Brandvæsen styrer mod stort underskud

Vordingborg Brandvæsen styrer mod et underskud på 1,1 mio. kr. i 2014, og beredskabschefen mener ikke, at det inden for det budget, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, er muligt at drive et brandvæsen, der overholder det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen også har vedtaget. Politikerne overvejer nu blandt andet en udlicitering.

I 2013 brugte Vordingborg Brandvæsen 518.000 kr. mere end budgetteret. Og kommunens beredskabschef vurderer, at budgettet for 2014, som er på 9,8 mio. kr., er urealistisk. Beredskabschefen forventer således, at budgettet i 2014 vil blive overskredet med 490.000 kr., og dermed tegner det til, at brandvæsenet ved årets udgang vil have oparbejdet et samlet underskud på 1,1 mio. kr.

Ifølge brandvæsenet skyldes merforbruget primært demografiregulering, faldende indtægter, prisregulering af den nuværende kontrakt med Falck samt at der ikke i budgettet har været taget højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse.

Beredskabschefens vurdering er, at driften af Vordingborg Brandvæsen ikke kan koste under 10,8 mio. kr., hvis det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, skal overholdes. Derfor skal politikerne i den kommende tid tage stilling til, hvordan brandvæsenets økonomi kan tilpasses.

Tre modeller for genopretning af økonomien

Brandvæsenet har forelagt tre forskellige modeller.

Den første model indebærer, at der sker en varig reduktion på personalesiden, hvor tre ud af de fire mesterstillinger på Vordingborg brandstation nedlægges. Det vil kunne udløse en samlet besparelse på ca. 0,6 – 0,8 mio. kr. om året. Besparelsen vil dog først ske fra primo 2015, da personalet har seks måneders opsigelse, ligesom der må forventes en yderligere opsigelsesperiode, da der blandt personalet er en tillidsmand og en arbejdsmiljørepræsentant. Brandvæsenet påpeger også, at besparelsen vil medføre et forringet beredskab i dagtimerne på hverdage samt en reduktion i brandvæsnets indtjening på serviceopgaver. Ligeledes vil der være en del engangsudgifter til rekruttering, ansættelse og uddannelse af nye deltidsholdledere, da det ikke forventes, at de fastansatte ønsker at fortsætte på deltid ved en sådan løsning.

Den anden model går ud på, at brandvæsenet får en tillægsbevilling på 1 mio. kr. om året samt mulighed for at søge ekstra tillægsbevilling ved større og længerevarende indsatser.  Og den tredje model foreslår en udlicitering af nogle af de operative brand- og redningsopgaver, således at det kun er brandmyndighed samt indsatslederfunktionen, der skal drives i kommunalt regi.

Beredskabskommissionen i Vordingborg har i første omgang besluttet, at man vil undersøge tre forskellige muligheder. De omfatter udlicitering, fælles beredskab med Faxe og Næstved kommuner samt budgetforbedringer på brandstationen i Vordingborg.

Annonce