Fire brandfolk har fået anerkendt erhvervssygdomme som arbejdsskader

Sidste år fik fire brandfolk anerkendt erhvervssygdomme som arbejdsskader. Brandfolkene har i to tilfælde haft diagnosen lungekræft, mens der i de to andre tilfælde har været tale om lungehindepletter og hudkræft. Alle sager om kræft hos brandfolk er blevet forelagt for Erhvervssygdomsudvalget, men den praksis er nu stoppet.

Den såkaldte Erhvervssygdomsfortegnelse er en liste over erhvervssygdomme og de arbejdsmæssige påvirkninger, der kan give en bestemt sygdom. En sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i fortegnelsen. I de tilfælde, hvor en påvirkning eller sygdom ikke opfylder kravene på fortegnelsen, kan en sag forelægges for Erhvervssygdomsudvalget med henblik på en konkret vurdering af, om sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art.

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har i 2013 haft fokus på arbejdspåvirkningen som brandmand og udvikling af kræftsygdomme. Men ifølge Arbejdsskadestyrelsen er der på baggrund af den foreliggende viden om brandfolk og kræft ikke grundlag for at ændre Erhvervssygdomsfortegnelsen, så flere kræftsygdomme optages på fortegnelsen.

Mange kræftdiagnoser behandlet

Blandt brandfolk har der i 2013 været fire sager, der er blevet anerkendt efter fortegnelsen, mens der ikke er anerkendt nogen sager efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. I de fire anerkendte sager efter fortegnelsen var diagnoserne lungekræft (to sager), lungehindepletter (pleurale plaques) og hudkræft.

Arbejdsskadestyrelsen har indtil september 2013 forelagt alle sager om kræft hos brandfolk, der ikke kunne anerkendes efter fortegnelsen, til drøftelse i Erhvervssygdomsudvalget. Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har blandt andet behandlet sager om brandfolk med følgende diagnoser:

 • Testikelkræft
 • Knoglemarvskræft
 • Tyktarmskræft
 • Prostatakræft
 • Kræft i hjernen
 • Kræft i lungerne
 • Kræft i næsesvælget
 • Hudkræft
 • Strubekræft
 • Blærekræft
 • Non-Hodgkins lymfom

For hver af de forskellige kræftformer er der indhentet en speciallægeerklæring fra forskningschef Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelse, om den nuværende viden om årsagssammenhæng mellem de beskrevne arbejdsmæssige belastninger og den enkelte kræftform.

Jørgen H. Olsen har i alle sagerne udtalt, at han ikke vurderer, at der er sammenhæng mellem den pågældende kræftform og de arbejdsmæssige belastninger. Det skyldes primært – uanset at brandfolk er udsat for sod, røg og i nogen grad asbest og andre ukendte stoffer – at der ikke er tilstrækkelig tungtvejende dokumentation for årsagssammenhæng mellem disse påvirkninger og udvikling af kræft.

Kun fem kræftformer bliver nu forelagt

Ifølge Arbejdsskadestyrelsen er der for visse kræfttyper dokumenteret en overhyppighed af kræft hos brandfolk, jævnfør monografi nr. 98 fra The International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC er en institution under WHO, som indsamler og vurderer resultaterne fra den internationale kræftforskning.

Det drejer sig om:

 • Lungekræft
 • Kræft i lymfatisk væv (særligt Non-Hodgkins lymfom)
 • Blærekræft
 • Prostatakræft
 • Testikelkræft

Et relevant udsnit af sager med disse sygdomme, hvor påvirkningen eller sygdommen ikke opfylder kravene til fortegnelsen, bliver fremover forelagt for Erhvervssygdomsudvalget med henblik på en konkret vurdering af, om sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art.

Annonce