Københavns Brandvæsen vil udarbejde en ambulancestrategi

Københavns Brandvæsen vil i løbet af i år udarbejde en ambulancestrategi, som skal bidrage til, at brandvæsenet fortsat kan levere en høj kvalitet til Region Hovedstaden og samtidig minimere driftsomkostningerne i brandvæsenets ambulancetjeneste. Det skriver brandvæsenet i en ny virksomhedsplan, hvor det også fremgår, at alle afdelinger i brandvæsenet fremover skal aflevere 2 procent af deres budget til en central pulje, som skal anvendes til investeringer, og at der skal indkøbes en simulator til træning af indsatsledere og holdledere.

Københavns Brandvæsens nye virksomhedsplan omfatter årene 2012-2013, og virksomhedsplanen indeholder en række mål, som brandvæsenet skal nå inden for syv forskellige strategiske temaer.

Når det gælder ambulancetjenesten understreger Københavns Brandvæsen, at ambulance- og sygetransportområdet er et af de væsentlige forretningsområder for brandvæsenet. ”Ambulanceområdet har historisk set passet godt ind i Københavns Brandvæsens virksomhed. Men det er også betryggende for borgerne i København, at Københavns Brandvæsens dedikerede personale medvirker til at skabe en tryg og sikker på også på dette område”, skriver brandvæsenet i virksomhedsplanen.

For at sikre, at Københavns Brandvæsen fortsat kan være en attraktiv leverandør til Region Hovedstaden, vil brandvæsenet i år udarbejde en ambulancestrategi. Den skal bidrage til, at brandvæsenet fortsat kan levere høj kvalitet, og samtidig skal der øget fokus på at minimere driftsomkostningerne i ambulancetjenesten. Den nye fokus på driftsoptimering vil senere komme til at omfatte den øvrige del brandvæsenet.

Brandvæsenet skal omstilles til forretningstænkning

En nyhed på det økonomiske område er, at alle brandvæsenets afdelinger fra næste år skal skabe et overskud på 2 procent af hver afdelings budget. Det overskud samles så i en central udviklingspulje, der skal anvendes til investeringer. Desuden skal der udarbejdes en effektiviseringsstrategi, og hele organisationen skal omstilles til forretningstænkning.

En del af de planlagte initiativer, der omtales i virksomhedsplanen, er knyttet til den nye dimensioneringsplan. Det gælder blandt andet oprettelsen af nye funktioner som operationschef og overvagtsmester, anskaffelse af et ekstra indsatslederkøretøj, indretning af et operationsrum til overvågning og planlægning af større indsatser samt indretning af læringsrum på stationerne, så der er bedre rammer for uddannelsesaktiviteterne.

Københavns Brandvæsen vil imidlertid også opprioritere uddannelse til mandskabet gennem ansættelsen af to uddannelsesplanlæggere, og der skal indkøbes en simulator til træning af indsatsledere og holdledere. Fremover skal der også hvert år afholdes to tema- eller uddannelsesdage for alt operativt mandskab samt en større fuldskalaøvelse. Der oprettes desuden en ny udviklingspulje, hvor mandskabet kan søge om økonomisk støtte til projekter, besøg hos andre beredskabsorganisationer, kurser, seminarer osv.

Vil opbygge en lærings- og evalueringskultur

For at opbygge en lærings- og evalueringskultur i brandvæsenet ansættes der også en såkaldt datamanager, som skal medvirke til at udvikle data og sikre, at dataflowet gennem organisationen bliver så hensigtsmæssigt som muligt. Desuden vil en nyansat controller få til opgave at følge op på, evaluere og erfaringsopsamle fra operative hændelser, både internt og eksternt.

Endnu en nyhed er oprettelsen af et ”hvilende” team på ca. 10 personer, der repræsenterer forskellige faggrupper i brandvæsenet, og som kan indkaldes ved behov for at evaluere eller gennemgå operative hændelser og lignende.  Teamet skal bruge ca. 10 procent af deres arbejdstid på opgaven.

På materielområdet skal der indkøbes en ny rednings-/transportbåd, der skal være egnet til redning af personer i havnen, transport af brandslukningsudstyr til øerne mv. Hertil kommer en række anskaffelser, som allerede er beskrevet i forbindelse med dimensioneringsplanen. Brandvæsenet vil også skabe en incitamentsstruktur på de enkelte stationer, som skal sikre, at antallet af skader på køretøjer og materiel nedbringes betragteligt.

Annonce