Holdledere må gerne køre med udrykning til brandstationen

Det er ikke i strid med udrykningsbekendtgørelsen, hvis en deltidsansat holdleder kører udrykningskørsel fra sin arbejdsplads til brandstationen for at bemande et slukningskøretøj. Men udrykningen må ikke foregå i holdlederens privatbil – holdlederen skal have stillet et udrykningskøretøj til rådighed. Det slår Justitsministeriet fast, men Beredskabsstyrelsen synes ikke, at det er en god ide at lade holdledere – eller for den sags skyld brandfolk – køre med udrykning til brandstationen.

Det er Holstebro Kommune, som har bedt Justitsministeriet og Beredskabsstyrelsen om at tage stilling til, om det vil være i overensstemmelse med udrykningsbekendtgørelsens regler, hvis en holdleder i tilfælde af et alarm foretager udrykningskørsel fra sin arbejdsplads til brandstationen i et registreret udrykningskøretøj.

Ifølge kommunen skulle formålet med ordningen være at sikre, at holdlederen hurtigt kan nå frem til brandstationen og deltage i udrykningen med et slukningskøretøj.

Ingen regler om hvor en udrykning skal starte

Justitsministeriet understreger i sin udtalelse til Holstebro Kommune, at det følger af udrykningsbekendtgørelsen, at udrykningskørsel kun må foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt. Endvidere følger det af bekendtgørelsen, at det køretøj, der benyttes til udrykningskørsel, som udgangspunkt skal være godkendt hertil og være registreret som udrykningskøretøj.

Udrykningsbekendtgørelsen indeholder derimod ikke regler om, at en udrykningskørsel skal udgå fra et bestemt sted, f.eks. en brandstation. Afgørende for, om udrykningskørsel i et registreret og godkendt udrykningskøretøj må finde sted i henhold til udrykningsbekendtgørelsen, er dermed alene, om udrykningskørslen skønnes nødvendig af hensyn til et af de formål, der er nævnt i bekendtgørelsen. Og det må efter Justitsministeriets opfattelse vurderes konkret i den enkelte situation.

Dermed er der altså som udgangspunkt ikke noget i vejen for, at den vagthavende holdleder ligesom indsatslederen udstyres med en tjenestevogn – og derefter kører til brandstationen med udrykning, når alarmen går.

Beredskabsstyrelsen: Det kan ikke anbefales

Justitsministeriet mener altså ikke, at reglerne om udrykningskørsel forhindrer en model med udrykningskørsel til brandstationen, og hos Beredskabsstyrelsen anerkender man da også, at det både af tidsmæssige og rekrutteringsmæssige årsager kan være en god ide, at holdlederen tager et udrykningskøretøj med sig hjem og på arbejde. Men holdlederen bør aldrig køre direkte til brandstedet, mener styrelsen.

”Det er Beredskabsstyrelsens faglige vurdering, at det ved sammensætningen og bemandingen af redningsberedskabets førsteudrykning altid bør sikres, at der hurtigst muligt kan iværksættes en målrettet og sikkerhedsmæssigt forsvarlig indsats. Dette indebærer efter Beredskabsstyrelsens opfattelse, at menigt brandmandskab som udgangspunkt ikke bør være alene på et skadested uden en holdleder, bl.a. fordi de vil kunne føle sig presset til at iværksætte en indsats, som de ikke har de fornødne uddannelsesmæssige forudsætninger for at vurdere i en bredere sammenhæng. Holdlederen bør derfor efter Beredskabsstyrelsens opfattelse befinde sig på det brand- eller redningskøretøj, der er på skadestedet først, eller ankommer umiddelbart efter første køretøj, så en hurtig og forsvarlig indsats snarest kan iværksættes”, skriver Beredskabsstyrelsen således.

Modellen, hvor holdlederen ikke kører direkte til brandstedet, men derimod kører til brandstationen med udrykning, synes Beredskabsstyrelsen heller ikke om.

”Det er Beredskabsstyrelsens generelle opfattelse, at udrykningskørsel altid er forbundet med en øget risiko for uheld, som der gennem tiderne er set en del eksempler på, og at udrykningskørsel derfor kun bør anvendes, når det er nødvendigt. Beredskabsstyrelsen kan derfor ikke anbefale, at holdledere eller brandmænd kører udrykningskørsel fra opholdssted og til brandstationen, for derefter at indgå i bemandingen af udrykningen fra brandstationen og til skadestedet”, skriver styrelsen.

Annonce