Brandfolk er bekymrede for ny dimensionering på Midt- og Sydsjælland

Google Maps
Brandstationen i Næstved

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har igangsat arbejdet med en ny dimensionering af beredskabet, og et første oplæg til det fremtidige serviceniveau er nu blevet præsenteret. Men oplægget er problematisk, mener alle personalegrupperne i beredskabet, som har sendt bekymringsnotater til politikerne. Brandfolkene mener, at ambitionsniveauet er for lavt – og at det er for nedadgående.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er et fælleskommunalt beredskab ejet af Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner. Beredskabet blev dannet den 1. april 2015 og har hovedsæde på brandstationen i Næstved.

I oplægget til ny dimensioneringsplan opererer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning med en række forskellige modeller for dimensionering, som politikerne kan vælge imellem – alt afhængigt af, hvor mange penge, som politikerne ønsker at spare.

Når det gælder de fremtidige udrykningstider, så er der to modeller på bordet. I begge modeller er servicemålet 10 minutter i større byer og 15 minutter i landdistrikter og mindre landsbyer. I den første model er servicemålet 20 minutter i resten af dækningsområdet, mens det i den anden model er 22 minutter. Her er der ikke umiddelbart forskel på de to modellers økonomi, men valget kan have betydning for valgmulighederne i forhold til dimensioneringen.

Potentiel besparelse på færre indsatsledere

Beredskabet har også fremlagt tre modeller for den fremtidige indsatsledervagt. Der kan være tale om samme fire indsatslederdistrikter som i dag og dermed en uændret økonomi. Man kan også sammenlægge indsatslederdistrikter i Faxe og Ringsted kommuner, hvilket vil spare 350.000 kr. om året. Eller man kan operere med en nordlig og sydlig indsatsledervagt – og dermed spare 600.000 kr. om året. Der kan opnås en yderligere besparelse på ca. 75.000 kr., hvis der fremover ikke medsendes indsatsleder til reducerede udrykninger.

Når det gælder selve det operative beredskab, så beskrives en model, hvor beredskabet principielt er uændret, men hvor udrykningerne tilpasses til den dimensionering, der faktisk gælder i dag. Det kan spare 150.000 kr. om året. En alternativ model er, at brandstationernes 1. udrykning reduceres til to køretøjer og seks mand, hvilket sparer 500.000 kr. om året. Og endelig skitseres en model, hvor Midt- og Sydsjællands Brand & Redning ikke dimensionerer beredskabet, men overlader det til den enkelte kommune – der så betaler en individuel pris for den valgte dimensionering.

Hvis kommunerne vælger den individuelle dimensionering, vil de kunne udnytte forskellige sparemuligheder. Eksempelvis vil Næstved Kommune kunne vælge at lukke brandstationen i Herlufmagle og dermed spare 800.000 kr. om året. Kommunerne kan også vælge at reducere uddannelsesaktiviteterne, så brandfolkene alene får de lovpligtige 24 timers vedligeholdelsesuddannelse. Det kan spare 100.000 kr.

Også vagtcentralens fremtid er i spil, og her er der mulighed for en uændret drift, undersøgelse af en sammenlægning med en anden vagtcentral eller reduktion af vagtcentralens aktiviteter.

Brandfolk advarer

Det nye oplæg til dimensionering bliver ikke modtaget positivt af medarbejderne i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

De fastansatte, frivillige og inspektørgruppen i beredskabet har således valgt at sende et fælles bekymringsnotat til politikerne. ”Samtlige medarbejdere sidder med oplevelsen af, at den fremlagte RDB (risikobaseret dimensionering, red.) desværre ikke indeholder ambitioner om udvikling af virksomheden og det beredskab, der skal stå klar, når borgere og virksomheder i dækningsområdet har brug for hjælp, men snarere det modsatte, hvor besparelser er sat i fokus med håbet om, at ’det går nok alt sammen’”, skriver medarbejderne.

Det er især uddannelsesniveau, materiel og kompetencer, som bekymrer de tre faggrupper. Her mener de, at udvikling og tryghed skal være i fokus, men at ambitionsniveauet er lavt og er for nedadgående. Samtidig efterlyser de analyser af konsekvenser af de foreslåede besparelser på indsatsledervagterne. ”Ledelsen og bestyrelsen må have gjort sig nogle overvejelser i den retning, inden et serviceniveau vælges”, skriver medarbejderne.

Et element i dimensioneringsplanen er, at en autosprøjte og tankvogn i Vordingborg erstattes af en tanksprøjte. Det advarer medarbejderne imod: ”Dette vil medføre problemer/udfordringer med vandforsyningen ved løsning af opgaver. Nedlæggelse af brandhaner gør, at vandforsyningen er afhængig af tankvognenes kapacitet og kompatibilitet. Dette er uhyre vigtigt”, bemærker medarbejderne i bekymringsnotatet.

”Medunderskriverne ønsker et robust og stabilt redningsberedskab, hvilket vi desværre ikke ser beskrevet i det fremsendte, så derfor bør beslutningen være, at der ikke spares yderligere”, slutter bekymringsnotatet.

Deltidsbrandfolk er bekymrede for bemanding

Også deltidsbrandfolkene har fremsendt et bekymringsnotat, hvor de især udtrykker frustration over forslaget om, at bemandingen af 1. udrykningen kan reduceres til seks mand.

”Vi ønsker, at I forklarer, hvordan 1+5 i almindelig byudrykning/landudrykning på betryggende vis kan foretage røgdykning, frigørelse på trafikeret motorvej, fastklemte i transportbånd. Vi ser gerne, at I også får en udtalelse fra Arbejdstilsynet”, skriver fællestillidsmand Michael Larsen og fortsætter: ”Hvordan vil I sikre mandskab, og hvad vil I fortælle de efterladte?”.

Deltidsbrandfolkene påpeger også en række problemer i dimensioneringsplanen, f.eks. at køretiderne ikke er testet i praksis samt at der mangler stillingtagen til konkrete risikoobjekter.

”Generelt ønsker brandmændene at køre som i dag”, konkluderer Michael Larsen.

Annonce