Minister: BIOS-sagen må ikke afholde myndigheder fra at udbyde opgaver

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Det er rigtigt ærgerligt, at BIOS’ konkurs har medført, at Region Syddanmark nu står med en stor ekstraregning. Men BIOS-sagen må ikke føre til, at man som offentlig myndighed undlader at udbyde en opgave eller undlader at spørge til priser. Sagen skal i stedet skærpe opmærksomheden på at lave et godt udbud. Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Kort før jul var sundhedsminister Ellen Trane Nørby i samråd i Folketinget om BIOS-sagen. Her understregede ministeren, at ansvaret for ambulancekørslen er placeret hos regionerne.

”Det følger af sundhedslovens regler, at det er regionerne, som har ansvaret for at stille et ambulanceberedskab til rådighed for de borgere, som har behov for det. Det gælder uanset om ambulanceberedskabet varetages af egne ambulancer, kommunale ambulancer eller ambulancer fra en privataktør – det være sig Falck, det være sig andre selskaber”, sagde Ellen Trane Nørby, der samtidig beklagede udviklingen i Region Syddanmark:

”Det er naturligvis ærgerligt, når opfyldelsen af denne forpligtelse fører en ekstraregning med sig, sådan som det er tilfældet nu for Region Syddanmark, hvor Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække de ansattes tilgodehavender hos BIOS. Men uanset risikoen for en ekstraregning, skal regionerne følge de regler, der gælder på området. Det gælder f.eks. udbudsregler, regler for virksomhedsoverdragelse og regler for Lønmodtagernes Garantifond.  Det kan så jo desværre bevirke, at regionen kommer i en situation, som den Region Syddanmark er i nu.     Det er naturligvis beklageligt. Men jeg håber – og går sådan set også ud fra – at regionerne sørger for at udlede den nødvendige læring fra den her sag. Det tror jeg, vi alle med fordel kan gøre”, sagde ministeren – og tilføjede:

”Nogle af de ting, der kan overvejes, når man sender en opgave i udbud er f.eks. hvilke krav, der kan stilles til økonomi m.v. hos en evt.  entreprenør, og hvordan man sikrer sig, at der er tale om en seriøs aktør”.

Ministeren roste også Region Syddanmark: ”Opfyldelse af forpligtelsen til at sikre, at der sendes en ambulance ud, vil altid gå forud for hensynet til evt. økonomiske mellemværender, som kan opstå ved en betalingsstandsning  eller en konkursbegæring. Det ansvar var Region Syddanmark sig meget bevidst om og handlede i overensstemmelse med”, sagde Ellen Trane Nørby.

Ønsker bedre konkurrence

Sundhedsministeren benyttede også lejligheden til at slå et slag for øget konkurrence på ambulanceområdet:

”Jeg vil også fremhæve, at det er vigtigt – bl.a. af hensyn til at få mest muligt for pengene – at overveje, hvordan der generelt kan sikres en bedre konkurrence på ambulanceområdet. Som jeg har fået det oplyst, har regionerne allerede forud for sidste udbudsrunde i 2014‐2016 taget en række initiativer til at styrke konkurrencen på ambulancemarkedet. Regionerne har blandt andet inddelt udbuddene i mindre områder, lavet kontrolberegninger og indgået i markedsdialog med potentielle leverandører. Jeg har også noteret mig, at Danske Regioner her i foråret har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvilke initiativer regionerne skal tage forud for næste udbudsrunde for at forbedre konkurrencesituationen”.

Offentlige myndigheder må ikke undlade udbud

Det fremgår af det nye regeringsgrundlag, at regeringen lægger vægt på, at sundhedssektoren udviser åbenhed over for brug af private løsninger.

”Fordi det ikke er afgørende, om det er private eller offentlige ansatte, der leverer en ydelse, når en borger skal have hjælp betalt af det offentlige. Det er kvaliteten af den ydelse, der bliver leveret, som er afgørende. Og hvis vi kigger på ambulanceområdet, så er der jo allerede en række private aktører – f.eks. Falck – som udfører ambulanceopgaver. Derfor er det også vigtigt at holde sig for øje, at det handler om, hvad der er den bedste service for patienten, og hvordan vi sikrer det bedst muligt ‐ og ikke hvem der udfører opgaven”, sagde sundhedsministeren, som sluttede af med en opfordring:

”Jeg synes selvfølgeligt, at det er rigtig ærgerligt, at regionen står med en ekstraregning som følge af BIOS’ konkurs. Men det må ikke føre til, at man som offentlig myndighed undlader at udbyde en opgave eller spørge til priser. Det skal i stedet skærpe opmærksomheden på at lave et godt udbud, hvor man sikrer sig så godt som overhovedet muligt i forhold til den  risiko, der kan være for konkurs”.

Annonce