Kold luft mellem brandfolk i Odsherred

Når beredskabskommissionen i Odsherred Kommune på fredag mødes for at drøfte de massive besparelser, som Odsherred Brandvæsen er blevet pålagt, så vil kommissionen blandt andet blive præsenteret for en række alternative spareforslag fra brandfolkene. Men det er langt fra en enig mandskabsstyrke, som står bag forslagene – tværtimod.

Odsherred Kommunes økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. august 2008, at brandvæsnets driftsbudget for 2009 skal reduceres med 2 mio. kr., således at budgettet falder fra 7,2 mio. kr. til 5,2 mio. kr. – svarende til et fald på 28%. Tidligere er brandvæsenets budget i forbindelse med kommunesammenlægningen blevet beskåret med 14%, uden at serviceniveauet blev reduceret.

Syv spareforslag fra forvaltningen

Kommunen har udpeget syv områder, hvor det er muligt at spare på brandvæsnets driftsbudget. Desuden har brandfolkene i Vig udarbejdet to alternative besparelsesforslag (5 A og 7 A).

  • Forslag 1 : Stationen i Lumsås lukkes, når kontrakten med H. Lundbeck udløber pr. 1/1 2010. Besparelsen vil udgøre 1.830.000 kr. i 2010, derefter 630.000 kr. om året.
  • Forslag 2: Reduktion af bemandingen på udrykningerne fra holdleder + 7 brandfolk til holdleder + 5 brandfolk. Besparelsen vil udgøre 850.000 kr. om året.
  • Forslag 3: Lukning af stationerne i Nykøbing og Asnæs. Besparelsen vil udgøre 2.500.000 kr. i 2009, derefter 3.000.000 kr. om året.
  • Forslag 4: Lukning af stationen i Vig. Besparelsen vil udgøre 1.500.000 kr. om året.
  • Forslag 5: Hovedstation i Vig og hjælpestationer i Asnæs og Nykøbing. Besparelsen vil udgøre 1.000.000 kr. i 2010, derefter 1.500.000 kr. om året.
  • Forslag 5 A: Hovedstation i Vig, og bemandingen i Nykøbing og Asnæs reduceres til holdleder og 5 brandfolk. Besparelsen vil udgøre 950.000 kr. om året.
  • Forslag 6: Reduktion af antallet af indsatslederområder fra 3 til 1. Besparelsen vil udgøre 300.000 kr. om året.
  • Forslag 7: Hovedstationer i Asnæs og Nykøbing og hjælpestation i Vig. Besparelsen vil udgøre 700.000 kr. om året.
  • Forslag 7 A : Hovedstation i Nykøbing, og Asnæs og Vig reduceres til holdleder + 5 brandfolk. Besparelsen vil udgøre 300.000 kr. om året.
Kritik af besparelsesforslag

Imidlertid har det vist sig, at flere af de fremsatte besparelsesforslag næppe vil kunne gennemføres i praksis. Forslag 3 om lukning af stationerne i Nykøbing og Asnæs vil kræve, at bemandingen i Vig øges til 32 mand, og det anses for urealistisk at rekruttere så mange deltidsbrandfolk i området – hvilket også gælder i forhold til forslag 5, der beskrives som “helt urealistisk”.

Endnu hårdere er bedømmelsen af et forslag, som borgmester Finn Madsen lancerede, nemlig oprettelse af en helt ny hovedstation, der kunne være centralt placeret ved Nørremarkskrydset og dække hele Odsherred. Her vurderes det, at to slukningstog på den nye station ville kræve 30-36 deltidsansatte brandfolk, men samtidig er vurderingen, at man ikke engang ville kunne rekruttere en enkelt brandmand i området. Skal der anvendes fuldtidsansatte brandfolk, vil alene lønudgiften udgøre omkring 12 mio. kr. om året.

Kold luft mellem brandfolk

Brandfolkene i Vig og Lumsås er undervejs i processen kommet med en række kommentarer til spareplanerne, ligesom de har fremsat de to alternative forslag, hvoraf det ene indebærer, at de to øvrige stationer skal reduceres, mens Vig skal være hovedstation.

Derimod har brandfolkene i Nykøbing og Asnæs ikke ønsket at komme med nogen kommentarer til spareplanerne, og den kommunale forvaltning beskriver luften mellem Nykøbing-Asnæs på den ene side og Vig-Lumsås på den anden som kold. Brandvæsnets MED-udvalg udtalte den 29. juli 2008, at medarbejderrepræsentanterne finder det nuværende serviceniveau passende og kan ikke gå ind for nogen af besparelsesforslagene.

Tidligere på sommeren blev der holdt et orienteringsmøde for brandfolkene, og her meddelte talsmanden for brandfolkene i Vig, at man ikke længere har tillid til kommunens beredskabschef, Jens Larsen, og at brandfolkene ikke ved, hvor de har beredskabschefen. Brandfolkene foreslog på mødet, at det i stedet for beredskabschefen skulle være et konsulentfirma, som undersøgte, hvor der kunne spares, men beredskabschefen fastholdt, at man fra brandvæsenets side bedst selv vil kunne komme med forslagene.

Det bliver i sidste ende op til byrådet at beslutte, hvordan besparelsen på 2 mio. kr. om året skal udmøntes.

Annonce