Storbrand på Studstrupværket gav udgifter på 1,9 mio. kr. for brandvæsen

Sidste efterår kæmpede brandfolk i 29 døgn med at slukke en brand i 55.000 tons træpiller i en silo på Studstrupværket. Nu viser en opgørelse, at den omfattende brand medførte ekstraordinære udgifter på godt 1,9 mio. kr. for Østjyllands Brandvæsen. Det fælleskommunale brandvæsens ejerkommuner vil dog dække udgifterne, fordi branden betegnes som en ekstraordinær hændelse.

Østjyllands Brandvæsen beskriver selv den omfattende indsats således:

”Den 22. september 2022 bliver Østjyllands Brandvæsen kontaktet af Ørsted, som driver Studstrupværket. Der var udbrudt brand i den silo, som rummer 55.000 tons træpiller. Branden har formentlig ulmet i siloen i noget tid og Ørsted har holdt branden i skak med det indbyggede nitrogenanlæg, som udgør en væsentlig del af siloens brandsikkerhedskoncept.

Efter besigtigelse på Studstrupværket den 22. september iværksætter Østjyllands Brandvæsens indsatsleder vores ”Storhændelseskoncept” og slukningsindsatsen strækker sig over sammenlagt 29 døgn.

I starten er det vurderingen, at branden kan kvæles ved at fjerne ilten i rummet med nitrogen. Da denne indsatstaktik konstateres utilstrækkeligt, så bliver kvælningstaktikken suppleret med køling af røggasser, så de ikke kan antænde under siloens tag.

Der laves forsøg med køling med vand for at sænke temperaturen i siloen, men dels preller vandet af på træpillerne og dels er der bekymring for, at anvendelse af store mængder vand, kan få træpillerne til at udvide sig i en grad, så siloens væggen kan revne. Det vil give en ukontrollerbar brandspredning til resten af værket.

Tilbage er nu kun at reducere mængden af brændbart materiale i siloen for at slukke branden. Der foretages udkørsel via siloens nødtransportbånd i bunden af siloen. Efter 7 døgns udkørsel bryder transportbåndet imidlertid i brand og udkørselsmuligheden forsvinder. Transportbåndet erstattes med gummigeder, der foretager manuel tømning.

Dette arbejde pågår indtil en statiker dømmer taget ude. Det er vurderingen, at tagkonstruktionen gennem mange døgn har været udsat for meget høje temperaturer og derved kan stålkonstruktionen være svækket. Det medfører risiko for tagkollaps og da taget er konstrueret selvbærende betyder det en risiko for, at 630 tons tagkonstruktion kan styrte ned. Derved elimineres muligheden for manuel udkørsel med gummiged også som slukningstaktik.

Herefter skaffer Østjyllands Brandvæsen fjernbetjente bulldozere via national assistance anmodning om indsættelse af forsvarets kapaciteter. Inden for 1 døgn etableres denne udkørselsmulighed fra Ingeniørtropperne i Skive. Tømning af siloen med fjernbetjent bulldozer suppleres efterfølgende med fjernbetjent gummiged og ender med at tage i alt 29 døgn.

I takt med tømningen af træpillerne, så knuses det brændende materiale i store træ-knusere, der pulveriserer og overrisler de brændende træpiller med vand. De knuste træpiller placeres i meget lange, miljøsikrede miler og bortsejles på pramme til andre kraftværker og til Grenå havn. I alt 42.000 tons knuste træpiller bortsejles.”

Kommuner dækker ekstraudgifter

Nu viser en ny opgørelse så, at Østjyllands Brandvæsen samlet set har haft ekstraordinære udgifter på 1,9 mio. kr. i forbindelse med indsatsen på Studstrupværket.

Ekstra lønudgifter udgør 877.000 kr., som fordeler sig på 72.000 kr. til de fastansatte brandfolk, 295.000 kr. til deltidsbrandfolk og 510.000 kr. til indsatsledere og operationschefer.

Dertil kommer ekstra driftsudgifter på 1 mio. kr., som fordeler sig på 316.000 kr. til brændstof, 196.000 kr. til forplejning og 529.000 kr. til udstyr, reparation og diverse.

De fire ejerkommuner bag Østjyllands Brandvæsen har dog besluttet, at branden var en ekstraordinær hændelse, hvor ekstraudgifterne skal dækkes af kommunerne. Kommunerne indbetaler derfor ekstraordinært 1,9 mio. kr. til brandvæsenet.

Annonce