Nu vil Beredskabsstyrelsen også lave en forebyggelsesstrategi

I december gik en række private aktører sammen om en national strategi for brandforebyggelse. Det skete i frustration over, at staten efter tre år stadig ikke havde indfriet et politisk løfte om at udarbejde en forebyggelsesstrategi. Men nu ser det ud til, at det private initiativ har haft en effekt, for Beredskabsstyrelsen bebuder, at den længe ventede strategi bliver en realitet inden udgangen af 2 kvartal 2016.

Det var en bred politisk aftale om beredskabet, som i november 2012 bebudede, at der ville blive formuleret en national forebyggelsesstrategi, som skulle styrke forebyggelsesområdet i samfundet.

Siden da er der imidlertid ikke sket noget, og det fik i december en række private aktører til at udgive forebyggelsesstrategien ”Brandsikkert Danmark”. Bag strategien, der blev betegnet som en national forebyggelsesstrategi, stod DBI (Dansk brand- og sikringsteknisk Institut), Forsikring & Pension, FKB (Foreningen af Kommunale Beredskabschefer), DABYFO (Forum for Danske Bygningsmyndigheder), SikkerhedsBranchen (den danske brancheforening for sikkerhed og sikring) og IDA Brandteknik (Ingeniørforeningen i Danmark).

Nedsætter arbejdsgruppe og følgegruppe

Det private initiativ har tilsyneladende sat fart på Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen. Lillejuleaften udarbejdede Beredskabsstyrelsen således et kommissorium for ”Arbejdsgruppen til udarbejdelse af en national forebyggelsesstrategi med vægt på borgertryghed”, og mellem jul og nytår nedsatte styrelsen en særlig følgegruppe vedrørende den nationale forebyggelsesstrategi.

Beredskabsstyrelsen fortæller i et brev af 28. december 2015, at styrelsen ”efter anmodning fra Forsvarsministeriet (har) nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde den nationale forebyggelsesstrategi”. Arbejdsgruppens formål beskrives således

”Samfundsudviklingen, herunder udviklingen af bl.a. terror- og klimarelaterede hændelser, nødvendiggør, at borgere i stigende grad både ved, hvordan både menneskeskabte og naturskabte ulykker kan forebygges og håndteres, og at borgerne selv eller i et frivilligt netværk er i stand til at tage vare på sig selv og deres nærmeste.

Formålet med en national forebyggelsesstrategi er på den baggrund at reducere de negative følgevirkninger af ulykker og katastrofer for borgere og samfundet. En national forebyggelsesstrategi skal derfor vægte befolkningens medansvar i forhold til at undgå og håndtere ulykker og derigennem bidrage til en højere grad af tryghed i hverdagen for borgerne generelt.

Et af de væsentligste mål i strategien er at anerkende den enkelte borger som en afgørende del af det samlede beredskab, således at alle borgere betragtes som aktive medspillere, hvis risikoopfattelse og handlinger udspringer af situationen.

Den nationale forebyggelsesstrategi skal endvidere fungere som ramme for, hvordan både individuel forebyggelse og borgernes aktive medvirken opnås i forhold til ulykker og katastrofer som f.eks. brand, oversvømmelse og visse menneskeskabte trusler. Allerede eksisterende forebyggelseskoncepter som Brandsikker Bolig og Robust Borger skal indtænkes i relevant omfang. Arbejdet vil ikke omfatte forebyggelse inden for eksempelvis trafik, kriminalitet eller sundhed m.v.

Den nationale forebyggelsesstrategi skal underbygges af aktuel viden om ulykkers omstændigheder og årsager samt viden om borgernes handlemønstre og adfærd, når ulykker opstår. Hermed skabes en fælles strategisk ramme for at kunne rådgive og vejlede borgerne til at forebygge rationelt og undgå, at ulykker opstår, samt at træffe de rigtige valg, når ulykken indtræffer. Samarbejde om viden, relevante borgerfokuserede initiativer, herunder informations- og kampagneaktiviteter er en forudsætning for at skabe tryghed for borgerne i en foranderlig verden”.

Følgegruppe sikrer bred repræsentation

Selve den nye arbejdsgruppe blive relativt smal med deltagelse af en række offentlige myndigheder organisationer:

 • Beredskabsstyrelsen
 • Kommunernes Landsforening
 • Beredskabsforbundet
 • Rigspolitiet
 • Politiets Efterretningstjeneste
 • Sundhedsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Trafik- og Byggestyrelsen
 • Dansk Røde Kors

Den mere brede repræsentation vil Beredskabsstyrelsen sikre ved at nedsætte en særlig følgegruppe, der skal deltage i planlagte temadage. Følgende organisationer er inviteret til at deltage i følgegruppen:

 • Arbejdstilsynet
 • BL – Danmarks Almene Boliger
 • Brandfolkenes Organisation
 • BYG, DTU
 • Børneulykkesfonden
 • Center for Cybersikkerhed
 • CS – Centralforeningen for Stampersonel
 • DABYFO – Forum for Danske Bygningsmyndigheder
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Danske Regioner
 • Danske Risikorådgivere
 • DOBL – Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
 • DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • DJØF
 • 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • FOA – Fag og Arbejde
 • Falck
 • FKB – Foreningen af Kommunale Brandvæsener
 • Forsikring & Pension
 • Fødevarestyrelsen
 • Hjemmeværnskommandoen
 • HOD – Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
 • IDA Brandteknik – Ingeniørforeningen i Danmark
 • Kulturstyrelsen
 • Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk
 • Miljøstyrelsen
 • Naturstyrelsen
 • RMG-Inspektion
 • Rockwool
 • Rådet for Sikker Trafik
 • SikkerhedsBranchen
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Skorstensfejerlauget
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund
 • TrygFonden
 • Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
 • Ældresagen

Strategi skal være klar i 2. kvartal

Ifølge kommissoriet skal den nye arbejdsgruppe iværksætte sit arbejde snarest og afslutte arbejdet inden udgangen af 2. kvartal 2016, hvor arbejdsgruppens rapport skal være sendt til Forsvarsministeriet.

Beredskabsstyrelsen bebuder endvidere, at styrelsen medio januar 2016 vil udsende nærmere information om arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi.

Annonce