Varsling af beredskaberne ved oversvømmelser oprustes

Arkivfoto

På finansloven for 2023 afsættes der 190 mio. kr. til et varslingssystem for oversvømmelser. Det er DMI, som sammen med andre myndigheder skal opbygge kapacitet til den nye opgave med trinvise tiltag. Den samlede løsning ventes klar i 2026, men allerede nu startes en række varslingstiltag, der er målrettet beredskaberne.

Danmark er særligt sårbar over for pludselige oversvømmelser på grund af hyppige og ofte omfattende stormfloder, skybrud og langvarige perioder med regn. Det problem bliver med stor sandsynlighed større, da vi på grund af klimaforandringer kan forvente flere og voldsommere tilfælde med ekstremt vejr.

For at ruste Danmark mod oversvømmelser har regeringen og partierne bag finansloven for 2023 afsat 189,6 mio. kr. til at løfte opgaven med at varsle for oversvømmelser fra 2023 til 2026. DMI samarbejder med både danske og andre europæiske myndigheder for at løse opgaven.

”Oversvømmelser har mange årsager, og vandet flytter sig i et kompliceret samspil med talrige faktorer. At varsle for oversvømmelser er derfor en kompleks opgave. DMI er klar med viden og har allerede i dag et døgnberedskab, der varsler for farligt vejr. Vi har taget arbejdshandskerne på for sammen med andre myndigheder at ruste Danmark mod oversvømmelser”, siger Marianne Thyrring, der er direktør for DMI.

Varsler i dag for skybrud og stormflod – ikke oversvømmelser

Varsling af oversvømmelser er en ny opgave for DMI, der blev udpeget som myndighed for varsling af oversvømmelser af regeringen 1. januar 2022.

DMI varsler i dag for farligt vejr som for eksempel skybrud og stormflod. Disse varsler siger dog ikke i sig selv, om der er risiko for oversvømmelser, og hvor de i givet fald forventes at ramme. Om et område oversvømmes afhænger af samspillet mellem talrige faktorer herunder lokale forhold som landskabets og kystens beskaffenhed samt vind og vejr – hvor meget nedbør er der faldet både inden for kortere og længere perioder, og hvor højt havet står. Det gælder især, når det trækker op til stormflod.

Derfor bygger it-systemet til varslingen af oversvømmelser på data fra forskellige myndigheder og aktører, der ved noget om vandets kredsløb, herunder DMI, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), Miljøstyrelsen (MST), Kystdirektoratet (KDI) og Danmarks Miljøportal (DMP).

Opbygges i flere trin

Frem mod 2026 opbygger DMI i samarbejde med andre myndigheder et modelbaseret varslingssystem for oversvømmelser, og en første version af den samlede løsning forventes klar i løbet af 2025. Allerede fra i dag og frem til 2025 laver DMI trinvise varslingstiltag, der i første omgang er målrettet beredskaberne.

Varslingssystemet skal hjælpe beredskab og borgere med at reagere i tide, når der er risiko for oversvømmelser ved f.eks. skybrud, stormflod, kraftig regn eller længerevarende regn.

Planen ser således ud:

  • Oktober 2022: DMI varsler beredskaberne for oversvømmelser fra stormflod.
  • Forår 2023: DMI varsler beredskaberne for oversvømmelser fra skybrud.
  • Sommer 2023: DMI laver de første varsler til beredskaberne for oversvømmelser fra vandløb.
  • Efterår 2023: DMI varsler for oversvømmelser fra vandløb på baggrund af vejledende prognoser i samarbejde med andre europæiske myndigheder. Prognoserne videreudvikles løbende derefter.
  • Sommer 2025: DMI leverer risikomeldinger og varslinger for oversvømmelser direkte til borgerene i DMI’s app og på dmi.dk, på samme måde man gør i dag ved risiko for andre farlige vejrhændelser såsom storm og skybrud.

Annonce