Ambulanceudbud: Interesse for at byde

Tidligere på året hyrede Fyns, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Århus og Viborg Amter konsulentfirmaet PLS Rambøll Management til at gennemføre en markedsundersøgelse af danske, svenske og tyske ambulanceoperatørers interesse i og betingelser for at byde på et eventuelt udbud af ambulancekørsel. Undersøgelsen er nu færdig, og umiddelbart er der tale om positiv læsning for amterne: I Danmark, Sverige og Tyskland er i alt 12 firmaer i større eller mindre grad interesserede i at byde på enten ambulancekørsel, drift af vagtcentral eller begge dele.

Om baggrunden for undersøgelsen siger viceamtsborgmester Bent Bechmann (C), Vejle Amt, der har været primus motor i projektet: “De senere års stærkt stigende udgifter til ambulancekørsel i amterne har skærpet den politiske interesse for at få styr på udgifterne til ambulancetjenesten. I Vestdanmark har Falck uden konkurrence udført ambulancetjenesten igennem mange år. Når vi har ønsket at undersøge alternative muligheder på markedet er det ikke af utilfredshed med Falck, men mere et ønske om gennem reel konkurrence at få sat fokus på prisudviklingen. Markedsundersøgelsen, der er foretaget i Danmark, Sverige og Tyskland, er foretaget for at få be- eller afkræftet om der hos ambulanceoperatører er interesse for at byde på ambulancetjenesten. Det har jo ikke noget formål at udbyde opgaven, hvis Falck er eneste tilbudsgiver. Vi har inspireret af den svenske model foreslået at opdele ambulancetjenesten i to opgavesæt, nemlig ambulancekørslen og vagtcentralopgaven”.

Overordnet viser undersøgelsen som nævnt, at der er entreprenører i Danmark, Sverige og Tyskland, som udtrykker interesse for at byde på opgaven. Problemet for amterne er imidlertid, at der blandt de interesserede ikke umiddelbart er nogen rigtigt oplagte alternativer til Falck, når det gælder ambulancekørselen. De danske entreprenører er karakteriseret ved at være meget små og have ingen eller meget begrænset erfaring med akut ambulancekørsel. De svenske entreprenører har den fordel, at der er vant til at operere på et konkurrencepræget marked, men ligesom de danske entreprenører er de relativt små, og selv for den største svenske entreprenør vil en kontrakt med bare et enkelt amt betyde næsten en fordobling af omsætningen. I Tyskland er der tradition for, at det er humanitære hjælpeorganisationer, som står for ambulancetjenesten, og tre af disse er interesserede i at byde på opgaver i Danmark. Imidertid er de tyske organisationer ikke vant til at operere på et konkurrencepræget marked, hvilket vil kunne give problemer.

For amterne er det også dårligt nyt, at det i undersøgelsen bemærkes, at “de fleste [danske] operatører udtrykte stor skepsis over for et succeskriterium, som indebærer opnåelse af markante budgetbesparelser på kort sigt”. Netop opnåelsen af budgetbesparelser har fra starten været amternes primære motiv til at iværksætte en ressourcekrævende og noget risikabel udliciteringsproces, og alene i Vejle Amt har man vurderet at en udlicitering vil kunne spare helt op til en tredjedel af de nuværende ambulanceudgifter, svarende til 20 mio. kr. om året. At de potentielle entreprenører allerede på nuværende tidspunkt dæmper forventningerne til besparelser kan derfor give store problemer for udliciteringsprocessen.

“Nu skal amterne hver især nøje vurdere, om man på baggrund af rapporten kan konkludere, at det er muligt at skabe et marked på området i forbindelse med et udbud”, siger Bent Bechmann.

Annonce