Budgetaftale: Region vil etablere en ny præhospital organisation

Der skal etableres en særskilt præhospital organisation i Region Syddanmarks administration, og det sætter regionen nu 5 mio. kr. af til. Det er dog penge, som skal findes indenfor det eksisterende præhospitale budget. Det fremgår af en ny budgetaftale for 2024. Budgetaftalens eneste anden ændring på området er en mindre omlægning af regionens akutbil i Nørre Nebel.

I Region Syddanmarks nye budgetaftale for 2024 anfører regionen, at der organisatorisk og sundhedsfagligt over årene er sket store ændringer på det præhospitale område, og at kompleksiteten på området er stigende.

”Fra kun at udføre en transportopgave i en ambulance, er der i dag mange led i den præhospitale kæde, der varetager en række forskellige sundhedsfaglige indsatser – og i stigende grad i samarbejde med kommuner, almen praksis og sygehusene. I takt med denne udvikling hen imod mere sundhedsfagligt indhold i opgavevaretagelsen, er kravene til personalets kompetencer øget, og behovet for kvalitetsudvikling på det præhospitale område er stigende”, skriver regionen – og fortsætter:

”Dette giver anledning til at se på den fremtidige organisering af det præhospitale område i Region Syddanmark, så det er bedst muligt rustet til at imødegå udviklingen i retningen af at blive en mere integreret del af patientbehandlingen i Region Syddanmark. Men henblik på at sikre en øget sammenhæng med det samlede sundhedsvæsen og sikre, at fremtidens krav til det præhospitale område kan håndteres optimalt, er der behov for at etablere en særskilt præhospital organisation. Aftaleparterne konstaterer, at der er igangsat en analyse af organiseringen af det præhospitale område med henblik på at konsolidere området, så der skabes de bedste forudsætninger for at løse de præhospitale kerneopgaver, for fortsat faglig udvikling, samarbejde med sygehusene og mere sammenhæng mellem de forskellige præhospitale enheder, herunder Sundhedsplanlægning, AMK-vagtcentralen, og regionens to ambulanceoperatører. En ny og mere robust organisation skal være etableret forud for indgåelse af ny kontrakt med privat operatør 1/9 2025”.

Udgiften til etablering af en ny præhospital organisation vurderes at udgøre 5 mio. kr., som finansieres inden for de nuværende præhospitale rammer.

Ændrer akutbilen i Nørre Nebel

Det eneste andet initiativ i budgetaftalen, som vedrører det præhospitale område, er en beslutning om at ændre den nuværende akutbil i Nørre Nebel fra et døgnberedskab i de tre sommermåneder til en model, hvor akutbilen i stedet kan være bemandet 12 timer dagligt i fem måneder.

Det præhospitale udvalg i regionen skal nu komme med et forslag til, hvordan de ekstra frigjorte timer (to måneder) kan fordeles inden for en uændret økonomisk ramme.

Annonce