Storstrøms Amt indgår ny ambulanceaftale med Falck

Arkivfoto

Efter mere end halvandet års forhandlinger er Storstrøms Amt og Falck blevet enige om indholdet i en ny ambulanceaftale, der skal gælde i to år. Den senest indgåede aftale med Falck, som trådte i kraft 1. januar 1998, udløb med udgangen af 1999. Udgangspunktet for betalingen er ifølge den nye aftale standardaftalen mellem Falck og Amtsrådsforeningen.

Aftalen bygger på Falcks gældende takster for siddende patientbefordring, og Storstrøms Amt forventer en besparelse på 2-4 mio. kr. i forhold til den hidtidige aftale.

Som led i den nye aftale nedlægges det nuværende ambulanceberedskab i Sakskøbing senest 1. marts 2001, og der indsættes i stedet to nye døgndækkende akutbiler, én i Sakskøbing og én i Fakse. Det nuværende dagambulanceberedskab i Nysted overflyttes til Sakskøbing, idet dækningen udvides til at gælde tidsrummet 7-22 alle ugens dage.

Endvidere var der i 1999 186 akutte ambulanceudrykninger med responstid over 20 minutter med begrundelse “beredskab opbrugt”. Falck forpligter sig i år 2001 og 2002 til at nedbringe dette tal til højst 120. Bliver tallet højere betaler Falck en bod på 25.000 kr. pr. tur over måltallet. Nedbringes tallet til under 105 betaler Storstrøms amt 25.000 kr. for hver tur under dette måltal.

Aftalen indebærer også, at der indsættes to nye patientbusser til Rigshospitalet inden 1. marts 2001. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for amtet og Falck, som inden 15. december 2000 skal fremkomme med forslag til retningslinier for den siddende patientbefordring, herunder befordring af særlige patientgrupper, f.eks. dem, der er omfattet af transport med patientbusserne.

Annonce