Fælles beredskab opgiver at finde besparelser på 4 mio. kr.

Det fælles beredskab for Randers, Favrskov og Djursland er blevet pålagt at finde besparelser på omkring 7 mio. kr., men alt tyder på, at sparekravet reduceres med 4 mio. kr. Der er fundet besparelser på 3 mio. kr. ved effektiviseringer og harmonisering, men beredskabet vurderer, at der ikke kan findes yderligere besparelser, hvis der skal opretholdes et forsvarligt og robust beredskab.

Ved oprettelsen af det fælles beredskab – Beredskab & Sikkerhed – fik beredskabet til opgave at finde de besparelser, som er en konsekvens af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. For Beredskab & Sikkerheds vedkommende drejer det sig om 6,9 mio. kr. Dengang blev besparelserne opdelt i to faser, nemlig en fase 1 med fokus på effektiviseringer og harmonisering samt en fase 2 med fokus på ændret opgaveudførelse.

I fase 1 er der fundet besparelser på 1,9 mio. kr. i 2016, som stiger til 3 mio. kr., når de i 2017 er fuldt indfaset. Det er sket ved at tilpasse den risikobaserede dimensionering, tilpasse antallet af medarbejdere, justere kontrakter med samarbejdspartnere og leverandører samt ændre stationernes mandskabs- og materielnormering.

I 2017 var det så meningen, at fase 2-besparelserne på 3,9 mio. kr. skulle være på plads, men alt tyder på, at den fælles beredskabskommission mandag beslutter, at besparelserne indtil videre skal skrinlægges. Årsagen er, at beredskabet vurderer, at man ikke kan finde besparelserne, hvis der fortsat skal opretholdes et forsvarligt og robust beredskab, som lever op til de fastsatte servicemål.

Ikke muligt at lukke brandstationer

I beredskabet har man vurderet mulighederne for at lukke brandstationer, og man konkluderer, at der faktisk godt kan lukkes indtil flere stationer, uden at det vil give problemer i forhold til servicemålene for responstider. Imidlertid mener man, at ingen af de nuværende stationer kan undværes, uden at beredskabets samlede robusthed svækkes i alvorlig grad.  Man har også vurderet muligheden for indførelse af 1-minutsberedskaber til erstatning for en eller flere 5-minuttersstationer, men konklusionen er, at det samlet set vil være en dyrere løsning.

I stedet vurderer Beredskab & Sikkerhed, at man på længere sigt kan opnå besparelser ved et tættere samarbejde med naboberedskaber, leverandører og øvrige samarbejdspartnere, men det vil tage tid at kortlægge disse muligheder. Derfor er anbefalingen fra beredskabet, at fase 2-besparelserne indtil videre skrinlægges, hvorefter der i foråret 2017 præsenteres en analyse af mulighederne for besparelser ved øget samarbejde, hvilket i 2018 følges op af en ny strategi for Beredskab & Sikkerheds udviklingsmuligheder.

Hvis beredskabskommissionen godkender, at besparelserne ikke realiseres, vil det være op til ejerkommunerne at finde pengene andre steder.

Annonce