Nyt storkøbenhavnsk beredskab skal have fokus på udbud af beredskabsopgaver

En række beredskabsopgaver i Storkøbenhavn kan snart være på vej i udbud. I hvert fald er de ni kommuner, som er gået sammen om et fælles beredskab, enige om, at en af beredskabets første opgaver bliver at lave en strategi for udbud – og at det skal overvejes at fastsætte bindende mindstekrav om, hvor mange opgaver, som skal i udbud.

Det er kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Frederiksberg og København, som fra årsskiftet danner et fælles beredskab. I dag er der kommunal brandslukning i alle kommunerne, men det kan hurtigt ændre sig.

De ni kommuner er i hvert fald blevet enige om, at en af de første opgaver, som det nye beredskab skal kaste sig over, er at udarbejde en såkaldt entreprisestrategi. ”En vigtig forudsætning for at sikre beredskabets dynamik og omkostningseffektivitet vil være, at det fælles beredskab udvikler et tæt samspil mellem egne kompetencer og styringsformer og de kompetencer og organisationsformer, der findes hos andre leverandører”, konstaterer kommunerne.

Organisation skal understøtte udbud

Med entreprisestrategien vil kommunerne sikre, at det nye beredskab både kan håndtere udbud og kan håndtere en struktur, hvor dele af opgaverne varetages af eksterne leverandører. Konkret ønsker kommunerne, at det skal ske ved, at beredskabet organisatorisk opdeles i en bestillerdel og en udførerdel. Desuden skal der ske en underopdeling af udførerdelen i enheder, som kan sendes i udbud.

Kommunerne understreger, at der er et ønske om, at der sker en delvis fastholdelse af et kommunalt beredskab – og at den kommende entreprisestrategi skal understøtte dette. Men samtidig skal beredskabet hurtigst muligt lave en beskrivelse af organisationens udvikling hen imod markedsafprøvning af selskabets aktiviteter. Strategien skal fastsætte principper for udbud, herunder principper for, hvordan der sikres en reel konkurrence om opgaven, og for hvordan de andre leverandørers erfaringer og styrker i videst mulig omfang nyttiggøres bredt i organisationen. Desuden skal det sikres, at udførerdelen af beredskabet selv får mulighed for at byde på opgaverne – med mindre der er helt særlige forhold, der taler imod.

Beredskabet skal hurtigst fremkomme med en tidsplan for konkurrenceudsættelse af de første områder, og der lægges op til, at der allerede i den indledende fase af etableringen kan indgås en principaftale mellem de deltagende kommuner, hvor der fastlægges mere præcise, bindende krav til den grad af udbud, der skal være nået på specifikke tidspunkter.

Annonce