Region Nordjylland starter ambulanceudbud – og siger farvel til responstidsmodel

Arkivfoto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland

Region Nordjylland har nu sendt en ambulancekontrakt til en samlet værdi af 1,3 mia. kr. i udbud. Regionen har i den forbindelse besluttet at gå fra den nuværende responstidsmodel til en beredskabsmodel, ligesom regionen vil søge at styrke konkurrencen ved at opdele udbuddet i fire delområder. Der er ikke lagt en plan for hjemtagning, men regionen vil foretage kontrolberegninger.

Region Nordjyllands nuværende kontrakt med Falck om drift af ambulancetjenesten udløber i 2022. Og den fremtidige leverandør vil skulle varetage opgaven på nye og andre betingelser. Det fremgår af det udbud af driften af ambulancetjeneste og den liggende patienttransport, som Region Nordjylland netop har offentliggjort.

”Vi går væk fra vores nuværende model, hvor leverandøren selv bestemmer placeringen af baser og fastlægger antallet af ambulancer, men så til gengæld har forpligtet sig til at overholde nogle responstider fastlagt af regionen. Fremover skal regionen selv disponere over og bestemme antallet af ambulancer samt deres placeringer. Det giver regionen det samlede ansvar for responstiderne”, fortæller Lone Sondrup (V), der er 1. næstformand i regionsrådet.

Man skifter altså fra den nuværende responstidsmodel til beredskabsmodellen, og derudover skal ambulancetjenesten geografisk udbydes i fire områder og dermed i fire delaftaler, frem for ét samlet område som nu.

”Jeg håber på, at det vil få mange aktører til at byde på opgaven, da vi gør det mere attraktivt for nye aktører at give tilbud, når der er flere mindre delaftaler. Det viser erfaringer fra andre regioner”, siger Lone Sondrup, som også fremhæver, at en øget konkurrence forventeligt vil give lavere priser.

”Den nye model giver mere fleksibilitet ved, at vi fremover selv får det fulde ansvar for responstiderne og dermed muligheder for løbende at ændre i beredskabet. Jeg tror på, at vi vil få en række gode redskaber, der kan gøre ambulancekørslen endnu mere effektiv. Alt sammen skal gerne hjælpe med at nedbringe antallet af for lange responstider til gavn for de nordjyske borgere”, siger Mogens Ove Madsen (S), der er formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.

Kontrolberegninger skal vise om regional drift er billigere

Mens en række andre regioner på forhånd har besluttet sig for en delvis hjemtagning på grund af konkurrencesituationen, så har Region Nordjylland ikke på forhånd taget stilling til et regionalt driftsscenarie.

I stedet har regionen besluttet, at der skal laves kontrolberegninger efter principperne i kontrolbudsbekendtgørelsen. Kontrolberegningerne vil skulle bruges til generelt at understøtte den politiske beslutningsproces, herunder afdække om regionen eventuelt vil kunne drive et eller flere delområder billigere, end de leverandører, der byder på områderne. Regionen har samtidig besluttet, at den enkelte tilbudsgiver maksimalt kan tildeles tre af de fire delaftaler. Såfremt der kun er én tilbudsgiver på alle fire delaftaler, bortfalder den regel dog, og så vil den samme tilbudsgiver kunne få tildeles alle fire delaftaler.

De politiske drøftelser i forlængelse af udbudsresultat og kontrolberegninger gennemføres i efteråret 2020, og de nye kontrakter forventes indgået primo 2021. Kontrakten vil være tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første fem år. Herefter kan den opsiges med to års varsel til udløb af en 5-års periode.

Rettelse: Af den oprindelige artikel fremgik det, at regionen kunne blive tvunget til en delvis hjemtagning på grund af reglen om, at den enkelte tilbudsgiver maksimalt kan tildeles tre af de fire delaftaler. Imidlertid er der i udbudsmaterialet en særlig fravigelse fra denne regel, som aktiveres, hvis der kun er én tilbudsgiver på alle fire delaftaler. Artiklen er opdateret, så dette fremgår. 

Annonce