Koordinerende HL: Robert Vejsholt, ansat ved Slagelse Brand og Redning
Bane-vej-køretøj:
HL: Haetham Balahang, ansat ved Falck Korsør
CHF: Flemming K. Hansen, ansat ved Falck Korsør
RD: Rasmus Eriksson Hansen, ansat ved Falck Korsør
RD: Lasse Jongejan, ansat ved Falck Korsør
RD: Bjarne B. Nielsen, ansat ved Falck Korsør
RD: Kim T. Magnussen, ansat ved Falck Korsør
RD: Dennis Motomura Ruhe Hansen, ansat ved Falck Korsør
RD: Mathias Løvstrøm Hansen, ansat ved Falck Korsør
RD: Dominik W. Jacowski, ansat ved Falck Korsør

Uddrag af indstillingen til prisen, skrevet af beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard, Beredskab Fyn, og beredskabschef Michael Djervad, Slagelse Brand og Redning

“Onsdag d. 02. januar 2019 skete der, hvad der i medierne blev omtalt som den værste togulykke i Danmark i 30 år. Ulykken skete på Storebæltsbroens Vestbro, hvor et godstog tabte en sættevognstrailer, der ramte fronten af et østgående IC4 passagertog. 8 passagerer omkom, 16 passagerer kom til skade, og 132 blev evakueret fra ulykkestoget, mens stormen Alfrida pågik.
Vejrforholdene på Vestbroen nærmede sig denne morgen frysepunktet, og det blæste med vindstød op mod 25 meter i sekundet, hvilket var en særlig udfordring for mandskabet, der kom fra Sjællandssiden, da de skulle krydse Højbroen for at nå ulykkesstedet. Fra både Fyns- og Sjællandssiden var hele Storebæltsforbindelsen blokeret for almindelig færdsel grundet de voldsomme vindforhold.

Skaderne på toget var betydelige, køreledninger var nedfaldne på begge jernbanespor, og der lå tabt gods på både jern- og vejbanen, som strakte sig hen over flere kilometer, hvilket gjorde fremkørslen til ulykken meget vanskelig.

Begrundelse for indstilling:

Indsatslederen fra Beredskab Fyn, som dækker Vestbroen, har siden dens åbning deltaget sammen med brandfolkene fra Beredskab Fyn og Slagelse Brand og Redning i flere øvelser, hvor planen, der benævnes som en ANX8 alarm og omfatter ulykke godstog/passagertog, er grundigt øvet. Brandfolkene deltager derudover periodisk i træning, uddannelser og øvelser på Vestbroen og i tunnelen. Her trænes og indøves brugen af det materiel, der er specielt udviklet til broen, som blandt andet indeholder svær frigørelse, CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og
nukleart)-materiel, brandslukningsudstyr og et transportabelt overgangsstykke mellem kørebane og jernbanedelen.

Alarmen gik klokken 07.35, og klokken 07.47 var indsatslederen fra Beredskab Fyn fremme på skadestedet. Han kunne straks konstatere, at der var sket store skader på toget, at der var nedfaldne køreledninger på begge jernbanespor, og at der var mange passagerer i toget, som bestod af 2 togsæt af 4 vogne. Derudover var der meget kraftig vind, som ikke kun havde betydning for redningsindsatsens forløb, men i høj grad også betydning for risikoen ved at få evakuenter og tilskadekomne sikkert ud af toget.

Første udrykningsenhed fra Nyborg var på skadesstedet klokken 07.50 og yderligere enheder fra Korsør og Slagelse ankom henholdsvis klokken 07.52 og 07.58.

Da der er et særligt behov for at sikre skadestedet ved ulykker på jernbanenettet, inden redningsberedskabet må gå ind, måtte indsatslederen holde det præhospitale beredskab tilbage, mens der arbejdedes på at få jordet begge spor. En opgave, som normalt kræver 2 mand pr. jording, krævede i det kraftige blæsevejr 4 mand for at kunne håndtere udstyret.

Klokken 08.10 var arbejdsjordingen afsluttet på begge spor (4 jordinger).

Efter jordingen af begge spor opsatte de frivillige den transportable overgang mellem vej- og togbanen som stod klar kl. 09.12. Under de ekstreme vejrforhold var opsætningen med kran særlig vanskeliggjort. Overgangen blev primært benyttet til at få transporteret udstyr til toget, mens evakuenter og tilskadekomne blev ført via de faste overgange.

Passagererne blev evakueret ned imod den bagerste del af toget, og der blev ydet førstehjælp til tilskadekomne i samarbejde med det præhospitale beredskab.

Indsatsen blev koordineret fra den oprettede kommandostation, hvor indsatslederne fra Beredskab Fyn, Fyns Politi og Sund måtte stå i læ bag togstammen, da det ellers ville vælte i den kraftige storm.

Da ambulancer var klar, blev de fleste tilskadekomne én efter én hjulpet/båret tilbage imod den nærmeste østlige faste overgangsbro og kørt på sygehuset. Da evakueringsbusser stod klar på broen med varme, blev evakuenter i grupper af 10 fulgt langs jernbanen til den nærmeste vestlige overgang og kørt på et evakueringscenter, som var oprettet af de frivillige i Nyborg.

Klokken 09.41 var redningsindsatsen færdig, og arbejdet med bjærgning af omkomne og afdækning kunne begynde. Klokken 11.14 meldte indsatslederen til vagtcentralen, at alle redningskøretøjer forlod stedet. Skadestedet blev herefter overdraget til politiet, som i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og indsatslederen fra Beredskab Fyn fik afdækket toget og ryddet sporene for vragrester. Klokken 19.20 var godstoget fjernet fra skadesstedet og klokken 22.30 var passagertoget flyttet til Nyborg. Her blev toget afstivet.

Dette er en ulykke, som aldrig vil blive glemt af de involverede redningsfolk, og der har derfor efterfølgende været et stort fokus på deres psykiske reaktioner. I den forbindelse har Beredskab Fyn og Falck A/S gjort en stor indsats for at sikre, at alle involverede kommer godt videre med deres hverdag.”

Annonce