Regeringen vil flytte Beredskabsstyrelsen til Bernstorff Slot

Når Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse nedlægges, så skal Beredskabsstyrelsens administration overtage bygningerne til afløsning for de nuværende lokaler i Birkerød. Det er et af forslagene i regeringens udspil til en beredskabsaftale for perioden 2007-2010. Regeringen lægger også op til, at den statslige finansiering af de ni støttepunkter skal ophøre, og at kommunerne i stedet skal tilbydes at anvende materiellet vederlagsfrit.

Overordnet lægger regeringen op til, at udgifterne til det statslige redningsberedskab i perioden skal stige fra 461 mio.  kr. i 2007 til 487 mio. kr. i 2010. Samtidig forventer man, at der kan opnås generelle effektiviseringer og besparelser ved ændring af skolestrukturen m.v. på 25 mio. kr. om året, således at der ifølge regeringens beregninger er tale om, at det statslige beredskab styrkes med ca. 60 mio. kr. om året.

De ekstra penge skal blandt andet gå til anskaffelsen af digitalt radioudstyr til det statslige beredskab og betaling af beredskabets del af driftsudgifterne til radiosystemet. Det ventes at koste det statslige beredskab 15 mio. kr. i 2010. Beredskabsforbundet får beskedne 1 mio. kr. ekstra om året, som øremærkes til informationsarbejde og hvervekampagner.

Besparelser skal der blandt andet hentes ved en nedlæggelse af nogle af de sidste rester af det krigsmæssige beredskab, nemlig ambulancetjenesten, motorudskrivningstjenesten og den 5.000 mand store mobiliseringsstyrke i 3-måneders-beredskabet. Desuden skal yderligere driftsopgaver overføres fra Beredskabsstyrelsen til forsvarets servicefællesskaber. Det gælder opgaver indenfor personale, regnskab, materiel, kasernedrift m.v. Som tidligere omtalt skal der også ske omfattende ændringer på skoleområdet.

Andre nyheder i regeringens udspil er en styrkelse af atomberedskabet, etablering af et CBRN-institut, fornyelse af materiellet ved gasrenseberedskab på Bornholm, flere krisestyrings- og fuldskalaøvelser, udvidelse af indsatslederuddannelsen fra tre til syv uger, etablering af en hjemmeside til befolkningsinformation i krisesituationer, styrket hverveindsats for DFI, etablering af landsdækkende register over frivilligt personel, fornyelse og tilførsel af yderligere materiel til beredskabscentrene og frivilligcenteret i Hedehusene samt etablering af et stående beredskab til bistand i forbindelse med brande ombord på skibe.

Annonce