Var klar til at bemande midtjyske ambulancer med værnepligtige

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Dagene op til jul var hektiske hos Region Midtjylland. Regionens medarbejdere gik i hast i gang med at uddanne værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen, så de kunne køre ambulancer mellem jul og nytår. Årsagen var frygt for, at pandemien ville bringe ambulancetjenesten i knæ. De værnepligtige kom dog ikke i arbejde, men en række ambulancer måtte nødbemandes med personale uden den lovpligtige uddannelse.

Da den nye bølge af pandemien tog fart i november, valgte de fem regioner at gå til Sundheds- og Ældreministeriet for at få en dispensation fra de normale krav til bemanding af ambulancer. Udgangspunktet i reglerne er, at en ambulance skal være bemandet med to uddannede ambulancebehandlere, men det ønskede regionerne reduceret til én ambulancebehandler.

Regionerne fik den nye dispensation med virkning fra den 9. december 2020, og den gælder et halvt år frem. I dispensationen fastsætter Sundheds- og Ældreministeriet – efter inddragelse af Sundhedsstyrelsen – en prioriteret rækkefølge for, hvilke personalegrupper, der frem til midten af 2021 kan anvendes i stedet for den ene af de to ambulancebehandlere:

 1. Ambulancebehandlerelever, der har gennemført 3. skoleperiode på uddannelsen.
 2. Ambulancebehandlerelever, der har gennemført 2. skoleperiode på uddannelsen.
 3. Personale, der udfører liggende sygetransport.
 4. Personale fra andre ambulanceselskaber.
 5. Beredskabsstyrelsens personale eller Forsvarets personale med sanitetsuddannelse eller sundhedsfaglig baggrund.
 6. Ambulancebehandlerelever, der er på tidligere stadier af uddannelsen.
 7. Personale, der udfører siddende sygetransport.

Samtidig slår Sundheds- og Ældreministeriet fast, at det er regionernes ansvar at sikre, at der sker tilstrækkelig oplæring af det midlertidige personale, så de ”er klædt på og trygge i forhold til at skulle indgå i ambulanceberedskabet”.

Frygtede mangel på ambulancer

I Region Midtjylland kom den nye dispensation hurtigt i brug.

I regionen var man bekymret for, at det stigende smittetryk ville føre til et øget antal akutte indlæggelser, ligesom hårdt belastede hospitaler ville kunne føre til flere overførsler, når kapaciteten på det enkelte hospitaler og afdelinger var opbrugt. Hertil kom så risikoen for sygdom blandt ambulanceredderne.

Af en intern udmelding fra regionen fremgår det dog også, at dispensationen skulle sikre, at ambulanceredderne kunne få lov til at holde deres juleferie som planlagt.

Interne dokumenter fra regionen viser endvidete, at der i november og december var omfattende drøftelser med Falck og Response om at stille med ekstra ambulancer. Falck meldte ind med enkelte ekstra ambulancer og sygetransportvogne, men også alternative muligheder, hvor man f.eks. kunne anvende énmandsbetjente paramedicinerbiler til at visitere patienter i hjemmet og afslutte behandlingen uden indlæggelse. Falck foreslog også, at man gjorde brug af portørerne på hospitalerne, så patienter kunne afleveres ”i døren”, hvorved ambulancerne kunne frigøres hurtigere til nye opgaver.

Region Midtjylland vurderede dog, at der kunne blive behov for yderligere kapacitet. Her havde regionen drøftelser med flere af de lokale beredskabsdirektører om at trække på deltidsbrandfolk, men meldingen var, at brandvæsenerne selv skulle bruge mandskabet for at sikre afløsning i tilfælde af sygdom.

Lynkursus til værnepligtige

I stedet valgte regionen at gå til prioritet 5 i Sundheds- og Ældreministeriets dispensation, idet man inddragede Beredskabsstyrelsen i Herning. Her blev 24 værnepligtige i dagene op ti jul uddannet, så de med et døgns varsel kunne indsættes som nødbehandlere i ambulancetjenesten.

Planen var, at de værnepligtige i givet fald skulle være 2. mand på de ambulancer, som regionen selv driver, mens man på Falcks og Responces ambulancer ville anvende ambulancebehandlerelever, der mindst havde gennemført 2. skoleperiode, som 2. mand. Regionen ville anvende en model, hvor de effektive beredskaber i dagtimerne blev opdelt, så ét beredskab med to ambulancebehandlere blev til to beredskaber med hver en ambulancebehandler og en redderelev, hvorefter man om natten ville vende tilbage til normal bemanding. Døgnberedskaberne skulle friholdes, da man her frygtede en overbelastning af redderne.

De værnepligtige kom dog aldrig i arbejde. Men regionen tog stadig dispensationen i brug mellem jul og nytår, hvor man bemandede ambulancer med elever, der havde afsluttet eller næsten afsluttet 4. skoleperiode på uddannelsen. Det skete på disse dage:

 • 1 ambulanceberedskab den 28. december 2020
 • 1 ambulanceberedskab den 30. december 2020
 • 1 ambulanceberedskab den 31. december 2020
 • 1 ambulanceberedskab den 1. januar 2021
 • 3 ambulanceberedskaber den 2. januar 2021

Ifølge regionens planer skulle de nødbemandede ambulancer som udgangspunkt kun anvendes til de mindre hastende C- og D-kørsler. De ville dog også kunne sendes på de akutte A-kørsler, hvis de var nærmeste beredskab, men i så fald ville man så vidt muligt også sende en ekstra ambulance med normal bemanding. Det har ikke været muligt at få oplyst fra Region Midtjylland, om dette princip også blev fulgt i praksis.

Annonce