Nordsjællandske kommuner annullerer beredskabsbesparelser via tilkøb

Det fælleskommunale Frederiksborg Brand & Redning ser ud til at få udvidet budgettet betydeligt. Egentlig var der lagt op til, at beredskabet skulle spare 25 pct. af budgettet, men de kraftige reduktioner i beredskabet, som en ny plan for risikobaseret dimensionering byggede på, får en række kommuner til at kompensere for besparelserne ved at tilkøbe et bedre beredskab. Det redder blandt andet brandstationen i Slangerup.

Frederiksborg Brand & Redning er det fælles beredskab for de 250.000 indbyggere i Gribskov, Hillerød, Egedal, Furesø, Halsnæs og Frederikssund kommuner. Og det nye beredskab er som følge af økonomiaftalen mellem KL og staten født med et krav om, at der skal findes besparelser på 10,5 mio. kr. – svarende til, at budgettet skal reduceres med 25 procent.

I modsætning til de fleste andre af de fælleskommunale beredskaber, som blev etableret ved årsskiftet, har Frederiksborg Brand & Redning valgt at finde en stor del af besparelserne på ledelse og administration. I hovedparten af de andre beredskaber har man valgt at overtage alle chefer og administrative medarbejdere fra kommunerne, og de fleste beredskabschefer har således fået nye stillinger i de fælleskommunale beredskaber. I Frederiksborg Brand & Redning har man derimod valgt at etablere beredskabet med kun 16 af de 26 fuldtidsstillinger, som ejerkommunerne tidligere havde i beredskabet. Dermed er der nedlagt fem chefstillinger, to leder- og sagsbehandlerstillinger samt tre stillinger i servicefunktionerne. Det har medvirket til at give en besparelse på 3,6 mio. kr., selv om en del af de nedlagte stillinger skyldes, at Frederikssund Kommune har valgt at hjemtage opgaver indenfor tyverisikring og visitation af nødkald.

Frederikssund redder brandstationen i Slangerup

Trods de administrative besparelser har der dog også været behov for at reducere det operative beredskab i Frederiksborg Brand & Redning, og i en ny plan for den risikobaserede dimensionering er der derfor lagt op til, at en stor del af beredskabets brandstationer får reduceret deres dimensionering. Samtidig har Frederiksborg Brand & Redning dog valgt at fremlægge en ”prisliste”, som giver kommunerne mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, som bringer dimensioneringen tilbage på det hidtidige niveau. Og det er netop den mulighed, som en række kommuner har valgt at udnytte.

I Frederikssund Kommune var der blandt andet udsigt til, at brandstationen i Slangerup ville blive nedlagt samt at man i Skibby ville udskifte en autosprøjte og en tankvogn med en ny tanksprøjte. Her har kommunen imidlertid valgt at tilkøbe fortsat drift af brandstationen i Slangerup og en tankvogn i Skibby – indtil videre frem til 2019. Det kommer til at koste kommunen ca. 1,3 mio. kr. ekstra om året, hvilket reducerer den besparelse på 2,5 mio. kr., som kommunen i alt kunne opnå gennem deltagelsen i det nye beredskab – og som allerede har været indarbejdet i kommunens budget. Der skal med andre ord findes kompenserende besparelser udenfor beredskabet.

”Jeg er glad for, at vi har fundet enighed om at opretholde brandstationen i Slangerup og vandtankvognen i Skibby. Med sammenlægningen af beredskaberne kan vi også trække på ressourcer i et større geografisk område end hidtil, og det betyder, at vi fortsat kan opretholde gode responstider og være i stand til at sætte effektfuldt ind, hvor det er nødvendigt”, siger borgmester John Schmidt Andersen.

I Frederikssund Kommune kan der også i fremtiden ske andre ændringer. Politikerne udtrykte nemlig ønske om, at brandstationen i Frederikssund flyttes til byudviklingsområdet Vinge, når det i fremtiden er tilstrækkeligt udbygget. Når Vinge er fuldt udbygget, vil byen rumme ca. 20.000 indbyggere, en helt ny S-togsstation, skole, daginstitutioner, idrætshaller og andre offentlige faciliteter.

To andre kommuner vælger tilkøb

Også Gribskov Kommune vil benytte sig af muligheden for tilkøb. Her har der været en ophedet lokal debat om planerne om at fjerne to mand fra vagtholdet og nedlægge såvel en tankvogn som den særlige dyreredningsgruppe i Gilleleje. Kommunen er imidlertid indstillet på at investere 600.000 kr. i at fastholde en førsteudrykning i Gilleje på otte mand samt den ekstra tankvogn.

En tilsvarende beslutning har man truffet i Hillerød. Her vil man finde små 500.000 kr. til at bevare en ellers lukningstruet tanksprøjte, således at der også fremover vil være to slukningstog i Hillerød.

Annonce