Gummistøvleindeks kan skabe nye muligheder for beredskabet

Arkivfoto

Ved oversvømmelser er en hurtig og effektiv indsats afgørende. Derfor har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udviklet et ”Gummistøvleindeks”, som beredskabet kan bruge til at forudsige, hvor det er sikkert at færdes, når de skal ud og hjælpe nødstedte borgere, der er truede af stormflod og oversvømmelser.

Når Danmark i fremtiden bliver udsat for stormflod, hvor havvand oversvømmer dele af landet, vil beredskabet kunne tage et nyt værktøj i brug. Et nyt Gummistøvleindeks viser, om man skal bruge gummistøvler eller gummibåd for at komme frem til oversvømmede områder.

”Gummistøvleindekset er et godt eksempel på, at den høje kvalitet af vores geografiske data gør det muligt for os at udvikle nye værktøjer, der skaber større sikkerhed for borgerne. I det her tilfælde får beredskabet et værdifuldt værktøj, som kan bidrage til en mere effektiv indsats, når de skal ud og hjælpe borgere i nød”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Gummistøvleindekset er et dataværktøj, som kan fortælle, hvor høj vandstanden bliver på land og ikke mindst på vejene, når vejret viser tænder og havvandstanden stiger. Gummistøvleindekset viser, hvor der vil blive oversvømmet ved stormflod eller andre havvandsstigninger. Men det leverer ikke blot information om, at et område risikerer at blive oversvømmet. Gummistøvleindekset viser også vandstanden i 10 cm. intervaller, så man kan se, hvor høj vandstanden kan være. I beregningerne indgår også højden på veje, så det giver et meget præcist billede af fremkommeligheden i et oversvømmet område.

Beredskaber ser store muligheder i samkøring af data

Hos beredskabernes interesseorganisation, Danske Beredskaber, ser man positivt på samkøring af data og viden, der kan være med til at skabe endnu bedre muligheder for beredskabet.

”Et indeks, der viser noget om den forventede vandstand, er selvsagt et rigtig godt redskab, når vi står foran eller midt i en indsats mod oversvømmelser eller stormflod. Det er klart, at vi for at sikre den bedst mulige indsats skal samkøre viden på tværs af forskellige datasystemer og enheder. Vandet stopper jo ikke, fordi det f.eks. når til grænsen mellem to beredskaber, eller fordi det kommer til et i det ene system ikke registreret område eller objekt”, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef for Danske Beredskaber.

Hos beredskabernes er man allerede godt i gang med selv at skabe en fælles grunddatamodel, så beredskabet og dets samarbejdspartnere i andre myndigheder i Danmark får adgang til hinandens grundlæggende oplysninger og kan kommunikere på tværs af landet, hvis/når en større hændelse indtræffer.

”Det er jo det gode samspil mellem os og andre myndigheder, der kan være med til at sikre Danmark bedre. Så derfor er vi i fuld gang med at samkøre data og kommunikation, så tingene vil fungere endnu bedre. Under en stor indsats, kan det være afgørende tid der vindes ved, at alle involverede myndigheder samtidig får samme viden og data til rådighed, og at det ikke først skal ’oversættes’ mellem forskellige systemer og derfor først senere bliver til rådighed for andre”, forklarer Bjarne Nigaard.

Om det nye Gummistøvleindeks bliver en afgørende faktor fremadrettet, kan Bjarne Nigaard ikke vurdere endnu.

”Vi tager det selvfølgelig til os, og begynder at indhente erfaringer med det. Men generelt er der ingen tvivl om, at samkørt data på tværs af sektorer og enheder gør os stærkere. Og dermed sikrer Danmark endnu bedre”, siger han.

Annonce