Beredskabschefer advarer mod ny model for brandslukning til søs

Fremover bliver det måske Beredskabsstyrelsen, som skal bekæmpe brande i skibe til søs. Men det bekymrer både de kommunale beredskabschefer, Kommunernes Landsforening og Falck, der alle mener, at det er et problem, hvis uerfarne værnepligtige skal overtage den højt specialiserede og risikofyldte opgave. Forsvarsministeriet vil dog ikke ændre den nye model.

Det er et nyt lovforslaget om ændring af beredskabsloven, der indebærer, at Beredskabsstyrelsen fremover får mulighed for selv at etablere et stående beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs. I dag følger det af beredskabsloven, at forsvarsministeren kan indgå aftale med en eller flere kommunalbestyrelser eller med et privat redningsvæsen om etablering af det særlige beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs. På den baggrund er der i dag aftaler med Aarhus Brandvæsen og Falck om beredskaber til bekæmpelse af brande i skibe til søs henholdsvis vest og øst for Storebælt.

Derimod kan Beredskabsstyrelsen ikke selv etablere et beredskab, men det vil Forsvarsministeriet nu ændre, således at der kan vælges mellem en aftale med en eller flere kommunalbestyrelser, med et privat redningsvæsen eller med Beredskabsstyrelsen. Ifølge Forsvarsministeriet skal det give mulighed for at konkurrenceudsætte området yderligere, så der kan afgives kontrolbud fra Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen mangler erfaring

Imidlertid er både de kommunale beredskabschefer, Kommunernes Landsforening og Falck stærkt kritiske over for den nye model for brandslukning til søs. De tre organisationer påpeger i deres høringssvar, at det er problematisk, hvis værnepligtige eller ansatte fra Beredskabsstyrelsen skal overtage en så risikofyldt opgave.

”Foreningen finder, at de nuværende aftaleparter, Aarhus Brandvæsen og Falck A/S, på tilfredsstillende vis løser denne meget komplekse [og] risikofyldte opgave. Foreningen finder derimod ikke, at værnepligtige og ansatte i Beredskabsstyrelsen på samme måde kan opbygge og vedligeholde kompetence på samme niveau som de eksisterende aftaleparter”, skriver næstformand Niels Christensen fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer i foreningens høringssvar, og præcis samme holdning giver Kommunernes Landsforening udtryk for.

Også hos Falck, der i dag står for brandslukningsopgaven øst for Storebælt, er der bekymring over den nye model. ”Vedr. eventuel brug af værnepligtige finder vi det væsentligt, at der alene er tale om brandfolk med en vis rutine, som har været tilknyttet enheden. De ekstreme adgangs- og vejrforhold mv., som ofte gør sig gældende til søs, foreskriver, at det primært er brandfolk med særlig kompetence og erfaring, som benyttes til bekæmpelse af brande til søs”, skriver regionsdirektør Jørgen Mieritz fra Falcks Region Øst i høringssvaret fra Falck.

Ønsker at ændring skal afvente strukturudvalg

I høringssvaret opfordrer Falck også Forsvarsministeriet til at sikre, at Beredskabsstyrelsen i givet fald byder på lige vilkår med brandvæsener og private, herunder at udbudsregler og reglerne for kontrolbud følges.

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Kommunernes Landsforening påpeger også, at der efter de to foreningers mening slet ikke bør ske en ændring af modellen på nuværende tidspunkt. ”Foreningen finder ikke, at der er behov for at ændre bestemmelsen på nuværende tidspunkt. Der pågår for tiden et udvalgsarbejde i regi af Redningsberedskabets Strukturudvalg, hvori opgavefordelingen mellem stat og kommuner er et centralt tema”, skriver beredskabscheferne i deres høringssvar.

Forsvarsministeriet: Nøje udvælgelsesproces blandt brandfolkene

Forsvarsministeriet mener imidlertid ikke, at kritikken skal føre til en ændring af lovforslaget.

”Til spørgsmålet om kompetence hos værnepligtige og ansatte i Beredskabsstyrelsen til varetagelse af opgaverne i forbindelse med bekæmpelse af brand i skibe til søs kan det nævnes, at der fra Beredskabsstyrelsens side i givet fald vil blive gennemført en nøje udvælgelsesproces for at finde de bedst egnede, som, ud over den uddannelse og erfaring de på nuværende tidspunkt har, bl.a. også skal gennemføre en HUET-uddannelse (Helicopter Under Water Escape Training) samt relevante emner fra STCW-uddannelsen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) som overbygning til indsatsuddannelsen”, skriver Forsvarsministeriet i et høringsnotat.

”Det bemærkes, at ændringen af beredskabsloven ikke medfører begrænsninger for arbejdet i Redningsberedskabets Strukturudvalg, som sigter mod en fremtidssikring af redningsberedskabet i forhold til håndtering af dagligdagens hændelser [såvel] som sjældent forekommende ulykker eller katastrofer”, skriver Forsvarsministeriet videre, mens ministeriet ikke kommenterer Falcks bemærkninger om sikring af, at der bydes på lige vilkår.

Lovforslaget behandles i øjeblikket i Folketinget.

Annonce