Holstebro-brandfolks klage blev afvist

Efter Holstebro Kommunes udbud af brandslukningen, der blev vundet af Falck, klagede de kommuale brandfolk i Holstebro til Klagenævnet for Udbud. Brandfolkene mente, at kommunen havde overtrådt EU”s udbudsregler ved ikke at sende opgaven i EU-udbud, ligesom brandfolkene ikke mente, at udbuddet overholdt kravene til gennemsnigtighed. Nu har Klagenævnet for Udbud imidlertid besluttet at afvise klagen – ifølge klagenævnet var brandfolkene nemlig slet ikke klageberettigede.

Det var Holstebro Brandvæsens Brandkorpsforening, som indgav klagen, og foreningen mente, at Holstebro Kommune havde handlet i strid med EU”s udbudsdirektiv ved ikke før indgåelsen af kontrakten at gennemføre et EU-udbud. Desuden mente foreningen, at kommunen ved indgåelsen af kontrakten havde handlet i strid med bestemmelserne om offentliggørelse og gennemsigtighed. Endelig klagede foreningen også over, at kommunen havde haft “en forhåndsdialog” med Falck, og at det havde afskåret foreningen fra “at deltage i udbudet”.

Det afgørende spørgsmål har imiddlertid været, om foreningen overhovedet var klageberettiget. For at klage til Klagenævnet for Udbud skal man nemlig have en såkaldt retlig interesse – det vil sige, at klageren skal have en væsentlig, direkte og individuel interesse i den afgørelse, der klages over. Her havde Holstebro Brandvæsens Brandkorpsforening gjort gældende, at foreningen i sin egenskab af faglig organisation for de deltidsansatte brandfolk ved Holstebro Brandvæsen havde en interesse i at kunne klage over den fremgangsmåde, som Holstebro Kommune havde fulgt forud for indgåelsen af kontrakten med Falck.

Det var klagenævnet imidlertid ikke enig i, og klagen blev afvist med denne begrundelse. “Efter det oplyste kan klageren i sin egenskab af faglig organisation for de deltidsansatte brandfolk ved Holstebro Brandvæsen have interesse i indholdet af den kontrakt, som Holstebro Kommune havde besluttet at indgå bl.a. vedrørende kommunens brandberedskab, og muligt også i den procedure, som kommunen fulgte ved indgåelsen af denne kontrakt. Denne interesse er imidlertid ikke en retlig interesse omfattet af lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 1, og Klagenævnet afviser derfor klagen.”

Annonce