Region: Bornholmsk akutbil kunne ikke være startet tidligere

Først den 14. oktober 2016 fik Region Hovedstaden endeligt svar fra Sundheds- og Ældreministeriet om bevilling af nye puljemidler til den bornholmske akutbil. Akutbilen havde på det tidspunkt holdt i garagen i næsten tre måneder, fordi de hidtidige puljemidler var opbrugt. Ifølge en ny redegørelse fra regionen gjorde sagsbehandlingstiden og uenighed med ministeriet om finansieringen, at det ikke var muligt at genaktivere akutbilen før 1. november 2016. Samtidig beklager regionen, at en medarbejders advarsler i sagen først blev besvaret efter to måneder.

Bornholm fik en akutlægebil pr. 1. november 2013 som en forsøgsordning, der var finansieret af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Efter en forlængelse undervejs udløb forsøgsordningen den 31. juli 2016 – og det samme gjorde de særlige aftaler om driften, som Region Hovedstaden havde indgået med Falck og den faglige organisation.

I mellemtiden havde Region Hovedstaden i april 2016 søgt om nye puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet, således at akutlægebilen kunne fortsætte. Den nye ordning skulle bestå af en akutlægebil, som var bemandet med en speciallæge og en paramediciner i dagtiden alle ugens dage. Resten af døgnet ville akutlægebilen blive bemandet med en paramediciner, som så skulle rykke ud som supplerende ressource til det ambulanceberedskab, som altid disponeres først. I den tidligere forsøgsordning var akutlægebilen bemandet med en lægeassistent og en anæstesilæge på hverdage kl. 08.30-18.30. På hverdage kl. 18.30-08.30 og i alle weekender og helligdage var bemandingen en lægeassistent og en anæstesisygeplejerske.

Puljemidler kunne ikke finansiere ordning

Ifølge en ny redegørelse fra Region Hovedstaden fik regionen den 3. juni 2016 – altså små to måneder før den eksisterende ordning udløb – tilsagn om puljemidler på 6,5 mio. kr., som skulle anvendes inden 1. januar 2018. Beløbet kunne imidlertid ikke dække omkostningerne ved akutlægebilen, så derfor måtte regionen revurdere projektet indenfor den nye ramme. Region Hovedstaden var ikke indstillet på selv at finansiere en del af akutlægebilen, så i stedet foreslog man den 1. juli 2016 Sundheds- og Ældreministeriet, at perioden blev forkortet til 11 måneder. Samtidig gjorde regionen opmærksom på, at driftstart formentlig først ville blive 1. november 2016, da man ville skulle forhandle med de involverede parter.

Den model accepterede Sundheds- og Ældreministeriet imidlertid ikke, så den 3. august 2016 fik regionen besked på, at den selv skulle være med til at finansiere akutlægebilen – og at driftsperioden skulle vare frem til 31. december 2017. Derfor måtte regionen gå til regionsrådet og bede om en godkendelse og en bevilling, hvilket skete den 20. september 2016. Derefter blev en revideret ansøgning om puljemidler sendt den 7. oktober 2016 og godkendt af ministeriet den 14. oktober 2016. Og den 1. november 2016 startede akutlægebilen så op igen.

Nye aftaler var forudsætning for genaktivering

Region Hovedstaden understreger i redegørelsen, at Sundheds- og Ældreministeriet var bekendt med, at akutlægebilen først kunne genaktiveres, når nye aftaler var forhandlet på plads. “Ministeriet er i hele ansøgningsprocessen blevet oplyst om, at projektet forudsætter nye aftaler med de involverede parter. Reelt har nye aftaler ikke kunnet indgås før den 14. oktober, hvor ministeriets endelige godkendelse blev modtaget, men der har siden primo september været ført forhandlinger med parterne under forbehold af ministeriets godkendelse”, skriver regionen.

Den lange perioden, hvor akutlægebilen var inaktiv, har ført til hård kritik, blandt andet fra bornholmske sygeplejersker og læger. En advarsel fra en af regionens egne medarbejdere førte dog ikke til nogen umiddelbar reaktion fra regionen, og det beklages i redegørelsen:

“Der er modtaget en henvendelse fra en medarbejder i regionen d. 13. august og kvitteret for modtagelsen d. 17. august. Efterfølgende har medarbejderen desuden rykket for svar. Ved en fejl i administrationen er der ikke inden for en rimelig tid blevet udarbejdet et svar til den pågældende medarbejder, heller ikke selv om medarbejderen har skrevet igen og mindet om den oprindelige henvendelse. Det er en beklagelig fejl, der er sket fra administrationen side, og ikke et udtryk for en sagsbehandling, der er rimelig i forhold til de fagpersoner eller borgere i øvrigt, der henvender sig med spørgsmål. Der er afgivet svar til den pågældende medarbejder den 20. oktober 2016”.

Annonce